Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ...

Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή

Ένας από τους ωραιότερους ύμνους της Ορθοδοξίας είναι το περίφημο τροπάριο της μοναχής Κασιανής.Η ιστορία ή ο θρύλος λέει ότι ο Αυτοκράτωρ Θεόφιλος, ήθελε την Κασσιανή για γυναίκα του και Αυτοκράτειρα του.Σε μια συνάντηση που ήταν και άλλες υποψήφιες νύφες, έπρεπε τυπικά να ρωτήσει κάτι ο Θεόφιλος.Πλησίασε την Κασσιανή που την είχε ξεχωρίσει και της λέει :
"Εκ γυναικός ερρύη τα φαύλα" (εννοώντας την Εύα)"
Η Κασσιανή μένει να παλεύει με την ανάγκη να υπερασπιστεί την γυναικεία της υπόσταση ή να σιωπήσει και να αποδεχτεί στέμμα και έρωτα. Τελικά δείχνοντας υπόδειγμα συμπεριφοράς Χριστιανής παρθένου, κοκκίνισε, όπως λένε οι ιστορικοί, αλλά ούτε τα έχασε, ούτε υπολόγισε ότι θα έχανε το θρόνο, ούτε δέχθηκε να προδώσει την αλήθεια και το φύλο της. Και έδωσε μια απάντηση, "καμπάνα φεμινισμού" και θεολογίας συνάμα, που πάγωσε την ατμόσφαιρα:
"Αλλά και δια γυναικός πηγάζει τά κρείττω", (εννοώντας την Παναγία)
του είπε υψώνοντας ανάστημα στον άντρα, στον βασιλιά και στην εξουσία που εκπροσωπούσε.Ο Θεόφιλος από αντίδραση διάλεξε τον Θεοδώρα. Η Κασσιανή έγινε μοναχή και επειδή ήταν πολύ μορφωμένη για την εποχή έγραψε πολλούς ύμνους. Ο πιο μοναδικός όλων ήταν το περίφημο τροπάριο της.Και πάλι εδώ η ιστορία ή ο θρύλος έχει να μας πει πολλά.Μετά από χρόνια ο Θεόφιλος, επισκέφτηκε το μοναστήρι με σκοπό να δει την Κασιανή, εκείνη κρύφτηκε, μπήκε στο κελί της και διάβασε μισοτελειωμένο, έναν ύμνο, λέγεται ότι ο Θεόφιλος συμπλήρωσε ένα στίχο που με μπλε γράμματα θα τον διαβάσετε στο περίφημο τροπάριο που ψέλνουν σήμερα στην εκκλησία.
Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή, την σην αισθομένη θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν, οδυρομένη, μύρα σοι προ του ενταφιασμού κομίζει. Οίμοι! λέγουσα, ότι νυξ μοι υπάρχει, οίστρος ακολασίας, ζοφώδης τε και ασέληνος, έρως της αμαρτίας. Δέξαι μου τας πηγάς των δακρύων, ο νεφέλαις διεξάγων της θαλάσσης το ύδωρ˙ κάμφθητί μοι προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς, τη αφάτω σου κενώσει. Καταφιλήσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμήξω τούτους δε πάλιν, τοις της κεφαλής μου βοστρύχοις
ων εν τω παραδείσω Εύα το δειλινόν, κρότον τοις ωσίν ηχηθείσα, τω φόβω εκρύβη.
Αμαρτιών μου τα πλήθη, και κριμάτων σου αβύσσους, τις εξιχνιάσει, ψυχοσώστα Σωτήρ μου; Μη με την σην δούλην παρίδης, ο αμέτρητον έχων το έλεος.

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ......


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ.


Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

1821. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΩΝ

Απόσπασμα από το ένθετο της εφημερίδας Ελευθεροτυπία

" ΟΙ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ"
σελ 112 [...]
Παρεκτός της Μπουμπουλίνας, εξεστράτευσαν εκ Σπετσών διά ξηράς, άμα εκραγείσης της επαναστάσεως, και ο Αντώνιος Β. Μαλοκίνης ή Λισβώνας, στρατολογήσας πλέ­ον των εβδομήκοντα Σπετσιωτών, κατά Ναυ­πλίου και Τριπολιτσάς, τους οποίους έχων υ­πό την οδηγίαν του μετ' άλλων τίνων Κρανι­διωτών, διετήρει πάντοτε δι' εξόδων του· ω­σαύτως και ο εκ Σπετσών Παναγιώτης Γιαννουλόπουλος ή Μπερτζοβίτης, όστις, έχων μεθ' εαυτού τεσσάρας αδελφούς του και εί­κοσι στρατιώτας, διετήρει αυτούς δι' ιδίων του εξόδων. Συγχρόνως δε και ο Γκίκας Μπότασης, ανήρ βαθύπλουτος και φιλόπα­τρις, μεταβάς εις Κρανίδιον κατά τας παραμονάς της εν Σπέτσαις επαναστάσεως, υπήρξεν ο πρωταίτιος της επαναστάσεως των Κρανιδιωτών, και χορηγήσας άφθονα χρη­ματικά μέσα εις τον οπλαρχηγόν αυτών Αρσένιον Κρέσταν ή Φλέσσαν, εκίνησε δι' αυτού κατά Ναυπλίου με ισχυρόν σώμα ο­πλοφόρων Κρανιδιωτών (ι). Ο αυτός δε Μπό­τασης, αναβάς εις Αργoς, υπεδέχθη υπό των Αργείων μετ' ευφημιών, και συνετέλεσε τα μέγιστα μετά της Μπουμπουλίνας να λάβωσιν αύθις θάρρος κατά των εχθρών οι Αργεί­οι, και να επαναλάβωσι την του Ναυπλίου πολιορκίαν, την οποίαν μόλις αρξαμένην είχον διαλύσει.


Από το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κορίνθου


Παντελεήμονος Κ. Καρανικόλα:«Σήμερον τήν 25 Μαρτίου 1821 διορίζομεν γενναίον άρχηγόν τών στρατιωτικών δυνάμεων Αργολίδος (Εννοεί δπως φαίνε­ται τήν Έρμιονίδα) τόν Άρσένιον Α. Κρέσταν καί τους οπαδούς αύτού οπλαρχηγούς, Άναστάσιον Ν. Μονοχάρτζην, Νικόλαον Α. Κρέσταν, Άναγνώστην Κ. Ζέρβαν, ώς εφόρους καί τούς έξης: Ί-ερομόναχον Διονύσισν Π. Βούλγαρην, ήγούμενον τής Μονής Αύγού, τόν ήγούμενον της Μονής Ζωοδόχου Πηγής Ίωάσαφ Οικο­νόμου ή Τζερεμέν, κατά διαταγήν ημών να διοικοΰν νά διατάσ­σουν τούς οπαδούς των υπέρ της κοινής ελευθερίας και σωτηρίας του Ελληνικού Γένους. Έν Ύδρα τη 25 Μαρτίου 1821».

Την διαταγή την υπογράφουν οι

Λ. Αναστάσιος Μπότασης
Ιωάννης Όρλάνδος
I. Μέξης
Γ. Κουντουριώτης
Λ Κουντουριώτης
Γκίκας Μπότασης
.Από την Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA:

Μπότασης·

επώνυμο ευκατάστατης οικογένειας πλοιοκτητών από τις Σπέτσες που καταγόταν από το Κρανίδι. Μέλη της οικογένειας πήραν μέρος στην Επανάσταση του 1821 :
1) Γκίκας- προεστός των Σπετσών, γιος του Νικο­λάου Μπόταση (1761-1831). Συνέπραξε με την Μπουμπουλίνα στην οργάνωση της πολιορκίας του Ναυπλίου και στη συνέχεια εκπροσώπησε την ιδιαίτερη πατρίδα του στις Εθνοσυνελεύσεις. Το 1834 διορίστηκε μέλος του Εκτελεστικού, του οποίου αργότερα έγινε και αντιπρόεδρος. Αν και μετριοπαθής πολιτικά, ακολούθησε κατά τις εμφύ­λιες διαμάχες την παράταξη του I. Κωλέττη.

2)......

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑ

Με τον καλλίτερο τρόπο πιστεύω ότι τιμήσαμε την χθες στα Δίδυμα την παγκόσμια ημέρα για το νερό που έχει ορισθεί από την UNESCO η 22 Μαρτίου κάθε χρόνο, με συζήτηση δηλαδή για ένα απο τα ύψιστα αγαθά τής Ζωής όπως είναι το νερό και η διαχείρισή του. Αυτές οι συναντήσεις Διαβούλευσης που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό εγκαινιάσει και συνεχίζουμε, σε μικρούς χώρους κοινωνικής συνάθροισης όπως είναι τα καφενεία, προσφέρουν την δυνατότητα άμεσης συμμετοχής και ουσιαστικής επικοινωνίας που είναι βασικές προϋποθέσεις του Δημοκρατικού προγραμματισμού από τη μια αλλά και διαδικασίες ενεργοποίησης των δημοτών ,όλων μας δηλαδή από την άλλη.
Τιμώντας παράλληλα και την ημέρα μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε περιληπτικά για τα πεπραγμένα μας στο τομέα της ύδρευσης και της διαχείρισης του νερού γενικότερα τόσο στα Δίδυμα όσο και σε ολόκληρο τον Δήμο ,αλλά και να ακούσουμε με προσοχή τις απόψεις των παρευρισκομένων συνδημοτών μας που πράγματι υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες.
Αναφερθήκαμε στα έργα και στις δράσεις της περιόδου 1999-2006 βάσει ενός συνολικού σχεδίου για τη διαχείριση του νερού στο δήμο μας, περιγράψαμε όσο μπορούσαμε περιληπτικά το σχέδιο μας αλλά και τις αρχές και τις θέσεις μας στις οποίες στηρίχτηκε αυτό το σχέδιο.
Κεντρική θέση κατείχε και εξακολουθεί να κατέχει για τη χάραξη και τη συνέχιση της πολίτικης μας,η εμπειρική και επιστημονική διαπίστωση ότι η Ερμιονιδα ολόκληρη ιστορικά υπήρξε και εξακολουθεί να είναι μια λείψυδρη περιοχή και ότι το καλής ποιότητας νερό θα βρίσκεται πάντοτε σε ανεπάρκεια και έλλειψη. Το φαινόμενο αυτό επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγο αφενός μεν της μεγάλης οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Ερμιονίδος αλλά και λόγο του γεγονότος ότι παρά τη μείωση του αγροτικού τομέα επικρατήσαν τα τελευταία χρόνια καλλιέργειες ιδιαίτερα υδροβορες, όπως αυτή της κρητικής ελιάς.
Η αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος ανάπτυξης και ζωής για ολόκληρη την επαρχία μας, θέση μας ήταν και είναι, ότι απαιτεί συνδυασμένη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων αλλά συγχρόνως και εφαρμογή των νόμων που διέπουν την ανόρυξη τη λειτουργία των γεωτρήσεων καθώς και τη χρήση νερού.
Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι οι θέσεις μας όπως υπήρχαν εμπλουτίστηκαν(και μετά τη συζήτηση),συμπληρωθήκαν ή τροποποιήθηκαν ως εξής:
 1. Το νερό είναι υπέρτατο κοινωνικό αγαθό και η διαχείριση του δεν πρέπει να υπαγορεύεται από εμπορικές σχέσεις και συνήθειες.
 2. Στην ευρύτερη περιοχή μας είναι φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια και χρειάζεται προστασία και σεβασμό στη χρήση του.
 3. Η υφαρμυρωση των υπόγειων υδροφορεων και η εναλατωση των εδαφών απειλούν πλέον ευθέως την παραπέρα ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την ιδία τη ζωή.
 4. Η διαταραχή του υδατικού ισοζυγίου που συνεχώς επιδεινώνεται πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί.

 5. Η ανόρυξη και λειτουργία των γεωτρήσεων θα πρέπει να υπακούει στους υπάρχοντες νόμους και κανονισμούς και να ελέγχεται αυστηρά.
 6. Η χρήση επίσης του νερού κι η αλλαγή της χρήσης του θα πρέπει να ελέγχονται αυστηρά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 7. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να σπαταλά αυτό το πολύτιμο φυσικό και κοινωνικό αγαθό κι όλοι μας πρέπει να γίνουμε υπεύθυνοι στη διαχείριση του.

 8. Η συγκέντρωση και αξιοποίηση του νερού της βροχής από επιφάνειες που μπορούν να συγκεντρώσουν ποσότητες νερού είναι από τις πρώτες πρακτικές και συνήθειες που πρέπει να εγκατασταθούν , με τις απαραίτητες βέβαια τεχνικές υποδομές σε κάθε σπίτι.

 9. Η καθυστέρηση των επιφανειακών απορροών με κατάλληλα αλλά απλά τεχνικά έργα όπως παλαιότερα(πεζούλια, μικρά φράγματα)εντάσσεται κι αυτή μέσα στις κατευθύνσεις που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση του νερού.

 10. Η κατασκευή φράγματος στην περιοχή Τζερτζελιάς Διδύμων την οποία είχαμε προτείνει πρέπει να υλοποιηθεί και να ενταχτεί στο περιφερειακό πρόγραμμα Πελοποννήσου (η μελέτη ήδη έχει ολοκληρωθεί).
 11. Η επιδοτούμενη μεταφορά πόσιμου νερού με πλοίο την οποία είχαμε ξεκινήσει από τις πηγές Λέρνης ή από άλλη πηγή στην Κοιλάδα και στη συνέχεια στο Κρανίδι και στο Πόρτο Χέλι, πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί.(τα τεχνικά έργα και όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν).

 12. Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού δεν πρέπει να επιδιωχθεί πριν τουλάχιστον να εξαντληθεί η υλοποίηση όλων των προηγούμενων μέτρων διότι μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα σε μια περιοχή σαν τη δική μας με κλειστούς και αβαθείς κόλπους.(αλλαγή θέσης της παράταξης μας)

 13. Η ανάπτυξη της περιοχής μας θα πρέπει να προσανατολιστεί σε λιγότερο υδροβορες δραστηριότητες τόσο στη τουριστική ανάπτυξη όσο και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η πράσινη ανάπτυξη με χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενεργείας πρέπει να είναι στις επιδιώξεις μας.

 14. Το ενδιαφέρον μας για την επέκταση του Αναβαλου με υπόγειο ή υποθαλάσσιο αγωγό θα πρέπει να παραμείνει αμείωτο και να ενισχυθεί, παρά τις τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες του εγχειρήματος.

 15. Όλα τα παραπάνω δεν αρκεί να παραμείνουν ωραίες ιδέες και ευχολόγια αλλά θα πρέπει με τη συμμετοχή των δημοτών να αποτελούν στόχους έμπρακτα και καθημερινά διεκδικησιμους σε όλους τους τομείς της δημοτικής δράσης, αλλά ιδιαίτερα σε αυτόν της διαχείρισης του νερού, όλοι πρέπει να κρινόμαστε από τα αποτελέσματα που παράγουμε κι όχι από τα λόγια που λέμε. Η δημοτική μας παράταξη όταν είχε την ευθύνη των δημοτικών μας πραγμάτων πιστεύουμε ότι ανταποκρίθηκε έμπρακτα με έργα και πρωτοβουλίες στις ανάγκες μιας συνετής και αποτελεσματικής διαχείρισης.
(Το διαγράμμα αναπαριστά τις ποιοτικές μεταβολές του νερού ύδρευσης Κρανιδίου και Κοιλάδας κατά την περίοδο 2001-2009 ,περιεκτικότητα σε χλωριούχα)

Τέλος λόγο της σοβαρότητας του θέματος της διαχείρισης του νερού, αλλά και του ενδιαφέροντος που προκαλεί μεταξύ των δημοτών μας αυτό το θέμα της δεύτερης θεματικής διαβούλευσης και της συζήτησης, πρόθεση μας είναι να το μεταφέρουμε στο προσεχές χρονικό διάστημα σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας .

Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

και η Άνοιξη ολοένα μας κυρίευε......

21 Μαρτίου:
 • Εαρινή Ισημερία-Πρώτη ημέρα της Άνοιξης!

 • Παγκόσμια ημέρα ποίησης

 • Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας

 • Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού

 • Παγκόσμια ημέρα των παιδιών που πάσχουν από σύνδρομο DOWN (τρισωμία 21)

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Αυτή είναι η επίμαχη γεώτρηση που ανωρύξαμε το 1999 κοντά στα βόρεια όρια του Δήμου μας με τον γειτονικό Δήμο Επιδαύρου(Νερόμυλος Παριώτη). Ηταν η δεύτερη από τις 13 γεωτρήσεις που ανωρύξαμε κατά τη διάρκεια της Δημοτικής μας θητείας , η οποία συνεχίζει ακόμα να υδρεύει τα Δίδυμα . Ο χώρος προσεφέρθη δωρεάν στο Δήμο από τα αδέλφια Θανάση και Γιώργο Παριώτη.(κάντε κλικ πάνω στις εικόνες)

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ_ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1999-2006_ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Μια σύντομη μόνο αναδρομή με εικόνες στα έργα ύδρευσης και στις πρωτοβουλίες και δράσεις για τη διαχείριση του νερού στο Δήμο Κρανιδίου κατά τη δημοτική περίοδο 1999-2006:
Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

ΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια των Προγραμματικών Θεματικών Διαβουλεύσεων, που έχει ξεκινήσει η παράταξή μας, διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010 και ώρα 6,00 μ.μ. τη δεύτερη συζήτηση – διαβούλευση με θέμα : «ΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ» που θα γίνει στο καφενείο «Δίδυμοι» στη κεντρική πλατεία Διδύμων. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν, να πάρουν μέρος στη συζήτηση αλλά και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.


Φιλικά
Δημήτρης Καμιζής

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδος σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου και το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου
προσφέρουν πρός το κοινό την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 και ώρες08:30-14.00 , δωρεάν εξέταση ελέγχου για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (γαστρικό έλκος) στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου.
Η εξέταση πραγματοποιείται με την χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας
ASTRA ZENEKA

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ


Με μεγάλη συμμετοχή γυναικών ξεκίνησε σήμερα ο προληπτικός μαστογραφικός έλεγχος στην κινητή διαγνωστική μονάδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που έχει εγκατασταθεί στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου. Η μονάδα αυτή που αποτελείται από ένα κατάλληλα εξοπλισμένο βαν και το απαραίτητο τεχνολογικό προσωπικό θα παραμείνει ακόμα άλλες δύο ημέρες, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Μαρτίου.
Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ευαισθητοποιηθεί ο γυναικείος πληθυσμός της περιοχής μας στις διαδικασίες προσυμπτωματικού ελέγχου (αυτοεξέταση- προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος). Ο καρκίνος του μαστού έχει εξελιχθεί σε μια από της μάστιγες της σύγχρονης εποχής αλλά είναι εύκολα και οριστικά αντιμετωπίσιμος αν διαγνωστεί έγκαιρα. Χωρίς λοιπόν φοβίες και προκαταλήψεις θα πρέπει οι γυναίκες να εθιστούν στις διαδικασίες αυτές του προληπτικού ελέγχου για την προστασία της υγείας τους. Οι υπηρεσίες υγείας πρωτίστως και οι γιατροί πρέπει να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης.
"Προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν εστί"

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 11, 12 και 13 Μαρτίου στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου και σε συνεργασία με το νοσοκομείο "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" και την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" θα γίνει δωρεάν προληπτικός μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες που το επιθυμούν. Η εξέταση θα γίνεται στην κινητή διαγνωστική μονάδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η οποία θα είναι εγκατεστημένη στο χώρο του Κέντρου Υγείας. Όσες κυρίες επιθυμούν να υποβληθούν σε αυτή την εξέταση πρέπει να το δηλώσουν έγκαιρα στο τηλέφωνο 2754022222
Από το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κάνετε κλικ πάνω στην εικόνα

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥΣε επιστολή μου που ως πολίτης αυτής της χώρας είχα αποστείλει στον Πρωθυπουργό,είχα αναφερθεί στην εκτίμηση μου ότι η πατρίδα μας βρίσκεται ήδη σε εμπόλεμη κατάσταση, σε έναν μάλιστα ακήρυκτο εναντίον της πόλεμο. Κάθε μέρα που περνάει φαίνεται ότι αυτό γίνεται κοινή αντίληψη και πεποίθηση με αναφορές και άμεσες πλέον απειλές και κατά της εδαφικής ακεραιότητας τής χώρας μας. Στην εξέλιξη πλέον αυτού του πολέμου οι ιταμές προκλήσεις και απειλές περιλαμβάνουν και τα νησιά μας αλλά και το μεγαλύτερο σύμβολο του Ελληνικού Πολιτισμού την ίδια την Ακρόπολη!!! Κανένας μας πλέον δεν έχει το δικαίωμα να διασκεδάζει και να υποβαθμίζει αυτές τις προκλήσεις και τις απειλές πολύ περισσότερο από όλους δε ,δεν έχει αυτό το δικαίωμα η πολιτική μας ηγεσία ολόκληρη.

Έχει αναγνωρισθεί ο εχθρός;

Έχει σχέδιο απόκρουσης η ηγεσία;

Έχουν προετοιμασθεί οι αμυντικές γραμμές;

Έχει προετοιμασθεί ο Λαός για αντίσταση;

Ποιοι είναι οι σύμμαχοι μας; Έχουμε συμμάχους;


-------------------------------------------------------------------------------------------------


08.02.2010


Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Γεώργιο Παπανδρέου


Κύριε Πρωθυπουργέ,

επιτρέψετε μου με την παρούσα επιστολή να σας εκφράσω σαν πολίτης αυτής της χώρας ορισμένους προβληματισμούς, σκέψεις, και ενδεχομένως προτάσεις μπροστά στη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας. Δεν έχω σπουδάσει οικονομικές επιστήμες, διαθέτω το κοινό νου του μέσου Έλληνα πολίτη και στο διάβα της ζωής μου, έχω αποκομίσει σαν εμπειρία κάποιες γνώσεις πρακτικής οικονομίας σαν αυτές που διαθέτουμε πιστεύω όλοι οι ώριμοι σε ηλικία Έλληνες πολίτες.

Συμμερίζομαι και εγώ την αγωνία σας καθώς και την αγωνία των συνεργατών σας στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης σχετικά με την αντιμετώπιση της θρυλούμενης οικονομικής κρίσης και παρακολουθώ μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης τις προσπάθειες που κάνετε και τις αποφάσεις λαμβάνετε. Θα προσπαθήσω και εγώ με όσο περιληπτικότερο τρόπο μπορώ να σας μεταφέρω διαπιστώσεις, προβληματισμούς, σκέψεις και συναισθήματα που με διακατέχουν ως πολίτη της δοκιμαζόμενης σήμερα πατρίδας μας με σκοπό να συμβάλω και εγώ σε κάτι θετικό, όσο ελάχιστο και αν είναι αυτό, για την ανόρθωση της πατρίδας μας σε αυτούς εδώ τους δύσκολους καιρούς.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Παρακολουθώντας τα βραδινά και όχι μόνον δελτία ειδήσεων από την τηλεόραση και διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων αισθάνομαι ότι η πατρίδα μας , έχει εμπλακεί σε «εμπόλεμη» κατάσταση και δέχεται παντοειδείς επιθέσεις και προσβολές. Κάθε βράδυ ρουκέτες και πύραυλοι διαφόρων τύπων, ιδιαίτερα δε αυτοί οι πύραυλοι τύπου spreads διασχίζουν τον ελληνικό ουρανό και πέφτουν μέσα σε κάθε σπίτι που έχει ανοιχτή την οθόνη της τηλεόρασης. Ίσως πρόκειται για έναν ακήρυχτο πόλεμο, αλλά πόλεμο που δέχεται η Ελλάδα , ίσως όχι απολύτως αδικαιολόγητα ,από τις κυβερνήσεις και τα επιτελεία όλων των συμμαχικών μας χωρών, από τους ετέρους μας στην Ε. Ε και την Ο. Ν. Ε., από τους υπερατλαντικούς συμμάχους μας στο Ν.Α.Τ.Ο, από διεθνείς τράπεζες και οικονομικούς οργανισμούς και διάφορα άλλα κέντρα οικονομικής εξουσίας και παρέμβασης.. Μόνον οι ουδέτερες και οι Αραβικές χώρες απέχουν από αυτό τον ορυμαγδό επιθέσεων.Όσο αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις σε βάρος της χώρας μας εξελίσσονται, τόσο μου δημιουργείται η πεποίθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά όχι απλά σε μία σοβαρή οικονομική κρίση, αλλά μπροστά σε μία μεγάλη εθνική κρίση με αλυσιδωτές συνέπειες και με άγνωστη σε σχέση με το μέγεθος των καταστροφικών της αποτελεσμάτων έκβαση. ...........................................................................................(η συνέχεια στη σχετική ανάρτηση)
Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ "ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"


By ANT1 Internet, www.ant1online.gr, Ανανεωμένο: Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Περικοπές σε επιδόματα και αύξηση έμμεσων φόρων
Πρόσθετα μέτρα ύψους 4,8 δισ. ή 2% του ΑΕΠ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Έρχονται περικοπές ύψους 30% στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και στο επίδομα αδείας για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ.
ant1online
Πρόσθετα μέτρα ύψους 4,8 δισ. ή 2% του ΑΕΠ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Έρχονται περικοπές ύψους 30% στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και στο επίδομα αδείας για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ. Έρχονται ακόμα αύξηση ΦΠΑ, φόρων σε μεγάλα εισοδήματα-ακίνητα και offshore, φόρος πολυτελείας και αυξήσεις σε τσιγάρα, ποτά, βενζίνη. Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε τα πρόσθετα μέτρα της Ελλάδας, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος. Τα μέτρα αφορούν ισόποσα το σκέλος των δαπανών και των εσόδων, καθώς προβλέπεται αύξηση εσόδων 2,4 δισ. ευρώ και μείωση δαπανών κατά 2,4 δισ. ευρώ. Το νομοσχέδιο για την «Προστασία της Ελληνικής Οικονομίας» που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την Παρασκευή περιλαμβάνει ακόμη έκτακτη εισφορά 1% σε φορολογούμενους με εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ το 2009, αλλά και επιβολή ανώτατου φορολογικού συντελεστή 45% για φετινά εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ. Πρόκειται για τις δυο μεγάλες εκπλήξεις που έκρυβε το πακέτο έκτακτων μέτρων, το οποίο μόλις ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γ. Πεταλωτή. Παράλληλα, ο κ. Πεταλωτής ανακοίνωσε αύξηση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας στο 2% για μια τριετία, για ακίνητη περιουσία άνω των 5 εκατ. ευρώ, αλλά και αύξηση του τέλους ραδιοσυχνοτήτων από το 0,1% στο 2% για τα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι η αύξηση των φόρων ισχύει από την 4η Μαρτίου.

Αναλυτικότερα το πακέτο μέτρων:
1. Περικοπή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας κατά 30% για τους δημόσιους υπαλλήλους.

2. Περικοπή επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων κατά 12% αντί αρχικής εξαγγελίας για 10%.

3. Μείωση του επιδόματος δικαστικών κατά 20%.

4. Μείωση των επιχορηγήσεων για ΝΠΙΔ, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

5. Μείωση κατά 10% των επιχορηγήσεων στα ταμεία ΟΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ, με αντίστοιχη προσαρμογή των παροχών.

6. Μείωση κατά 5% ή 500 εκατ. Ευρώ του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και κατά 100 εκατ. Ευρώ του ΠΔΕ υπουργείου Παιδείας και κατά επιπλέον 100 εκατ. Ευρώ, των πιστώσεων νέων προγραμμάτων του υπουργείου Παιδείας.

7. Μείωση κατά 20% των τιμών των φαρμάκων.

8. Αύξηση φόρου από το 3% στο 15% στα ακίνητα των offshore εταιριών.

9. Κατάργηση των αμειβόμενων επιτροπών στο δημόσιο, με παράλληλη μείωση κατά 50% των αποζημιώσεων στα μέλη διοικητικών συμβουλίων, πλαφόν στις αποδοχές των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, απαγόρευση bonus, μείωση κατά 30% των δαπανών για υπερωρίες και μετακινήσεις.

10. Αύξηση ΦΠΑ για τον πολύ χαμηλό συντελεστή από το 4,5 στο 5% για το χαμηλό από το 9 στο 10%, και για τον υψηλό από το 19 στο 21%. Δεν μεταβάλλεται η έκπτωση των συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά.
11. Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα επιβάρυνση της τιμής της βενζίνης κατά 8 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 3 λεπτά

12. Αύξηση κατά 20% των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε τσιγάρα και ποτά.

13. Κατάργηση απαλλαγής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η επιβολή του φόρου αυτού συνεπάγεται επιβάρυνση μιας οικογένειας με μέση κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 1.770 KW/h το τετράμηνο, στα 9,7 ευρώ.

14. Επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας σε αυτοκίνητα με εργοστασιακή τιμή άνω των 17.000 ευρώ ή τιμή αγοράς άνω των 35.000 ευρώ, αλλά και σε σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα, αεροσκάφη, πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα και δέρματα.

15. Πάγωμα συντάξεων - δεν θα δοθούν τελικά ούτε οι αυξήσεις 1,5% που είχαν ανακοινωθεί για όσους λαμβάνουν συντάξεις έως 2.000 ευρώ. Οι περικοπές των επιδομάτων δεν αφορούν τις συντάξεις. Τέλος, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κάθε έσοδο από την επέκταση της άδειας λειτουργίας του ΟΠΑΠ και νέες άδειες τυχερών παιχνιδιών (υπολογίζονται σε 400 εκατ. Ευρώ για το 2010) θα δοθούν για την αύξηση της απασχόληση.

Συνέντευξη Τύπου θα δώσει ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου για να εξειδικεύσει τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ


Τελικά οι Έλληνες, διαφθορείς και διαφθειρόμενοι, διαπλοκείς και διαπλεκόμενοι, τίμιοι και ανέντιμοι, φιλότιμοι και αφιλότιμοι, αδιάφοροι και υποψιασμένοι,προνομιούχοι και μη, έξυπνοι και πονηροί, καταφέραμε με πρωτοστάτες τους πολιτικούς που εμείς κάθε φορά εκλέγουμε, να γίνουμε περίγελος του κόσμου και κυρίως να αποκτήσουμε κηδεμόνες. Ούτε βέβαια εμείς οι πολίτες ούτε και οι πολιτικοί μας έχουμε και έχουν τον ίδιο βαθμό ευθύνης ούτε και οι "φίλοι" και σύμμαχοι μας που μας περιγελούν τώρα είναι αμέτοχοι και λευκές περιστερές . Όμως το κακό συνέβη.

Είχε φαίνεται δίκιο ο δικός μας μεγάλος πατριώτης, στοχαστής και πολιτικός, Εμμανουήλ Ρέπουλης όταν έλεγε πως εμείς οι Έλληνες όταν έχουμε την ελευθερία κάνουμε το πάν για να την χάσουμε και όταν τη χάνουμε κάνουμε το πάν για να την αποκτήσουμε πάλι.

YouTube - θα βρεθουμε ξανα κάνετε κλίκ πάνω στη διεύθυνση