Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΙΑΚΟΠΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ-ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ-ΚΟΙΛΑΔΑΣ


Σύμφωνα με πληροφορίες - φήμες που διαχέονται τον τελευταίο καιρό, πέρα από το γεγονός ότι όλοι πλέον με τα ίδια μας τα μάτια έχουμε διαπιστώσει τη διακοπή των εργασιών του έργου αποχέτευσης, αυτό φέρεται να έχει γίνει και επίσημα με έγγραφο του αναδόχου του έργου, ο οποίος έχει φορτώσει και αποσύρει και τα μηχανήματα ακόμη. Ο Δήμος Κρανιδίου και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. βέβαια με την συνήθη τακτική της λειτουργίας τους "εν κρυπτώ και παραβύστω", δε δίνουν καμία πληροφορία σχετικά με αυτό, παρότι έχει θεσμική υποχρέωση να το πράξει. Όπως και όλα τα θέματα έτσι και αυτό τα χειρίζονται με αδιαφανή τρόπο, ώστε να μη γνωρίζουν οι δημότες τι πραγματικά συμβαίνει. Ακούγονται διάφορα - μεταξύ των οποίων και ότι η διαχείρηση και η παρακολούθηση του έργου από την πλευρά της Δ.Ε.Υ.Α.Κ έχει γίνει με σοβαρά λάθη τέτοια που δεν επιτρέπουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου να εγκρίνει την πληρωμή του πρώτου λογαριασμού, παρότι τα χρήματα ασφαλώς υπάρχουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Ο εργολάβος λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, διέκοψε τις εργασίες αφού δε μπορεί να πληρωθεί για αυτές που έγιναν μέχρι τώρα. Τώρα τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι κάτω από αυτό το πέπλο σιωπής και αδιαφάνειας είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζει κανείς με ακρίβεια. Γεγονός είναι ένα - ότι το έργο αυτό που ξεκίνησε με καθυστέρηση δυόμιση χρόνων, εγκεκριμένο από όλες τις Υπηρεσίες, Ελληνικές και Κοινοτικέςκαι χρηματοδοτημένο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, μπήκε πάλι σε νέα περιπέτεια.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση και την σχετική φημολογία, στις 3 του Σεπτέμβρη κατέθεσα προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αίτησή μου με την οποία ζητώ στοιχεία για την πορεία του έργου. Ουδεμία απάντηση έλαβα μέχρι σήμερα. Βέβαιο επίσης είναι ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ αλλά και η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν σοβαρότατες ευθύνες για την περιπέτεια αυτού του μεγάλου και απαραίτητου έργου αποχέτευσης. Η Δημοτική Αρχή που αναγκάστηκε μετά από σοβαρή καθυστέρηση να το ξεκινήσει μες το κατακαλόκαιρο και που φρόντισε να τοποθετήσει αυτά τα διαφημιστικά πανώ στους δρόμους, παρέλειψε να τοποθετήσει την ίδια την πινακίδα του έργου που είναι επιβεβλημένη υποχρέωση του φορέα υλοποίησης, της Δ.Ε.Υ.Α.Κ εν προκειμένω, για όλα τα εκτελούμενα έργα. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από την παράγραφο ε του άρθρου 4 του Παραρτήματος 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου. Ποιά η σκοπιμότητα άραγε αυτής της τυπικής μεν αλλά σοβαρής δε παράλειψης ; Μήπως για να μη φαίνεται πότε εγκρίθηκε και πότε χρηματοδοτήθηκε το έργο και από πού ;

Για το έργο αυτό, όπως και για κάθε άλλο δημόσιο έργο, υπάρχει θεσμική υποχρέωση να δημοσιοποιούνται τα πάντα. Εδώ, αντί για δημοσιοποίηση έχουμε απόκρυψη και συσκότιση των πάντων. Τόσο εγώ όπως και κάθε δημότης που ενδιαφέρεται για τον τόπο περιμένουμε ενημέρωση, περιμένουμε απαντήσεις. Τι επιτέλους συμβαίνει ; Με την ευκαιρία αυτή έχει συσταθεί Επιτροπή παρακολούθησης του έργου, ποιά είναι τα μέλη της, ποιές είναι οι εκθέσεις της, ποιές οι μέχρι σήμερα ενέργειές της ; Μήπως δεν πρέπει να μαθαίνουμε ;

Παραθέτω απόσπασμα του παραρτήματος 3 της απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15/12/2006 σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση τόυ έργου αποχέτευσης του Δήμου Κρανιδίου. Τηρoύνται τα διαλαμβανόμενα ;no.748 p.14/19ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 και των άρθρων Β και ΣΤ του παραρτήματος Π του κανονισμού αυτού, η Ελληνική Δημοκρατία και η Επιτροπή εξασφαλίζουν δεόντως την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκτέλεσης του έργου.Προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτές, η Ελληνική Δημοκρατία είναι δυνατόν να ζητήσει κοινοτική συμβολή από την Επιτροπή ως τεχνική υποστήριξη.I. Παρακολούθηση1. Η παρακολούθηση συνίσταται στη χρησιμοποίηση ενός συστήματος πληροφόρησης προκειμένου να διαπιστώνεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην εκτέλεση του έργου. Η παρακολούθηση χρησιμοποιεί οικονομικούς και φυσικούς δείκτες οι οποίοι επιτρέπουν τη σύγκριση της πραγματικής προόδου προς την περάτωση του έργου προς το σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II και το πρόγραμμα για την εκτέλεση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι.2. Η εκτέλεση του έργου παρακολουθείται μέσω:(α) της επιτροπής παρακολούθησης που συγκροτείται από κάθε οικείο κράτος μέλος· (β) εκθέσεων·(γ) δειγματοληπτικών ελέγχων.II. Eπιτροπή παρακολούθησης3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 και του άρθρου ΣΤ παράγραφος 3 του παραρτήματος II του κανονισμού αυτού, Επιτροπή Παρακολούθησης που έχει συγκροτηθεί για την παρακολούθηση έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Συνοχής στην Ελλάδα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του έργου το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή εξετάζει την εκτέλεση του κατά τακτά διαστήματα και, εφόσον είναι αναγκαίο, προτείνει τυχόν απαιτούμενες αναπροσαρμογές.4. Η Επιτροπή:(α) παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου και εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται για αυτό και ότι εκτελείται σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης και το πρόγραμμα εργασιών που περιέχονται στα παραρτήματα I και II της παρούσας απόφασης-(β) με βάση την παρακολούθηση, προτείνει, άπαξ, αναθεώρηση και προσαρμογές του σχεδίου χρηματοδότησης και του προγράμματος εργασιών καθώς και τυχόν άλλες αλλαγές στην παρούσα απόφαση-III.5.(γ) ανάλογα με την περίπτωση, προτείνει τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται ότι το σχέδιο επιτυγχάνει τους στόχους που καθορίζονταν(δ) αποφαίνεται για το σχέδιο ετήσιων εκθέσεων όσον αφορά την εκτέλεση που αναφέρεται στην παράγραφο 6-(ε) εξασφαλίζει τη δημοσιότητα για το έργο-(οτ) εξασφαλίζει, τη συμφωνία προς τις κοινοτικές πολιτικές, ειδικότερα την περιβαλλοντική πολιτική*(0 αναλαμβάνει κάθε επιπλέον αρμοδιότητα που συμφωνείται από κοινού με την Επιτροπή και το κράτος μέλος-(η) καταρχήν, τα έγγραφα που απαιτούνται για τις συνεδριάσεις της επιτροπής πρέπει να είναι διαθέσιμα τρεις εβδομάδες πριν,
ΕΚΘΕΣΕΙΣΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΣΤ παράγραφος 4 του παραρτήματος Π του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησης συντάσσεται έκθεση για το έργο που περιγράφεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης.Η έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:(α) πρόοδος του έργου (με χρησιμοποίηση φυσικών κατ οικονομικών δεικτών)-(β) λεπτομέρειες για τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο αρχικό σχέδιο εκτέλεσης*(γ) αναπροσαρμογές του εκτιμηθέντος προγράμματος για την περάτωση των υπόλοιπων εργασιών και, ειδικότερα, των ημερομηνιών κατά τις οποίες αναμένεται η περάτωση των εργασιών(δ) αδρή περιγραφή των κύριων τεχνικών και νομικών προβλημάτων που αντιμετω-τίοτηκαν και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την επίλυση τους-(ε) πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό-(στ) αδρή περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για να εξασφαλιστεί η δημοσιότητα όσον αφορά το έργο.Στην Επιτροπή υποβάλλεται τελική έκθεση εντός έξι μηνών μετά τη φυσική περάτωση του έργου, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΣΤ παράγραφος 4 του παραρτήματος Π του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94.Η πληρωμή του υπολοίπου της κοινοτικής συνδρομής υπόκειται σε έγκριση της τελικής έκθεσης από την Επιτροπή.IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ7. Κατά την εκτέλεση του έργου και εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος ή κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του έργου προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον το έργο προχωρεί προς την περάτωση του σύμφωνα με τους στόχους «ου τέθηκαν αρχικά και να προταθούν αναπροσαρμογές ώστε να ληφθούν υπόψη προβλήματα που έχουν αντιμετωπιστεί κατά την εκτέλεση.8. Εκ των υστέρων αξιολόγηση της επίπτωσης του έργου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από αξιολογητή ο οποίος προσλαμβάνεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής αμέσως μετά την περάτωση του έργου.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΧΘΕΣ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ


Ηνωμένα ΈθνηΤελευταία ενημέρωση 22/09/09 18:43

Στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σύνοδο κορυφής για το κλίμα, εκατό ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη στην έδρα του ΟΗΕ σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν τις διαφωνίες ενόψει της κρίσιμης συνόδου της Κοπεγχάγης το Δεκέμβριο. «Αποφασισμένος για δράση» δήλωσε ο Ομπάμα, μείωση των εκπομπών «κατά ένα σημαντικό περιθώριο» υποσχέθηκε η Κίνα.
«Η αποτυχία σύναψης ευρείας συμφωνίας την Κοπεγχάγη θα ήταν ηθικά απαράδεκτη, οικονομικά κοντόφθαλμη και πολιτικά λανθασμένη» προειδοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν Γκι-μουν. «Η επιστήμη το απαιτεί. Η παγκόσμια οικονομία το χρειάζεται» τόνισε.
Η προσοχή στράφηκε κυρίως στην πρώτη ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα στα Ηνωμένα Έθνη, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «αποφασισμένος για δράση», χωρίς όμως να δεσμευτεί σε διεθνείς στόχους μείωσης των εκπομπών.
Σημαντικά ήταν πάντως και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κίνας, η οποία σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις έχει πλέον ξεπεράσει τις ΗΠΑ στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
«Θα επιχειρήσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα του ΑΕΠ κατά ένα σημαντικό περιθώριο έως το 2020, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005» δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Χου Ζιντάο, και κάλεσε τις ανεπτυγμένες χώρες να ενισχύσουν τις αναπτυσσόμενες στη μάχη κατά της παγκόσμιας θέρμανσης.
Πριν από την έναρξη της συνόδου, ο ΟΗΕ επαίνεσε την Κίνα και την Ινδία για τις πρωτοβουλίες τους. «Η Κίνα και η Ινδία έχουν ανακοινώσει πολύ φιλόδοξα σχέδια κατά της κλιματικής αλλαγής. Στην περίπτωση της Κίνας είναι τόσο φιλόδοξα ώστε θα μπορούσαν να την καταστήσουν πρωτοπόρο στη μάχη ενάντια της κλιματικής αλλαγής» εκτίμησε ο Ιβο ντε Μπόερ, ανώτατος διαπραγματευτής του ΟΗΕ για το κλίμα.
Επισήμανε ακόμα ότι «το μεγάλο ερωτηματικό είναι τώρα οι ΗΠΑ».
Ο Ομπάμα έχει ανακοινώσει σχέδιο για μείωση των εκπομπών στα επίπεδα του 1990 έως το 2020, ωστόσο το Κογκρέσο καθυστερεί στον καθορισμό των μέτρων για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου.
«Η απειλή της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ σοβαρή, είναι επείγουσα και συνεχίζει να μεγαλώνει» είπε ο Ομπάμα προκαλώντας έντονα χειροκροτήματα. «Και ο χρόνος που έχουμε για να αντιστρέψουμε την παλίρροια τελειώνει» συνέχισε.
Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διπλασιάζουν την εγκατεστημένη ισχύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τρία χρόνια, σχεδιάζουν υπεράκτια αιολικά πάρκα και επενδύουν δισεκατομμύρια για τεχνολογίες κατακράτησης του άνθρακα από τα εργοστάσια ορυκτών καυσίμων.
Δήλωσε επίσης ότι θα προσπαθήσει να καταργήσει την κρατική επιδότηση στα ορυκτά καύσιμα όταν συναντηθεί με τους ηγέτες της G20 την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Πίτσμπουργκ.
Δεν έκανε πάντως λόγο για διεθνείς δεσμευτικούς στόχους.
Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του βρετανικού Guardian, οι ΗΠΑ δεν αποκλείεται να δυναμιτίσουν τις διαπραγματεύσεις απαιτώντας να καταργηθεί η αρχιτεκτονική του Πρωτοκόλλου του Κιότο, της διεθνούς συμφωνίας που λήγει το 2012, και να αντικατασταθεί με νέο σύστημα αμερικανικού σχεδιασμού.
Η ΕΕ επιθυμεί αντίθετα να διατηρήσει τα συστήματα του Κιότο και έχει υποσχεθεί μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται σήμερα για το 14% της παγκόσμιας εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, έπειτα από τις ΗΠΑ και την Κίνα με 20% έκαστη. Ακολουθούν η Ρωσία και η Ινδία με 5%.
Η Ινδία μέχρι στιγμής δεν έχει αποδεχθεί τις προτάσεις για δεσμευτικούς στόχους, αναμενόταν όμως να ανακοινώσει στη Νέα Υόρκη μέτρα για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τα δάση και τις καλλιέργειές της.
Σημαντική μείωση των εκπομπών κατά 25% έως το 2020, σε σχέση με το 1990, ανακοίνωσε και ο νέος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γιούκιο Χατογιάμα, συγκριτικά με το 8% στο οποίο περιοριζόταν ο προκάτοχός του Τάρο Ασο.
Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί πρότεινε νέα σύνοδο κορυφής για το κλίμα το Νοέμβριο. «Με δεδομένο το πόσο περίπλοκες είναι αυτές οι διαπραγματεύσεις, απαιτείται νέα σύνοδος πριν από την Κοπεγχάγη» είπε.
Οι συνομιλίες της Τρίτης οργανώθηκαν από τον ΟΗΕ ενόψει της κρίσιμης διάσκεψης της Κοπεγχάγης το Δεκέμβριο, στην οποία η διεθνής κοινότητα θα διαπραγματευτεί τη συμφωνία που θα διαδεχθεί το Πρωτόκολλο του Κιότο από το 2013.
Στόχος της συμφωνίας είναι να περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας έως το 2050 στους δύο βαθμούς Κελσίου.
* Πριν από την έναρξη της συνόδου, ομάδα 500 μεγάλων επιχειρήσεων από 50 χώρες ζήτησε από τις ανεπτυγμένες οικονομίες να δεσμευθούν για «άμεσες και μεγάλες» μειώσεις στις εκπομπές. Στην «Ομάδα Επικεφαλής Επιχειρήσεων για την Κλιματική Αλλαγή», η οποία στηρίζει την εκστρατεία για το κλίμα του πρίγκιπα Καρόλου, συμμετέχουν μεταξύ άλλων η γερμανική Allianz, η βρετανική αλυσίδα λιανικής Tesco, η Royal Dutch Shell, η British Airways και η Virgin.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από Associated Press, ΑΠΕ/Reuters
Κόσμος: Περισσότερες ειδήσεις


Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΙΙΙ

Απο το γειτονικό ιστολόγιο της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ:Η ΦΩΤΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ.
Η ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στην ημεριδα της ΠΑΠΟΕΡ στις 7 Μαρτη ο Δημαρχος Κρανιδιου μας διαβεβαιωσε πως εχει αναλαβει καποιο γραφειο την μελετη για το πως θα κλεισουν οι υπαρχουσες χωματερες.
Υπαρχει η μελετη;
Γιατι η πρωτη χωματερη κλεινει με φωτια.
Θα γινει το ιδιο και στις αλλες τρεις;
Θα γινει το ιδιο σε ΟΛΕΣ τις χωματερες οπου θα εγκατασταθουν δεματοποιητες σε ολες τις χωματερες που θα κλεισουν στην Ελλαδα;Φωτια και σκεπασμα;
Οικονομικο δεν λεω!
Που να κανεις υγειονομικη ταφη σε στεγανοποιημενο εδαφος με σωληνες διαχειρησης του μεθανιου και ολα τα σχετικα.
Θαψε την τοξικη σταχτη που βγηκε απο τα συμμεκτα απορριμματα και στειλε την πακετο στον υδροφορο οριζοντα για τις επομενες γενιες.
Οσο για τις δικες μας;
Ενα νεφος διοξινης στα πνευμονια μας και στα πνευμονια των παιδιων μας.
Θα εισπραξουμε το γραμματιο οταν ο διορισμενος απο την κυβερνηση κομματικο και πρωην τραπεζικο στελεχος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ θα εχει παει σπιτι του .
Αγωνιστηκε με τοσο παθος για αυτη την λυση.
Εργο ζωης ηταν για αυτον
Και για εμας.Τότε:


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2006
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΕΣ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΟ Δημ. Σφυρής μίλησε για τα προβλήματα
"Είναι καιρός ο τόπος να αλλάξει σελίδα" δήλωσε ο υποψήφιος δήμαρχος

Δυναμικά ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ο υ­ποψήφιος δήμαρχος κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΥΡΗΣ
ανακοίνωσε το συνδυασμόυ του σε μια μεγάλη συγκεντρωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Α.Κ.Σ., στο Πόρ­το Χέλι, τη ν Κυριακή . Η παρουσία πεντακοσίων συν­δημοτών του που έσπευσαν να παρακολουθήσουν την ο­μιλία του υποψηφίου και την ανακοίνωση των μελών που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο, έκανε τη συγκέντρωση πολύ δυναμική .
Ο κος Σφυρή; αναφέρθηκε στην ομιλία του στο πρόγραμ­μα του και στους τρεις άξονες ανάπτυξης που σκοπεύει να κινηθεί: τον τουριστικό, τον αγροτικό και την παροχή υπηρεσιων. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη ναυταθλητισμού, που θεωρεί συνώνυμο με την ανάπτυξη των παρά­λιων περιοχών του Δήμου και στην κοινωνική πολιτική ( εξυπηρέτηση πολιτών, προστασία περιβάλλοντος ). Η κα­λή ποιότητα νερού και δικτύου πρέπει να εξασφαλισθεί πάση θυσία στην νέα τετραετία πού έρχεται, τόνισε ο κος Σφυρής., καθώς και η πλήρης λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.
"Η δημιουργία ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗ­ΤΩΝ (ΧΥΤΑ) έπρεπε να είχαν γίνει χθες.


Αυτά έλεγε και υποσχόνταν προεκλογικά ο συμερινός Δήμαρχος, έπρεπε να είχε δημιουργηθεί χθές ο Χ.Υ.Τ.Α.! Μετά απο 3 ακριβώς χρόνια σχεδιάζει να μαζεύει σε δεμάτια στη χωματερή Διδύμων και τα σκουπίδια των γειτονικών δήμων!!! Αυτό θα πει πρωτοπορία. Εφαρμογή του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ και ΙΙΙ στη πράξη, έτσι, για να κάνουμε τον Δήμο μας Καποδιστριακο σκουπιδότοπο. Βρε καλοί μου συμπατριώτες, αν και το θέμα αυτό αφορά όλους μας, τι έγινε αυτή η "ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ" που πήρε μέρος στίς προηγούμενες δημοτικές εκλογές και δήλωνε τότε:
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

11 Κίνηση μας θα είναι παρούσα και την επόμενη μέρα των εκλογών και την επόμενη τετραετία άσχετα με το εκλογικό αποτέλεσμα.
Εμείς δεν υποσχόμαστε θέσεις και βολέματα, δεν μας αφορούν οι μικροπολιτικές πρακτικές με σκοπό τη διανομή της εξουσίας.

Οι εκλογές δεν είναι αυτοσκοπός, δεν πρόκειται να λύσουν κανένα πρόβλημα αν δεν κινητοποιηθούμε εμείς, αν δεν καταλάβουμε την δύναμη μας


ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ
ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ,
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.


Που είναι τώρα; συμφωνεί με όλα αυτά;


Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ[DOC]
Πίνακας πορείας υλοποίησης έργων περιβάλλοντος του Ταμείου Συνοχής ...
Μορφή αρχείου: Microsoft Word - Προβολή ως HTMLΑποχέτευση Κρανίδι, 8.276.250, 8.276.250, 0, 0% ... Συνολική απορρόφηση περιβαλλοντικών έργων, 1.210.687.512, 1.210.687.512, 405.112.012, 33,5%www.syn-europe.gr/.../pinakas%20tamio%20synohis%203707.doc - Παρόμοιες -


Κάνετε κλικ στο θέμα(μπορντώ γράμματα) για να εμφανιστεί ο πίνακας. Προχωρήστε > ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

Μηδενική μέχρι σήμερα είναι η απορρόφηση των κονδυλίων του χρηματοδοτημένου εδώ και τρία χρόνια έργου "αποχέτευση δήμου Κρανιδίου" από το Ευρωπαικό Ταμείο Συνοχής. Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα η οποία απεικονίζεται στον παραπάνω επίσημο πίνακα σχετικά με την πορεία υλοποίησης έργων περιβάλλοντος του Ταμείου Συνοχής (2000-2006).

Αυτήν την τραγική για το δήμο μας αλήθεια είχε σκοπό να συγκαλύψει στον απολογισμό του στη δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κρανιδίου ο κ. Σφυρής. Γι'αυτό το λόγο αλλά και για άλλους σχετικούς, μικρότερης σημασίας, οδήγησε αυτή τη κορυφαία διαδικασία απολογισμού που επιβάλει ο δημοτικός κώδικας σε παρωδία. Για να αποφύγει τον έλεγχο, για να μην φανεί η αλήθεια, για να συγκαλύψει τις βαρύτατες του ευθύνες, οργάνωσε και εκτέλεσε όλη αυτήν την φλυαρία περί ταπηδίων και ξυλοπόδαρων.

Εξίσου βαρύτατες ευθύνες βέβαια έχει και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, δια του γενικού γραμματέως της και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, δια του υπουργού της κ. Αλογοσκούφη, τους οποίους έγκαιρα με επιστολές μου είχα ενημερώσει για την αδυναμία της δημοτικής αρχής να θέσει έγκαιρα και σωστά το μεγάλο αυτό έργο σε πορεία υλοποίησης με όλα τα συνεπακόλουθα που θα είχε μία τόσο σοβαρή αμέλεια και καθυστέρηση για την εκτέλεση του έργου.

Με αφορμή τα όσα φαίνονται και συζητούνται, στις 3 Σεπτεμβρίου υπέβαλα προς την ΔΕΥΑΚ αίτημα, ζητώντας να μου χορηγηθούν αντίγραφα της αλληλογραφίας σχετικά με την δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στις αναφορές του συμβούλου διαχείρησης του έργου και στην διαφαινόμενη διακοπή των εργασιών. Ουδέν έλαβα μέχρι σήμερα.

Ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και στο μέγιστο κυκλοφοριακό φόρτο που έχουν οι επαρχιακοί και δημοτικοί μας δρόμοι όλες αυτές τις μέρες, διαπιστώσαμε με το τέλος της τουριστικής κίνησης, ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί! Μάλιστα απ' ότι βλέπουμε στους δρόμους έχουν αποσυρθεί και τα μηχανήματα και το μόνο που έχει απομείνει πέραν της επικινδυνότητας είναι αυτά τα πανώ στα οποία προβάλλεται η αίτηση κατανόησης του δημάρχου για την ενόχληση που προκαλούν τα εκτελούμενα έργα!

Μηδέν λοιπόν η απορρόφηση των ευρωπαικών κονδυλίων για αυτό το έργο και δεν το λέω εγώ αλλά η ίδια η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτός είναι ο θλιβερός πραγματικός απολογισμός των πεπραγμένων του δημάρχου και του δήμου Κρανιδίου σήμερα. Μηδενικός!


Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΑΡΩΔΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Απο το γειτονικό ιστολόγιο της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΜε καθυστερηση ο κ Δημαρχος και αφου ειδε πως ο απολογισμος του δεν περασε ασχολιαστος εβγαλε στον γειτονα http://ermionida1.blogspot.com/2009/09/blog-post_5897.html (μιας και οπως παντα λογω αδιαφοριας και ανικανοτητας δεν μπορει να λειτουργησει την ιστοσελιδα του Δημου) ενα ειδος απαντησης που απευθυνεται μαλλον στους ψηφοφορους του,να περιμενουμε την δημοσιευση και αλλου;
Ερωτηματα.
1.Ποια τα κινητρα της κ Αλεβιζου και της αντιπολιτευσης για να προσπαθησουν να εμποδισουν να φανει το εργο της δημοτικης αρχης;
2.Ζητησε η κ Αλεβιζου την ματαιωση της συνεδριασης η μηπως θεσεις για τους δημοτικους συμβουλους που ηταν αποκλεισμενοι απο την συνεδριαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ;
3.Την ενταση την καταλαβαινω απο τους “δυναμιτιστες της νομιμοτητας” αφου τα σχεδια τους δεν περασαν, τσαντιστηκαν. Ανασφαλεια ομως γιατι και ως προς τι;Ειναι μηπως σε αντιθεση στην μεγάλη σιγουριά κι αυτοπεποίθηση του Δημαρχου οταν μιλα για την ανακυκλωση και την φωτια μια βδομαδα τωρα στον χωρο δεματοποιησης;
Μηπως εκτος απο τους υπολοιπους χρειαζεται και ενας ψυχαναλυτης στην ομαδα υποστηριξης τους εργου για οσους κριτικαρουν ;
4.Και αν ο κ Δημαρχος μιλησε για την υλοποιηση του επιχειρησιακου ,ο κ Ραγκουσης για ποιο θεμα μιλησε.
Το επιχειρησιακο και η υλοποιηση του δεν εχουν τελειωσει.Θα το πιασω ενα ενα να δουμε τι εγινε και τι οχι.Και να σημειωσετε πως εκτος απο καποια (σοβαρα) σημεια διαφωνιας σε γενικες γραμμες το επιχειρησιακο με βρισκει συμφωνο.
Γιατι λοιπον ο Δημος δεν εχει βαλει Α(νανεωσιμες) Π(ηγες ) Ε(νεργειας) σε ολα τα δημοσια κτιρια για παραδειγμα;Γιατι εστω δεν εχει ξεκινησει;
Η αποχωρηση του κ Καμιζη επρεπε φανταζομαι να τονισθει.Ειναι ο Ιζνογκουντ.
Για τα πολιτιστικα αν πιστευουν πως οσα κανουν ειναι το καλυτερο δυνατο δεν μπορω να πω τιποτα.Μπραβο!Ειναι και θεμα αποψης για τον πολιτισμο.
Ξεπερναω τα υπολοιπα για να μην κουρασω και παω στο τελος.
Δεν νομιζω πως η αντιπολιτευση αντιπαρατιθεται σημερα συγκροτημενα στον κ Δημαρχο ουτε με τα καλυτερα και πιο δυνατα επιχειρηματα.
Ισως γιατι τους αποκλειεται η συμμετοχη στο παιχνιδι της διαχειρησης.Ισως δεν συμφωνω με τις δικες τους ιεραρχησεις για το ποια ειναι τα σπουδαια που ζητουν λυση.
Και εκτος του κ Καμιζη που εχει ξεκαθαρα τοποθετηθει υπερ της ανακυκλωσης και της διαχειρησης απορριμματων , οι δημοτικοι συμβουλοι της αντιπολιτευσης δεν κινουνται δυναμικα πανω στο θεμα.
Ομως αυτη την αντιπολιτευση της ψηφισαν οι μισοι δημοτες του Δημου Κρανιδιου και καθε απαξιωση εναντιον της ειναι βρισια στους ψηφοφορους της.
Δεν μπορει οι μισοι Κρανιδιωτες να νικησουν τους αλλους μισους. Ετσι δεν παμε μπροστα. Πολιτικη αντιπαραθεση χρειαζεται.
Ενα παραδειγμα.
Μια βδομαδα τωρα καιγωνται τα σκουπιδια στο Αναθεμα δηλητηριαζωντας τις ζωες των ανθρωπων και μονο ο Σταματης Δαμαλιτης αυτο εδω το σιτολογιο και ο Παρατηρητης εχουν ενδιαφερθει.Θα επρεπε να εχει σηκωθει ο κοσμος ολος.
Ειναι ευθυνη της περιφερειας ,της Νομαρχιας, και του Δημου Κρανιδιου (και φυσικα του Δημου Ερμιονης και οι πολιτες του οποιου αναπνεουν την διοξινη).
Των πολιτικων κομματων,
της αντιπολιτευσης στους δημους Ερμιονης Κρανιδιου,
των περιβαλλοντικων οργανωσεων,
των δημοτικων διαμερισματων Φουρνων και Διδυμων.
Με αυτη την σειρα ειναι ολοι συνυπευθυνοι.
Ενα αλλο παραδειγμα.
Την Κυριακη θα γιενι η δευτερη ποδηλαταδα.Σωστο το εγχειρημα.Λειψο ομως.Ας απιατησουμε ποδηλατοδρομους ασφαλεις με αφορμη αυτο το δρωμενο.
Εστω καποιο πιλοτικο προγραμμα Κρανιδι Κοιλαδα/Κρανιδι Ερμιονη/Χελι Κοστα.
Να γινει στο πλαι του δρομου ασφαλης και προστατευμενη λωριδα με αντιολισθητικο ταπητα με φωτισμο (εδω φωτιζουμε βουνα και ραχουλες ακατοικητων εξοχικων κατοικιων )που θα προερχεται απο ηλιακη ενεργεια, στασεις με ποσιμο νερο ανα ορισμενη αποσταση, ισως και κιοσκι στεγασμενο που θα μπορει μια οικογενεια να σταματησει για κολατσο.
Να λοιπον πως θα περασει το ποδηλατο και οι Ανανεωσιμες Πηγες Ενεργειας στην καθημερινη ζωη μας η εστω στην Κυριακατικη διασκεδαση μας.
Αν ο Δημος ειχε να επιδειξει τετοιες δρασεις ναστε σιγουροι-ες πως θα ειχε κερδισει ολους τους δημοτες χωρις εξαιρεση.Αλλα προτιμαμε να σβυσουμε τα φωτα για μια ωρα μια φορα τον χρονο η να κανουμε ποδηλατο επισης μια φορα τον χρονο( στα πρωτυπα της Αθηνας )για λογους δημοσιων σχεσεων.
Ας φερουμε λοιπον την πολιτικη αντιπαραθεση ξανα στην δημοσια ζωη
Εγω πιστευω αυτο εκεινοι το αλλο.Εγω εκανα αυτο εκεινοι το αλλο.Και φυσικα μπραβο τους για εκεινο που ξεκινησαν εγω το συνεχισα και το εκανα καλυτερο.
Αν και καποτε και η αντιπολιτευση χρησιμοποιει αυτο τον καταγγελτικο λογο με ψυχολογικης και ηθικης φυσης απαξιωτικους χαρακτηρισμους.
Αυτα κατα την γνωμη μου ειναι επιχειρηματα επιτρεπτα σε ιδιωτικες συζητησεις οχι σε δημοσιο πολιτικο λογο.
Αυτοι που ειναι εκπροσωποι μας σημερα, πρεπει σε καθε ενεργεια τους να απευθυνωνται στο συνολο της κοινωνιας και σε οσους δεν τους ψηφισαν.(πολυ περισσοτερο σε αυτους)
Στο κειμενο τωρα.
Η προχειροτητα ειναι φανερη.
Χρησιμοποιουν την φωτο που δημοσιευσε πριν λιγες μερες το ανατολοκο μπλογκ με το λογοτυπο του φαρδυα πλατια στην βαση (την εβαλα και γω αναφεροντας φυσικα την πηγη)αυτη την φορα ομως τους παραχωρηθηκε χωρις λογοτυπο απο τον συμπαθη μπλογκερ.
Κανανε ολοκληρη προπαγανδιστικη εκδηλωση και ουτε μια φωτογραφια δεν φροντισαν να παρουν ετσι για την ιστορια.
Και τελος.
Δεν ειμαστε στο κοινοβουλιο με τα πολλα κομματα για να υπαρχει μειζων μείζων, -ων, -ον και μείζονας μεγαλύτερος
μείζων αριθμός
μείζων εκλογική περιφέρεια
μείζων κυκλοφορία
μείζων σύνοδος
που έχει τη μεγαλύτερη σημασία
και ελάσσων ελάσσων αρσενικό ή θηλυκό, έλασσον ουδέτερο
(λόγιο) συγκριτικός βαθμός των επιθέτων ολίγος και μικρός
ο μικρότερος σε αριθμό ή ο λιγότερο σημαντικός
Ασχολείσαι με ελάσσονα ζητήματα. Δες όμως και τα σημαντικά.
Μίλησε στη Βουλή ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης.
αντιπολιτευση με τις μικροτερες αντιπολιτευτικες ομαδες.
Στον Δημο μας υπαρχει μονο μια αντιπολιτευση.Εκτος αν ο προσδιορισμος μειζων εκφραζει σεβασμο για το μεγαλειο της.(απιθανο μαλλον τετοιο κομπλιμεντο)
Ας διαβασουμε τις θεσεις του κ. Δημαρχου
Οι υπογραμμισεις με κοκκινο δικες μου.
Στην κατάμεστη από κόσμο αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κρανιδίου πραγματοποιήθηκε η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρανιδίου με θέμα «Απολογισμός πεπραγμένων» σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δ.Κ.Κ. Όπως φάνηκε στην αρχή, οι σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης κ. κ. Φλωρής, Τσαμαδός και Μίζης και η κ. Αλεβίζου προσπάθησαν να εμποδίσουν την έναρξη της διαδικασίας, ώστε να μην φανεί το έργο της Δημοτικής αρχής και να μην ενημερωθούν οι δημότες. Η μεγάλη παρουσία όμως των δημοτών καθώς και η επιθυμία τους για ενημέρωση, οδήγησε την προσπάθεια αυτή στο κενό και τους συμβούλους που την προκάλεσαν σε μεγάλη ένταση και ανασφάλεια. Αφού απέτυχε η προσπάθεια διάλυσης της συνεδρίασης κι ενώ ξεκίνησε η εισήγηση του Δημάρχου κ. Δημήτρη Σφυρή, ο πρώην δήμαρχος κ. Καμιζής αποχώρησε στα πρώτα 20΄ λεπτά, δυσαρεστημένος προφανώς απ’ αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων και μην αντέχοντας τα έργα και τις δραστηριότητες της σημερινής Δημοτικής Αρχής που ξετυλίγονταν στην γιγαντοοθόνη μπροστά του. Με μεγάλη σιγουριά κι αυτοπεποίθηση και με στοιχειοθετημένο λόγο αναφέρθηκε ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Σφυρής στην υλοποίηση του προγράμματός του. Περιέγραψε την οικονομική κατάσταση και διαχείριση του Δήμου, την διοικητική οργάνωση, την διαχειριστική επάρκεια και ίδρυση τεχνικής υπηρεσίας, την αναβάθμιση του Οργανισμού, την δημιουργία κοινωφελών επιχειρήσεων και την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρουσίασε την υλοποίηση του ετήσιου, 2008, επιχειρησιακού προγράμματος σ’ όλους τους τομείς που αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού προγράμματος της τετραετίας. Ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στον τομέα της καθαριότητας κ. Μάκη Πιτσά και κ. Δημήτρη Ντούβαλη συντελεστές, σαν αντιδήμαρχοι όχι μόνο στην καλύτερη εικόνα του Δήμου αλλά και την δημιουργία «στόλου» αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων και μηχανημάτων. Επίσης αναφέρθηκε στον τομέα της πολιτικής προστασίας , στην διαχείριση των απορριμμάτων με την εγκατάσταση του δεματοποιητή και στον σχεδιασμό για ανακύκλωση και ολοκληρωμένη διαχείριση. Η παρουσίαση του έργου από τους συνεργάτες του επιβεβαίωσε την συλλογική προσπάθεια που αποτελεί ισχυρό όπλο για ένα σύγχρονο Δήμο. Μερικοί από τους συντελεστές του έργου της Δημοτικής Αρχής παρουσίασαν ανά τομέα τις δράσεις τους, οι οποίοι δεν αρκέσθηκαν μόνο στην εισήγησή τους αλλά παρουσίασαν εικόνες από το έργο τους στην ειδική οθόνη. Ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Κοντοβράκης μίλησε για τα τεχνικά έργα (δρόμους, βελτιώσεις, βατότητες, γεφύρια, νεκροταφεία, αναπλάσεις, επισκευές κτιρίων κ.λ.π) Ο Πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Παντελής Τόδωρης παρουσίασε το έργο στα σχολεία και στην Δημοτική Βιβλιοθήκη αντίστοιχα. Ο κ. Κακουριώτης Σωτήρης, πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ παρουσίασε τις δραστηριότητες της επιχείρησης σε έργα ύδρευσης κ΄αποχέτευσης, την προσπάθεια νοικοκυρέματός της αφού μείωσε κατά 400.000 ευρώ το έλλειμμα του 1.914.000 ευρώ που κληρονόμησε καθώς και για το μεγάλο έργο της Αποχέτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κ. Αιμιλία Μπρούστα μίλησε για όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου. Για το σπουδαίο έργο στον Αθλητισμό και τον Τουρισμό μίλησαν οι υπεύθυνοι κ. Χρήστος Σκορδής και κ. Γιάννης Ρόζος αντίστοιχα και για την μεγάλη ανακαίνιση, την αλλαγή της στέγης και τον εξοπλισμό του Παιδικού Σταθμού, η πρόεδρός του κ. Άννα Στρίγκου η οποία επίσης αναφέρθηκε στον εθελοντισμό και στην κοινωνική προσφορά της ομάδας «Αλληλεγγύης», δείχνοντας έτσι το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Αίσθηση προκάλεσε στους δημότες η παρουσίαση της μελέτης του Γηροκομείου.
Κερδισμένοι από τον Απολογισμό Πεπραγμένων
βγήκαν οι δημότες Κρανιδίου
καθώς εκτός από την ενημέρωση για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής,
το νοικοκύρεμα,
τον εκσυγχρονισμό και την αξιοπιστία του δήμου,
αντιλήφθηκαν
την ανυπαρξία,
ανευθυνότητα,
άγνοια και
έλλειψη προτάσεων
της μείζονος αντιπολίτευσης.
Η στάση και συμπεριφορά τους
αποδοκιμάσθηκε από τους παρευρισκόμενους
καθώς αντιδρούσαν απαξιωτικά
όταν ξεκίνησε ο Δήμαρχος
ν’ απαντάει στοιχειοθετημένα στις ερωτήσεις τους
κι αποχώρησαν
ξεστομίζοντας απρεπείς εκφράσεις.ΣΧΟΛΙΟ: Εγώ απεχώρησα δυο τουλάχιστον ώρες μετά την καθυστερημένη κατα μια ώρα ,έναρξη αυτής της παρωδίας, μη αντέχοντας άλλο την ασχετη , ακατάσχετη και εκτός θέματος φλυαρία , πράγμα που είχαν κάνει νωρίτερα αρκετοί παρευρισκόμενοι πριν απο μένα. Τα ψεύδη και οι συκοφαντίες είναι τα μόνα όπλα που τους έχουν απομείνει.Στην απελπισμένη προσπάθεια τους να παρουσιάσουν δήθεν έργα, δεν διστάζουν να παρουσιάζουν τα δικά μας έργα για δικά τους, και να μπερδεύουν ηθελημένα τα " πεπραγμένα" με όνειρα θερινής νυκτός.Μέχρι και Γηροκομείο πρόβαλλαν στα δήθεν πεπραγμένα τους!!! Και όλα αυτά χωρίς ντροπή και με περίσσιο θράσος που τους έχει καταστήσει καταγέλαστους .Δεν νομίζω οτι αξίζει να ασχολείται πλέον με τα λεγόμενά τους, κανένας σοβαρός άνθρωπος.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΕΡΑΣΑΝ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ


Πέρασαν 10 χρόνια από το τραγικό όσο και περίεργο αεροπορικό δυστύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο του αείμνηστου Γιάννου Κρανιδιώτη, υφυπουργού τότε του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και του μονάκριβου γιου του Νικόλα στις 14 Σεπτεμβρίου 1999.
Δεκαπέντε μόλις μέρες πριν, στις 28 Αυγούστου 1999, ο Γιάννος Κρανιδιώτης βρισκόταν κοντά μας ως επίσημος προσκαλεσμένος στον εσπερινό της εορτής του Τιμίου Ιωάννου Προδρόμου. Με μεγάλη συγκίνηση πήρε μέρος στη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου Ιωάννου και στη συνέχεια παρακάθισε σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του στο '' Περιβολάκι'' του Τορβά. Η συγκίνησή του ήταν μεγάλη γιατί εκτός από επίσημος καλεσμένος ήρθε στο Κρανίδι για να γνωρίσει τις ρίζες του και να ανταμώσει συγγενείς του.
Το προγονικό του επώνυμο ήταν ΄΄Βουρλέτσης΄΄ και πράγματι τον βοηθήσαμε να έρθει σε επαφή με τους μακρινούς συγγενείς του. Χωρίς να του ζητήσουμε τίποτα μας υποσχέθηκε αμέριστη τη βοήθειά του σε όποια ζητήματα απασχολούσαν το Δήμο μας. Δυστυχώς για εκείνον αλλά και για εμάς , δεν πρόλαβε. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε σαν ένα σεμνό, ζεστό και γλυκό άνθρωπο, σαν ένα φλογερό πατριώτη, σαν έναν μεγάλο πολιτικό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρανιδίου στη 13η συνεδρίασή του της 20ης Σεπτεμβρίου 1999 , συζητώντας το πρώτο θέμα αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει τη λύπη του και την τιμή του στη μνήμη του αδικοχαμένου συμπατριώτη μας και υπουργού Γιάννου Κρανιδιώτη ως εξής:ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Συνεδρίαση 13η Της 20ης Σεπτεμβρίου 1999 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00


ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημήτριος Καμιζής
Σήμερα την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Β' Δημοτικό Σχολείο ύστερα από την υπ" αρ. πρωτ. 3870/15.09.1999 πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2, 106 και 108 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, Φ.Ε.Κ. 231/14.11.1995) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ο Πρόεδρος: Νικόλαος Κρητικός
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τσαμαδός
Ο Γραμματέας: Αναστάσιος Λάμπρου
Οι Σύμβουλοι: Ασημίνα Αντωνοπούλου, Αντώνιος Αντωνόπουλος, Ματθαίος Μέξης, Βασίλειος Ελένης, Εμμανουήλ Φλωρής, Νικόλαος Λούμης (Πρόεδρος Τ.Σ. Πορτοχελίου), Κοσμάς Κοφινάς (Πρόεδρος Τ.Σ. Φούρνων), Ιωάννης Γεωργόπουλος, Ιωάννης Μαργέτας, Δημήτριος Πίκουλας, Χρήστος Τσίγκρης, Ειρήνη Καλιάνου, Χρήστος Μαναριώτης, Παναγιώτης Μήτσας.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Οι Σύμβουλοι: Πέτρος Παριανός και Κων/νος Τσίπης (Πρόεδρος Τ.Σ. Κοιλάδας), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στην συνεδρίαση προσκεκλημένος παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Κρανιδίου κ. Δημήτριος Καμιζής.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο κ. Κοσμάς Γαλανός, υπάλληλος του Δήμου Κρανιδίου, για την τήρηση των πρακτικών.......................................................................................................................................................................


39. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 1999.
40. Αποδοχή πίστωσης εκ δρχ. 206.000.000 από Υπουργείο Γεωργίας για μετεγκατάσταση Σφαγείων.
41. Αποδοχή ποσού 120.000.000 δρχ. για ύδρευση Κρανιδίου, Κοιλάδας, Πορτοχελίου, Διδύμων από Ε. Π. Τ. Α.
42. Αποδοχή 20.000.000 δρχ. για μελέτες προετοιμασίας έργων Ε.Π. Τ.Α.
43. Σχετικά με Κτίριο Γυμνασίου - Λυκείου Κρανιδίου.
44. Σχετικά με συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 1999.
45. Σχετικά με υδροδότηση Δ.Δ. Διδύμων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαεννέα (19) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17) ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχίζει η συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Δ. Σ. θα παρακαλούσα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, για τον άδικο χαμό του συμπατριώτη μας Υπουργού κύριου Γιάννου Κρανιδιώτη. Παρακαλώ να ξεκινήσει από τώρα.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ξεκινάει η έναρξη του Δ.Σ. Η ενημέρωση του Δημάρχου θα γίνει γύρω στις 20:30, με τον ερχομό του κ. Κουφάλη, του μελετητή. Οπότε ξεκινάμε κανονικά τη ροή της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ
Έκφραση λύπης και τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου
συμπατριώτη μας και Υπουργού, κ. Γιάννου Κρανιδιώτη ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος να κάνει την εισήγηση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το τραγικό γεγονός είναι σε όλους μας γνωστό. Εμείς εδώ στο Κρανίδι τον χάσαμε μόλις τον βρήκαμε. Προηγήθηκε η επίσκεψη του στις 28 του Αυγούστου, όπου ήρθε για να τιμήσει τη πόλη μας και τον πολιούχο Τίμιο Ιωάννη Πρόδρομο και τον γνωρίσαμε από κοντά. Εμείς πέρα από πολιτικό και Υπουργό Εξωτερικών, γνωρίσαμε έναν πολύ ζεστό, έναν πολύ γλυκό άνθρωπο, όσοι είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς η μοίρα έπαιξε τα δικά της παιχνίδια. Ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ήταν Έλληνας της διασποράς, Κύπριος γεννήθηκε, αλλά κατάγεται από το ταπεινό μας Κρανίδι. Ο προπάππους του Νίκος Κρανιδιώτης, είναι εκείνος ο οποίος το 1876 περίπου έφυγε για τη Κυρήνεια της Κύπρου, όπως πολλοί Κρανιδιώτες τότε που είχαν τα πλοία, ταξίδευαν σε όλα τα πέλαγα και σε όλες τις
θάλασσες. Εγκαταστάθηκε εκεί, και η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή, μας την είπε άλλωστε και ο ίδιος ο Γιάννος. Το τραγικό είναι ότι η κακιά μοίρα πήρε μαζί του και το μονάκριβο παιδί του. Εγώ εκπροσώπησα το Δήμο Κρανιδίου στην κηδεία και είδα και άλλους Κρανιδιώτες εκεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει.... σήμερα κανονικά θα ερχόταν πρόταση ανακήρυξης του ως επίτιμου Δημότη. Δεν μπορούμε πια να το κάνουμε αυτό, αλλά προτείνω να καταχωρηθεί στους καταλόγους, έστω και μετά το θάνατο του, στους καταλόγους και τα δημοτολόγια του Δήμου Κρανιδίου. Αυτό είναι το ένα, το δεύτερο, ότι θα πρέπει να ονοματοδοτήσουμε μία οδό στο Κρανίδι, με το όνομα του. Προτείνω την οδό που είναι κάθοδος από τα φανάρια μέχρι την πλατεία που δεν φέρει κανένα όνομα. Ουσιαστικά όμως από ότι είδα στα χαρτιά είναι οδός Δημοκρατίας. Και η τρίτη πρόταση μου προς το συμβούλιο, είναι - για να δώσουμε και κάποια άλλα στίγματα - γιατί ο Γιάννος Κρανιδιώτης έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο, και στην προώθηση της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά το ίδιο έκανε και για τη Κύπρο. Προτείνω λοιπόν, και η πρόταση μας αυτή να ισχύει , να αδερφοποιηθεί η πόλη του Κρανιδίου με αυτή της Κυρήνειας μετά την απελευθέρωση της. Όταν ελευθερωθεί η Κύπρος δηλαδή. Αυτή η πρόταση μας να υπάρχει, για να συμβολίζει το ανυποχώρητο του Ελληνισμού. Για να συμβολίζει ότι αυτά είναι Ελληνικά εδάφη και συνδέονται με τη μητέρα Ελλάδα με δεσμούς αίματος. Αυτές είναι οι τρεις προτάσεις τιμής, για το Γιάννο Κρανιδιώτη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια πρόταση σχετικά με το θέμα; Κάποια αντίρρηση; Να τεθεί σε ψηφοφορία. Ποιοι έχουν αντίρρηση; Θέλετε το λόγο; Ο κ. Μαργέτας.
ΜΑΡΓΕΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή οι πολιτικοί πρέπει να μένουν στη μνήμη μας, βεβαίως και για τη καταγωγή τους αλλά περισσότερο για τις πολιτικές τους θέσεις οι οποίες έχουν διαχρονική αξία, ήθελα να διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα από την τελευταία του συνέντευξη που έγινε στις 28 Αυγούστου, ίσως την ίδια μέρα που ήρθε στο Κρανίδι, και είναι σημαδιακό. Λοιπόν: «Φιλόπονος - λέει η εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ - και οπαδός της σταθμισμένης προσέγγισης με τη Τουρκία, έχοντας πάντα κατά νου πως θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού, ο Γιάννος Κρανιδιώτης ήταν απολύτως απαραίτητος ισορροπιστής της άλλοτε υπεραισιόδοξης και άλλοτε υπέρμετρα αμυντικής στάσης που αναπτύχθηκαν στην Ελληνική εξωτερική πολιτική...». Σε κάποιο σημείο λέει: Ίσως κι αυτός είναι κι ένας τρόπος να αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής ως σπουδαίο πολιτικό με τη πραγματική έννοια που έχει η σπουδαιότητα στη πολιτική, άοκνη εργασία, στόχευση που εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, χαμηλοί τόνοι, χωρίς φανφάρες και υπερφίαλες προσωπικές φιλοδοξίες. Θα καταθέσω όλα τα έγγραφα για τα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ομόφωνη η απόφαση;


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Ναι.
Σελ. 7
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
α. Να καταχωρηθεί στα Δημοτολόγια του Δήμου Κρανιδίου, το όνομα του Γιάννου Κρανιδιώτη.
β. Να ονομαστεί η οδός Δημοκρατίας που αρχίζει από το φανάρι της καθόδου μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Κρανιδίου - Ναυπλίου (είσοδος της πόλης) σε οδό Γιάννου Κρανιδιώτη.
γ. Να γίνει αδελφοποίηση του Δήμου μας με την Κυρήνεια της Κύπρου, μετά την απελευθέρωση της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 215/1999.Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΘΗΚΗΈν Αθήναις 7 Σεπτεμβρίου 1919

Εις τό όνομα τού πατρός του υιού καί του αγίου πνεύματος. Αμήν.
Έν Αθήναις σήμερον τήν 7η Σεπτεμβρίου 1919 εγώ ό Εμμανουήλ Π. Ρέπουλης αίσθανόμενος, κλονισμένη τήν υγεία μου καί εχων ύπ' όψιν πιθανόν θάνατον, εχων σώας τάς φρένας, συντάσσω τήν παρούσα διαθήκη, ορίζων δι' αυτής κληρονόμον μου τόν αδελφό μου Γεώργιο Π. Ρέπουλη.
Ουδεμία έχω αξία λόγου περιουσία ώστε νά κατανείμω αυτήν εις πάντας τους αδελφούς μου. Δεν εχω νά διαθέσω παρά μόνο τά έπιπλα καί σκευή της κατοικίας μου καί όσα μετρητά θέλουν τυχόν ευρέθη κα­τά τήν ήμερα του θανάτου μου, πενιχρά περισσεύματα έκ του υπουργι­κού μισθού μου, άτινα όμως αν δέν ευρεθούν, αυτό θά σημαίνη ότι δέν θά υπάρχουν, διατιθέμενα εις τάς καθημερινάς άνάγκας τού βίου μου. Τά έπιπλα μου είναι τά συνήθη, τραπέζια, καθέκλαι, δουλάπια, μπου­φές, κομμόν, νιπτήρ, κ.λ. Τά δέ σκεύη ιδίως της τραπεζαρίας, μαχαι-ροπήρουνα, πιάτα, φλυτζάνια, δίσκοι, όσα κατώρθωσα επί σειρά ετών νά αγοράσω εξ οικονομιών.
Ταύτα πάντα αφήνω εις τόν αδελφό μου Γεώργιο, καθώς καί τάς εικόνας όλας.
Εις τόν ίδιον αφήνω καί όλον μου τόν ρουχισμόν, ενδύματα, εξωτε­ρικά καί εσωτερικά, καθώς καί τά χρυσά ωρολόγια μου, τρία έν όλω, τά δύο μέ καδένα χρυσήν καί όσα ζεύγη κομβίων, επίσης χρυσών, θέ­λουν ευρέθη. Εις τόν ίδιον άδελφόν μου αφήνω καί τό έξ αδιαιρέτου με-ρίδιόν μου της έν Κρανιδίω κτηματικής πατρικής ημών περιουσίας.
Τά της βιβλιοθήκης μου μετά τού γραφείου μου παρακαλώ νά τά κανονίση ό αδελφός μου Κοσμάς Π. Ρέπουλης κρατών δι' εαυτόν όσα βιβλία θελήση, δώση δέ τά άλλα εις τόν έν Αθήναις Σύνδεσμον των συ­ντακτών εφημερίδων, τόν όποιον λυπούμαι ότι δέν ημπορώ νά ευεργε­τήσω πλουσιώτερον.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΡΕΠΟΥΛΗΣ


ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Ως Δήμος Κρανιδίου, προχωρήσαμε σε αυτήν την έκδοση για να εκ­πληρώσουμε ένα διπλό χρέος. Πρώτα να αποτίσουμε φόρο τιμής στον εξέχοντα συμπατριώτη μας ικανοποιώντας τη δική του πρόθεση να κα­ταγράψει τα γεγονόνα που έζησε. Έπειτα να καλύψουμε, στο μέτρο του δυνατού, το κενό που υπάρχει στη γνώση της ιστορίας του τόπου μας.
Τα γραπτά του Ρέπουλη, σκορπισμένα στις εφημερίδες και τα πρα­κτικά της Βουλής, δεν συγκεντρώθηκαν ποτέ συστηματικά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να στερήσει από εμάς τους νεότερους πολύτιμες μαρ­τυρίες για τα γεγονότα, που αναδεικνύουν μέσα από τα συγκεκριμένα κείμενα το πολιτικό και πνευματικό κλίμα της εποχής του.
Οι επιστολές που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό γράφτηκαν στη Γαλλία, όπου έζησε αυτοεξόριστος, μετά την ήττα της Βενιζελικής πα­ράταξης, στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Στάλθηκαν σε φίλο ιδιώτη από το Νοέμβριο του 1920 έως τον Οκτώβριο του 1922. Δημο­σιεύθηκαν για πρώτη φορά σε συνέχειες στο «Ελεύθερο Βήμα» το 1935.
Κατά τη δημοσίευση τους χωρίστηκαν από την εφημερίδα σε τρεις ενότητες. Η πρώτη, με τίτλο «Επλανήθημεν», περιγράφει τα γεγονότα μετά από τη συντριπτική εκλογική ήττα αναζητώντας τις αιτίες που τα προκάλεσαν. Παράλληλα, εκθέτει τις δραματικές φάσεις του έργου που είχε έως τότε επιτελεστεί. Το συναισθηματικό φορτίο είναι βαρύ, η πί­κρα ξεχειλίζει, ενώ συγκλονίζει τον Ρέπουλη η αγωνία για την τύχη της Ελλάδας. Ο θαυμασμός του, η εκτίμηση, αλλά και η πλήρης αποδοχή των πολιτικών σκέψεων και πράξεων του Ελευθερίου Βενιζέλου σ' όλο το έργο του συγγραφέα είναι καταφανής. Η δεύτερη ενότητα, με τίτλο «Ολοκαυτώματα», απηχεί το δράμα της Μικρασιατικής καταστροφής. Εδώ υπογραμίζονται οι ευθύνες των αρμοδίων (ο ρόλος του στέμματος στην πολιτική κ.ά.), σκιαγραφείται η ψυχοσύνθεση της ελληνικής φυ­λής, ενώ η συμφορά προβάλλει ανάγλυφη, δίχως πραγματικά ν' αφήνει «αδάκρυτο μάτι». Η τρίτη ενότητα, με τίτλο «Από όσα είδα», θα λέ­γαμε ότι είναι εντελώς διαφορετική. Απεικονίζει τις εντυπώσεις του πο­λιτικού, αλλά και του σκεπτόμενου Έλληνα, από τον τόπο της εξορίαςτου. Με ύφος ιδιαίτερα γλαφυρό, ο συγγραφέας παρατηρεί, φιλοσοφεί και συγκρίνει με σκοπό να μεταλαμπαδεύσει στον αναγνώστη το σύγ­χρονο πνεύμα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και να καυτηριάσει τα κα­κώς κείμενα στο γενέθλιο τόπο του.
Μετά τις επιστολές, οι οποίες αποτελούν και το κυρίως σώμα του βι­βλίου, ακολουθεί Α' και Β' Επίμετρο. Στο πρώτο παραθέτουμε δύο άρ­θρα του Εμμανουήλ Ρέπουλη, «Το Κρητικό τουφέκι» και το «Όλυμπος -Καύκασος», που γράφτηκαν το 1916 και δημοσιεύτηκαν για πρώτη φο­ρά σην «Εστία». Επίσης μια αγόρευση του ίδιου που έγινε κατά την ιστο­ρική συνεδρίαση της Βουλής, στις 12 Αυγούστου 1917, για το πολιτικό ζή­τημα· καθώς και το κείμενο της διαθήκης του. Στο Β' Επίμετρο συμπερι­λαμβάνονται τρία άρθρα του δημοσιογράφου Κώστα Αθάνατου για τον εκλιπόντα και «εις χαρακτηρισμός του» από τον Πλάτωνα Ροδοκανάκη.
Ο Εμμανουήλ Ρέπουλης, εξέχων πολιτικός και δημοσιογράφος, στενός συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου, τίμησε με την παρουσία του το Ελληνικό Κοινοβούλιο και πρωταγωνίστησε στα δραματικά γε­γονότα που συνέβησαν στη χώρα μας κατά το πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα. Έζησε όλη την ένταση, πέθανε νέος, παραπονεμένος μα αξιο­πρεπής, σφραγισμένος από το βάρος της τραγικής εποχής του.
Θεωρούμε ότι μέσα από τις σελίδες αυτές αναδεικνύονται με καθα­ρότητα οι αρετές τόσο του πολιτικού άνδρα, όσο και του πνευματικού ανθρώπου: οξύνοια, εντιμότητα, ρεαλισμός, φιλοσοφική διάθεση, λυρι­σμός, πάθος...
Ο Ρέπουλης, άριστος χειριστής του λόγου, δε ρητορεύει απλά για να γοητεύσει αλλά για να μεταγγίσει ένα κομμάτι της ψυχής του, να αφυ­πνίσει και να παιδαγωγήσει. Προβλήματα πολιτικής δεοντολογίας και ηθικής τάξης, που όχι μόνο στα χρόνια του στάθηκαν κρίσιμα, αλλά ακόμη και σήμερα ανακύπτουν βασανιστικά για την ανθρωπότητα, πι­στεύουμε ότι σημασιοδοτούν την αξία αυτού του βιβλίου, κάνοντας το επίκαιρο και διαχρονικό.
Υπάρχουν συναρτήσεις γεγονότων που πολύ συχνά επαναλαμβάνο­νται με μικρές στην επιφάνεια τους παραλλαγές. Μερικές τέτοιες συ­ναρτήσεις της δικής μας εποχής συναντούμε σε μια καθαρότατη μορφή στην ιστορία των αρχών του αιώνα. Ο κάθε στοχαστικός αναγνώστης κρίνει και συγκρίνει πρόσωπα, ήθη και πολιτικές συμπεριφορές. Ο λό­γος, λοιπόν, και το ήθος του Ρέπουλη αποτελούν κριτήρια για τον πα­ντοτινό άνθρωπο και βασικός μας στόχος, εκδίδοντας αυτό το βιβλίο, είναι να τα προσφέρουμε ως αντίδωρο.

Κλείνοντας αυτό το σύντομο σημείωμα θα θέλαμε να ευχαριστή­σουμε ιδιαίτερα τον κ. Γεώργιο Αρανίτη, ο οποίος ευγενικά μας παρα­χώρησε τα κιτρινισμένα φύλλα των εφημερίδων με τις δημοσιευμένες επιστολές, την κ. Μαρία Λιώση για τη βοήθεια της στη συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων, την κ. Νίχλου, εκπρόσωπο του ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος - Λέσχη Φιλελευθέρων» για τη γενναιόδωρη συ­νεργασία της και τη βιβλιοθήκη της Παλαιάς Βουλής για τις διευκο­λύνσεις που μας παρείχε. Επίσης τις θερμές μας ευχαριστίες στην κ. Λενέτα Στράνη, συγγραφέα, για την έρευνα και συγκέντρωση υλικού, την επιμέλεια και τη γενικότερη αισθητική φροντίδα της έκδοσης.

Κρανίδι 2000 Δημήτρης Καμιζής
Δήμαρχος

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΝΤΙ ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑ

Τι έγραφε και τι υποσχόταν ο Κος Σφυρής στο προεκλογικό του φυλλάδιο
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  • Επαναπρογραμματισμός και αναδιοργάνω­ση της δημοτικής υπηρεσίας καθαριότητας με τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και την αξιοποίηση του.
  • Διαμόρφωση και αξιοποίηση των χώρων της χωματερής μετά τη δημιουργία ΧΥΤΑ στο νομό.
  • θέσπιση - Τροποποίηση κανονισμού καθα­ριότητας με άμεσο προσδιορισμό κανόνων και υποχρεώσεων Δήμου και Δημοτών για την καλύ­τερη καθαριότητα των Δημοτικών Διαμερισμάτων ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον. (Βρισκόμα­στε σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας και η σημερινή εικόνα καθαριότητας δεν είναι ικανοποιητική).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΩΔΙΑ

Πραγματοποιήθηκε τελικά χθες το βράδυ 09/09/2009 στο προαύλιο του Α' Δημοτικού Σχολείου Κρανιδίου ο προαναγγελθείς απολογισμός πεπραγμένων του Δημάρχου Κρανιδίου, ο οποίος σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα θα έπρεπε να γίνει σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία δημοτών που το επιθυμούσαν.
Πράγματι, ο Δήμαρχος κ. Σφυρής εξέπληξε και τους αντιπάλους του, Δημοτικούς Συμβούλους αλλά και τους Συμβούλους της Συμπολίτευσης όπως είχε προαναγγείλλει γειτονικό ιστολόγιο.
Με πλήρη περιφρόνηση σε θεσμούς και πρόσωπα μετέτρεψε μία κορυφαία διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου σε μία κυριολεκτικά παρωδία-παράσταση από το ξεκίνημα της διαδικασίας που έγινε με καθυστέρηση μίας ώρας- από τις 7 δηλαδή ξεκίνησε στις 8.
Αντί λοιπόν της προβλεπόμενης διαδικασίας δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Σφυρής οργάνωσε και εκτέλεσε με τους συνεργάτες του μία παράσταση σε 18 πράξεις, με σκοπό ακριβώς να αποφύγει τον απολογισμό αλλά και τον έλεγχο των πεπραγμένων του, αντί να απαντήσει στα 18 κρίσιμα ερωτήματα που του είχαμε έγκαιρα θέσει αλλά και πολλά άλλα που είχαν σκοπό πιθανόν να θέσουν και άλλοι δημότες.
Δίνοντας λοιπόν αυτή την παράσταση με σκηνικό ηλεκτρονικές προβολές δικών μας κυρίως έργων σε video wall, μέχρι και φωτισμένες εκκλησίες του Κρανιδίου πρόβαλλε, "ροκάνισε" κατά το κοινώς λεγόμενο το χρόνο ώστε να κουράσει τους πάντες μέχρι τις 11 το βράδυ και άλλοι μεν να αποχωρούν κατά τη διάρκεια της παράστασης, άλλοι δε να μην έχουν διάθεση ούτε να ακούσουν αλλά ούτε και να μιλήσουν.
Πράξη 1η. Ο κ. Σφυρής μαζί με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τόδωρη και τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ κ. Κακουριώτη ανέβηκαν σε ειδικό βάθρο που είχε στηθεί απέναντι από τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους αλλά και το ακροατήριο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης και της Συμπολίτευσης καθήμενοι στην πρώτη σειρά αναγκαστικά είχαν την πλάτη τους γυρισμένη προς τους δημότες και το ακροατήριο έτσι ώστε να μη μπορούν ούτε οι μεν ούτε οι δε να τους παρακολουθήσουν κατά πρόσωπο.
Πράξη 2η. Ο κ. Τόδωρης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και όλοι οι παριστάμενοι Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης αλλά και η τέως επί διετία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αλεβίζου παίρνουν το λόγο επί της διαδικασίας και ζητούν την τήρηση της νομιμότητας, σχετικά με τα όσα προβλέπονται για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίπτει τις ενστάσεις τους απαντώντας πως σε αυτή τη διαδικασία κάνει ό,τι θέλει ο Δήμαρχος. Οι Σύμβουλοι της Αντιπολιτεύσεως και η κ. Αλεβίζου σηκώνονται από τις πρώτες θέσεις και κάθονται μαζί με τους δημότες στα πίσω καθίσματα ή όρθιοι καταγγέλοντας ότι δεν πρόκειται πλέον για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πράξη 3η. Ο κ. Σφυρής παίρνει το λόγο και κάνοντας μία εισαγωγή για τα πεπραγμένα του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο έργο της δεματοποίησης των απορριμμάτων που πρόκειται να γίνει στο Σταυρό Διδύμων.
Πράξη 4η. Κάποιος άγνωστος κύριος ανέβηκε στο βήμα και μίλησε και έδειξε πίνακες για τον προγραμματισμό που έκανε ο Δήμος το 2008 για κάποια έργα που θα γίνουν στο μέλλον. Διευκρινίστηκε ότι ο κύριος αυτός ήταν μέλος ενός γραφείου στο οποίο είχε αναθέσει τον προγραμματισμό των έργων του ο Δήμος Κρανιδίου.
Πράξη 5η. Ένας άλλος κύριος συνεργαζόμενος με το Δήμο Κρανιδίου για λογιστικά ζητήματα ανέβηκε επίσης στο βήμα, έδειξε πίνακες και μίλησε για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Κρανιδίου. Μάθαμε λοιπόν στο τέλος ότι τα χρήματα που έχει συγκεντρώσει ο Δήμος από διάφορα έσοδα ανέρχονται περίπου στα 2.500.000 ευρώ.
Πράξη 6η. Ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντοβράκης ανεβαίνει στο βήμα και ομιλεί για έργα ασφαλτοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων, κατασκευής γεφυριών, για τα οποία μάλιστα δαπανήθηκαν περί τα 800.000 ευρώ. Οι περιγραφές συνήθως ήταν του τύπου "από το δρόμο τάδε μέχρι την ιδιοκτησία τάδε" ή "από την ιδιοκτησία τάδε έως την άλλη ιδιοκτησία". Όλοι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πού έχουν γίνει αυτά τα έργα που έχουν κοστίσει μάλιστα και τόσα χρήματα. Σε κάποιες προβολές φωτογραφιών αναγνωρίσαμε δρόμους που είχαν κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας. Υπήρξε βέβαια ένας καινοφανής όρος ο οποίος μπέρδευε λίγο τα πράγματα, ο όρος "ταπήδια" . Ακούγαμε λοιπόν "ταπήδια" επί "ταπηδίων" πάνω σε τάπητες. Με κόπο καταλάβαμε μάλλον ότι εννοούσε τα μπαλώματα στους δρόμους που από ετών έχουν κατασκευαστεί, αλλά και πάλι το μυαλό μας πήγαινε στις τόσες λακούβες και στην απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονται όλοι οι δημοτικοί και αγροτικοί μας δρόμοι σήμερα.
Πράξη 7η.Η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κ. Μπρούστα λαμβάνει το λόγο και αναφέρεται λεπτομερώς στις πολιτιστικές εκδηλώσεις έως και στην παράσταση με ξυλοπόδαρους.
Πράξη 8η. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Τόδωρης αναφέρεται λεπτομερώς στην προμήθεια βιβλίων έως και στη δωρεά βιβλίων στις φυλακές Τίρυνθας.
Πράξη 9η. Ο κ. Σκορδής συνεργάτης και αυτός του Δήμου αναφέρεται σε αθλητικές δραστηριότητες που συμμετείχε ο Δήμος.
Πράξη 10η. Ο κ. Σφυρής ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Α.Κ που εμείς είχαμε ιδρύσει αναφέρεται στα πεπραγμένα, ότι δεν σταμάτησε το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" στο οποίο εμείς είχαμε εντάξει το Δήμο Κρανιδίου και στο γνωστό θέμα μιας επιταγής που ετεροχρονισμένα είχε εκδώσει ο κ. Λάμπρου ως Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Π.Α.Κ για να εξασφαλίσει στον νεοκλεγέντα τότε Δήμαρχο κ. Σφυρή την παρουσία του στην Έκθεση "Φιλοξένια" της Θεσσαλονίκης το 2006.
Πράξη 11η. Ο κ. Κακουριώτης ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ που εμείς είχαμε ιδρύσει αναφέρθηκε εν τάχει στα πεπραγμένα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. Είναι γεγονός ότι μίλησε πιο λίγο από όλους. Δεν αναφέρθηκε βέβαια στην σημερινή ποιότητα του νερού για οικιακή χρήση.
Πράξη 12η. Η κ. Φωστίνη Άννα Πρόεδρος του Παιδικού Σταθμού αναφέρθηκε λεπτομερώς στις επισκευές που έγιναν μετά τη μεγάλη ανακαίνιση που είχε γίνει κατά τη διάρκεια της θητείας μας.
Πράξη 13η. Ο κ. Γιάννης Ρόζος συνεργάτης και αυτός του Δήμου ( ; ) μίλησε για τις ενέργειες κυρίως των ξενοδοχείων της περιοχής μας να προωθήσουν την τουριστική ανάπτυξη.
Πράξη 14η. Ο κ. Σφυρής μίλησε για λογαριασμό των Αντιδημάρχων κ. Πιτσά και κ.Ντούβαλη επαινώντας τους συγχρόνως για το έργο τους στην καθαριότητα.
Πράξη 15η. Ο κ. Σφυρής ως Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου το οποίο ιδρύσαμε εμείς μίλησε για τα ανύπαρκτα έργα του Λιμενικού Ταμείου και επετέθη με βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του λιμενάρχη Πορτοχελίου.
Πράξη 16η. Ο κ. Φλωρής εκ μέρους της Αντιπολίτευσης πήρε το λόγο και αφού είπε ότι κανένα ερώτημα από τα 18 που είχε θέσει η Αντιπολίτευση δεν απαντήθηκε, αναρωτήθηκε μήπως τα έργα στα οποία αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι έχουν γίνει σε κανένα άλλο Δήμο ή μήπως πρόκειται για αόρατα έργα.
Πράξη 17η. Ο κ. Τσαμαδός ,Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης πήρε το λόγο και κατήγγειλε ότι μόλις την προηγούμενη μέρα τον κάλεσαν στο Δήμο για να του παραδώσουν τις φωτοτυπίες των αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής, τις οποίες είχε ζητήσει με αίτησή του πριν από δυόμιση μήνες. Όταν πήγε να τα παραλάβει στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος του είπε ότι για να τα πάρει πρέπει να πληρώσει τις φωτοτυπίες!!! Στην συνέχεια ανέβηκε στην αρμόδια υπάλληλο η οποία του ζήτησε 100 ευρώ για τα έξοδα, σύμφωνα μάλιστα με τις τιμές στην ελεύθερη αγορά και με την σχετική έκπτωση λόγω του μεγάλου αριθμού των φωτοτυπιών!!! Όταν έβγαλε να πληρώσει η αρμόδια υπάλληλος του είπε ότι δεν μπορεί να βρει σχετικό κωδικό για να κόψει το παραστατικό!!! Ο κ. Τσαμαδός προσφέρθηκε να πληρώσει χωρίς να πάρει απόδειξη - μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος κωδικός. Η υπάλληλος αρνήθηκε αυτή τη διαδικασία και οι φωτοτυπίες παρέμειναν στο Δημαρχείο. Στην συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος με υπαινικτικό τρόπο κατήγγειλε τη διαδικασία ως παράσταση του Καραγκιόζη.
Πράξη 18η. Σύμβουλος της Συμπολίτευσης πήρε το λόγο και εξύμνισε τον κ. Δήμαρχο.
Κάπως έτσι έκλεισε και η παράσταση η οποία θα μείνει στην ιστορία των δημοτικών πραγμάτων του τόπου μας.
Σχόλιο. Και μετά από αυτό οι πράξεις, τα έργα και οι ημέρες αυτής της Δημοτικής Αρχής ασφαλώς δεν αντέχουν σε καμία κριτική. Φαίνεται άλλωστε ότι είναι και μάταιο. Υπομονή χρειάζεται.

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΥΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ

ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΕικόνες που δυσφημούν το Πορτοχέλι
Χαρακτηριστική η «απουσία» της Δημοτικής ΑρχήςΤο πανέμορφο Πορτοχέλι έχει και δικαίως χαρακτηρισθεί η «Ναυαρχίδα του Τουρισμού» για τον Δήμο Κρανιδίου. Οι φυσικές ομορφιές του τόπου και οι επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται εκεί αποτελούν τους «κράχτες» για τουρισμό ποιοτικό αλλά και ποσοτικό. Κερδισμένη, έτσι, είναι όλη η περιοχή.Μόνο, που από την πλευρά του Δήμου Κρανιδίου δεν γίνονται, αντίστοιχα, ενέργειες για να βοηθηθεί η κατάσταση. Ο φακός του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ, δυστυχώς, κατέγραψε εικόνες που δυσφημούν τον τόπο και παρεμποδίζουν την ανάπτυξή του. Ας δούμε, σήμερα, έξι χαρακτηριστικά πλάνα:1. Ανάποδη πινακίδα STOP. Οι συγκεκριμένες πινακίδες θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την προειδοποίηση των οδηγών ότι μπαίνουν σε δρόμο, όπου υπάρχει προτεραιότητα και οποιαδήποτε αλλοίωσή τους μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Η εν λόγω βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση σε πάροδο που συναντιέται με τον δρόμο Πορτοχελίου – Βερβερόντας. 2. Λακκούβα στο δρόμο. Δεν είναι πουθενά απόμερα αλλά μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου ΚΟΣΜΟΣ.3. Χαλασμένα φωτιστικά σώματα. Δεν χρειάζεται περαιτέρω σχόλιο.4. Εκχέρσωση σε έκταση με αρμυρίκια. Το σημείο βρίσκεται πάνω από την λίμνη της Βερβερόντας. Τα αρμυρίκια έχουν εκχερσωθεί αλλά κάποια από αυτά επιμένουν ακόμα… Διακρίνουμε σιδερένιες κολώνες ιδιώτη, που έχουν τοποθετηθεί για να εντάξουν το χώρο σε ιδιοκτησία.5. Σκουπιδότοπος μια ανάσα από τον αστικό ιστό.6. Σκουπιδότοπος στην έκταση της ΔΕΠΟΣ, με θέα στο… λιμάνι Πορτοχελίου.
Φωτορεπορτάζ - σχόλια: Γιώργος Μουσταΐρας
Αναρτήθηκε από Γιώργος Μουσταΐρας στις 9:15 πμ
Ετικέτες

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΛΗΓΩΝΕΙ. Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ
Τέλος Αυγούστου 2009.

Εικόνα από παραλίες που βρίσκονται μεταξύ των ακρωτηρίων Θυνί και Κορακιά.

Κλουβιά, σημαδούρες, σακούλες από ψαροτροφές, κ.α. διάσπαρτα παντού. Ποιος και πότε θα τα καθαρίσει όλα αυτά ? Γιατί αν περιμένουμε να το κάνει η φύση από μόνη της θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια (είναι όλα πλαστικά). Τι γίνεται με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ???? Αυτά βέβαια είναι τα ορατά σκουπίδια των ιχθυοτροφείων που βρίσκονται στην περιοχή. Στην θάλασσα μέσα τι γίνεται ? Στο Θυνί, στην Κορακιά και σε όλες τις παραλίες της περιοχής αυτής, οι πέτρες έχουν «βγάλει χορτάρι». Ευτροφισμός λέγεται το φαινόμενο.

Στις 27/8/2009 ένα κλουβί, σαν και αυτά που έχουν προσαράξει σε παραλίες και βράχια, ταξίδευε μόνο του για τις απέναντι ακτές της Αρκαδίας. Η τύχη του αγνοείται.

Και να σκεφτεί κάνεις πως αυτές είναι η πιο παρθένες και καθαρές παραλίες της περιοχής μας.

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 217 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

Εν όψει του απολογισμού του Δημάρχου Κρανιδίου που έχει ορισθεί για την Τετάρτη 9 Σεπτ 2009, θεωρήσαμε σκόπιμο σαν δημοτική παράταξη και μέσω των δημοτικών μας συμβούλων, που αποτελούν και την μείζονα αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να θέσουμε και να δημοσιοποιήσουμε ενωρίτερα και έγκαιρα ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα που οι απαντήσεις τους θα έχουν ενδιαφέρον για όλους τους δημότες, ιδιαίτερα μαλιστα σε μια δημόσια συνεδρίαση όπως αυτή επιβάλλεται απο το νόμο.
Αυτό το κάναμε για δύο λόγους: Πρώτον για να βοηθήσουμε τον Δήμαρχο να προσανατολισθεί επιτέλους στα δικά του πεπραγμένα και τις παραλείψεις του σαν Δήμαρχος και δεύτερον να συμβάλλουμε στην προετοιμασία όλων σε έναν συγκροτημένο διάλογο.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 217 ΤΟΥ Δ.Κ.
Στα πλαίσια του δημόσιου απολογισμού σας, για τα τρία χρόνια της δημοτικής σας πορείας και δράσης σας, καλούμε να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

1. Γιατί έχετε δεσμεύσει τα χρήματα των φορολογούμενων δημοτών του δήμου Κρανιδίου και δεν τα χρησιμοποιείτε για να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες του Δήμου με την κατασκευή διαφόρων έργων υποδομής; Μήπως σκέφτεστε να τα χρησιμοποιήσετε προεκλογικά για εντυπωσιασμό; Σας επισημαίνουμε ότι τα αχρησιμοποίητα έσοδα - χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου έχουν προκύψει από την δική μας πολιτική για την αύξηση των εσόδων ώστε να επιστρέφουν τα χρήματα αυτά στους πολίτες με χρήσιμα έργα.

2. Γιατί δεν εκτελείτε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κρανιδίου; Μήπως αυτό οφείλεται στην ανικανότητά σας να προγραμματίζετε και να εκτελείτε τα δημοτικά έργα ή μήπως αυτό γίνεται σκοπίμως για να παρουσιαστούν έργα την τελευταία προεκλογική χρονιά; Δυστυχώς για εσάς τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει και δεν θα προλάβετε να πραγματοποιήσετε ολοκληρωμένα κανένα έργο.

3. Γιατί στα τρία χρόνια της δημοτικής σας θητείας δεν αξιοποιήσατε κανένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αντίθετα με όσα είχατε υποσχεθεί στους δημότες του Δήμου μας, ότι θα αξιοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό τα προγράμματα αυτά και όπως λέγατε είχατε έτοιμες μελέτες για όλα και όπως αποδείχτηκε ούτε τις δικές μας μελέτες, δεν καταφέρατε να εκτελέσετε, να αξιοποιήσετε. Επιτέλους, πρέπει να απαντήσετε, ποιές δικές σας μελέτες και ποια χρηματοδοτικά προγράμματα εντάξατε στο Δήμο Κρανιδίου τα τελευταία τρία χρόνια.

4. Γιατί δεν έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα τα χρήματα που σας άφησε η προηγούμενη δημοτική αρχή στο Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Κρανιδίου και αυτά που είχαν εισπραχθεί τα τελευταία τρία χρόνια; Υπάρχουν αδιάθετα 400.000 ευρώ στο Λιμενικό Ταμείο χωρίς να έχει προγραμματιστεί κανένα έργο υποδομής στα λιμάνια του Δήμου μας. Είσαστε ανίκανοι να εκτελέσετε τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Κρανιδίου, το οποίο, όπως καλά γνωρίζετε και αυτό εμείς το δημιουργήσαμε.

5. Γιατί μας αποκλείσατε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, αφού δεν προτείνατε εκπρόσωπο της παράταξής μας, που είναι αυτή που δημιούργησε την ΔΕΥΑΚ και ενέταξε το μεγάλο έργο της αποχέτευσης στο ταμείο συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καθυστερημένα και μετά από δικές μας ασφυκτικές πιέσεις ξεκινήσατε να υλοποιείτε.

6. Γιατί αρνείστε να μας παραδώσετε τα πρακτικά συνεδριάσεων των δημαρχιακών επιτροπών και τα αντιγραφα αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε νομικό και πολιτικό έλεγχο πάνω στα πεπραγμένα σας; Γιατί παρανομείτε;

7. Στα τρία χρόνια της δημοτικής θητείας γιατί δεν προωθήσατε την εκτέλεση της μελέτης για την αξιοποίηση του ΠΑΡΚΟΥ ΦΩΣΤΙΝΗ σε αθλητικό κέντρο; Η μελέτη είναι έτοιμη εδώ και τέσσερα χρόνια με όλες τις συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Γιατί στερείτε την νεολαία του Δήμου Κρανιδίου από αυτό το έργο αθλητικής υποδομής, που τόσο αναγκαίο είναι στην περιοχή μας;

8. Γιατί εγκαταλείψατε την αποπεράτωση της κατασκευής του παλαιού δημοτικού σχεδίου Κοιλάδας, το οποίο εμείς είχαμε προγραμματίσει να λειτουργήσει ως μουσείο για τα αρχαιολογικά ευρήματα του σπηλαίου Φράγχθι;

9. Γιατί δεν υλοποιήσατε την εγκεκριμένη μελέτη, που σας είχαμε αφήσει για την κατασκευή καταφυγίου σκαφών στο λιμάνι του Πορτοχελίου; Ποιες ενέργειες πραγματοποιήσατε τα τελευταία τρία χρόνια για το συγκεκριμένο έργο; Πού είναι οι δεσμεύσεις σας για την αναβάθμιση του Πορτοχελίου;

10. Γιατί δεν έχετε ακόμη προχωρήσει στην πλήρη και ολοκληρωτική αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης του Πορτοχελίου; Ακόμη περιμένουμε να έρθει η πρόταση σας στο δημοτικό συμβούλιο. Το μόνο που κάνατε είναι ότι αξιοποιήσατε τους χώρους έμπροσθεν συγκεκριμένων καταστημάτων. Μήπως έτσι προεξοφλείτε τα προεκλογικά σας γραμμάτια;

11. Γιατί παρατηρήθηκε μεγάλη κωλυσιεργία στην ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης για την αναθεώρηση του τομέα ΙΙ της πόλεως του Κρανιδίου, την οποία εμείς είχαμε αναθέσει σε μελετητικό γραφείο και σας παραδόθηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση της; Μία μελέτη που επιλύει, επιτέλους, ένα τεράστιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί για χρόνια τους δημότες της πόλεως του Κρανιδίου. Αντίθετα, με τις κατευθύνσεις που δώσατε με τις ενέργειές σας, δημιουργήσατε μεγαλύτερα προβλήματα και στο άμεσο μέλλον δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος.

12. Γιατί δεν προχωρήσατε στη ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης για την περιοχή Σαλαντίου του Δ.Δ. Διδύμων, την οποίας εμείς είχαμε αναθέσει;

13.Γιατί δεν προχωρήσατε στα τελευταία τρία χρόνια στην σύνταξη μελετών και την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα του έργου αποχέτευσης του Δ.Δ. Διδύμων και Φούρνων;

14. Γιατί καταστρέψατε τα αποτελέσματα που είχαμε δημιουργήσει με μεγάλο κόπο και αγώνα για την παροχή επαρκούς πόσιμου νερού στο Δήμο Κρανιδίου; Σήμερα η σκληρότητα του νερού στο Κρανίδι και στην Κοιλάδα έχει ξεπεράσει τις 3000 μονάδες και στο Πορτοχέλι τις 10000 μονάδες. Εμείς, με πολλές προσπάθειες, παραδώσαμε στους δημότες μας (Κρανίδι- Κοιλάδα) πόσιμο νερό και με σημαντική βελτίωση στο Πορτοχέλι. Επίσης, σε ποιες ενέργειες προχωρήσατε για την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της μεταφοράς νερού με πλοίο, την οποία εμείς είχαμε εξασφάλισει, από τις πηγές της Λέρνης;

15. Γιατί καταργήσατε τον θεσμό του Πολιτιστικού Αυγούστου και δεν πραγματοποιήσατε πολιτιστικές εκδηλώσεις τον Αύγουστο στην πόλη του Κρανιδίου, με αποτέλεσμα να νεκρωθεί η πολιτιστική ζωή του τόπου και φυσικά η οικονομική δραστηριότητα της πόλεως του Κρανιδιου;

16. Γιατί δεν αξιοποιήσατε μέχρι σήμερα τις έτοιμες και εγκεκριμένες μελέτες που σας είχαμε αφήσει στα πλαίσια του ΟΠΑΑΧ – α) ανάπλαση εισόδου Πορτοχελίου β) ασφαλτόστρωση δρόμου Κρανιδίου – Κορακιάς γ) ασφαλτόστρωση δρόμου προς Ιερά Μονή Αυγού δ) ανάπλαση προφήτη Ηλία στους Φούρνους.

17. Γιατί δεν μας ενημερώσατε αλλά τηρείτε σιγή ιχθύος για την οικοπεδοποίηση του κτήματος ΔΕΠΟΣ στο Πορτοχέλι με την μορφή ΠΕΡΠΟ; Που πήγε το ενδιαφέρον, που είχατε δείξει στο παρελθόν, ως μηχανικός και σύμβουλος της αντιπολίτευσης;

18. Γιατί παραπλανήσατε το δημοτικό συμβούλιο με ψεύτικα στοιχεία όσον αφορά την λειτουργία του Εργοστασίου πακετοποίησης σκουπιδιών στο δ.δ. Διδύμων; Άλλα μας είχατε πει τον Αύγουστο 2008 και άλλα μαθαίνουμε από τον Τύπο. Ισχύουν αυτά που μαθαίνουμε, ότι το εργοστάσιο θα δέχεται απορρίμματα των Δήμων Ασκληπιείου και Επιδαύρου; Ισχύει ότι τα δέματα των σκουπιδιών των γειτονικών δήμων, μέχρι να κατασκευαστεί το εργοστάσιο επεξεργασίας θα φυλάσσονται στα Δίδυμα;
Είχατε δεν είχατε θα μετατρέψετε τα Δίδυμα σε απέραντο σκουπιδότοπο.

Τέλος, για πάρα πολλά ερωτήματα θα πρέπει να δώσετε απαντήσεις όπως πχ για την άθλια εικόνα της καθαριότητας που παρουσιάζει ο δήμος μας, τα οποία διατυπώνονται από τους δημότες μας, και συνιστούν την πλήρη απραξία και εγκατάλειψη του Δήμου Κρανιδίου τα τελευταία τρία χρόνια. Σας προειδοποιούμε γραπτώς και δια του τύπου ότι εάν στην διαδικασία της 9 Σεπτεμβρίου επιχειρήσετε, όπως συνηθίζετε να κάνετε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και να συκοφαντείτε να λασπολογείτε και εάν με αυτό το τρόπο προσπαθείτε να αποφύγετε την προβλεπόμενη από τον νόμο Απολογία, δηλαδή τον έλεγχο των πράξεων σας αλλά και την διαπίστωση των παραλειψεών σας, θα αποχωρήσουμε από την διαδικασία και θα καταγγείλουμε στους δημότες για μια ακόμη φορά αυτή την τακτική σας, αυτή την συμπεριφορά. Πρέπει να κατανοήσετε καλά ότι δεν είστε στα έδρανα της αντιπολίτευσης, είστε τρία χρόνια δήμαρχος και γι αυτό το λόγο απαιτείται να απολογείστε για τις πράξεις σας αλλά κυρίως για τις βαριές παραλείψεις σας, οι οποίες γύρισαν τον τόπο μας πολλά χρόνια πίσω.
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Μ. ΦΛΩΡΗΣ
Ι. ΤΣΑΜΑΔΟΣ
Δ. ΜΙΖΗΣ
Α. ΛΑΜΠΡΟΥ
Π. ΜΠΑΖΟΣ
Τα παραπάνω ερωτήματα που απευθύνουμε δημόσια στον κύριο Σφυρή και απαιτούν φυσικά και δημόσιες απαντήσεις είναι τα λιγότερα που θα μπορούσαμε να θέσουμε προκειμένου να καταδείξουμε την αδυναμία της σημερινής δημοτικής αρχής να διαχειριστεί έστω και με κάποιο τρόπο αυτά τα οποία παρέλαβε από εμάς σαν υλικό και ηθικό κεφάλαιο αλλά και να κτίσει πάνω σε αυτά με νέες πρωτοβουλίες και νέα χρήσιμα έργα που θα μεγάλωναν την αξία του τόπου μας. Η συζήτηση βέβαια πάνω σε αυτά τα ζητήματα που θίγουμε θα είναι πολύ μεγάλη και αμφιβάλλω αν υπάρχει εκ μέρους του δημάρχου πρόθεση για μια εποικοδομητική έκβαση αυτής της διαδικασίας .
Με τα παραπάνω ερωτήματα έστω και μόνο αυτά και τις απαντήσεις ασφαλώς που αναμένουμε θίγονται καίρια ζητήματα της πολιτικής διαχείρησης της σημερινή δημοτικής αρχής αλλά θίγονται επίσης και ζητήματα της οικονομικής διαχείρησής της.
Στο πρώτο ερώτημά μας π.χ θα πρέπει να απαντηθεί από τον δήμαρχο γιατί τρία χρόνια τώρα δεν ενημερώνει τους δημοτικούς συμβούλους για το ύψος του οικονομικού υπολοίπου που αποτελείται κυρίως από χρήματα των φορολογουμένων δημοτών αλλά και αλλά έκτατα έσοδα του δήμου, γιατί με αυτά τα έσοδα δεν γίνονται έργα τη στιγμή που οι δημότες μας υφίστανται τις συνέπειες από την κακή συντήρηση του οδοστρώματος σε όλους τους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, γιατί το νερό δεν είναι πια κατάλληλο για την όποια οικιακή χρήση χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο, γιατί η καθαριότητα του δήμου μας βρίσκεται σε αυτή την άθλια κατάσταση;
Με την 307 απόφαση της 19ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του 2003 περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας αναπροσαρμόσαμε τα τέλη αφενός μεν με δικαιότερο τρόπο για όλους τους δημότες μας σύμφωνα με το πραγματικό κόστος (εντός και εκτός σχεδίου) και αφετέρου επιβάλλαμε τέλη σε όσους για πολλά χρόνια δεν απέδιδαν στο δήμο και στις τέως κοινότητες αυτά που τους αναλογούσαν σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών τους. Αρκετές εξοχικές κατοικίες παρουσίαζαν μηδενικά τετραγωνικά λόγω παροχής εργοταξιακού ρεύματος. Αυτή η απόφασή μας καθώς και η όμοιά της που επικαιροποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-11-2005 με την 279 απόφαση της 19ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου τριπλασίασαν και πλέον τα έσοδα του δήμου από τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας. Όπως είναι γνωστό τα τέλη αυτά είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και το ερώτημα είναι: όλα αυτά τα χρήματα τί έχουν γίνει; επενδύθηκαν όλα στις υπηρεσίες φωτισμού και καθαριότητας; δεν είναι δυνατό να τριπλασιάζονται τα έσοδα και να υποτριπλασιάζονται οι αντίστοιχες παροχές σε υπηρεσίες. Επενδύθηκαν κάπου αλλού έστω και παρά τον νόμο που ορίζει την ανταποδοτικότητα και πού συγκεκριμένα; φυλλάσονται κάπου ή είναι κατατεθημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του δήμου και με ποιές αποφάσεις και αποδόσεις; ποιό άραγε είναι το ύψος αυτών των εσόδων που εισπράχθηκαν και δεν χρησιμοποιούνται για λογαριασμό των δημοτών;
Ασφαλώς από την πειστικότητα ή όχι των απαντήσεων που θα δοθούν μπορεί να υπάρξουν και άλλα ζητήματα που να απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.
Κάποιοι φίλοι καλοπροαίρετα μας είπαν γιατί τους ενημερώνετε πριν από την διαδικασία του απολογισμού και δεν τους αιφνιδιάζετε εκεί στη συζήτηση; Αγαπητοί μας φίλοι η απάντησή μας είναι αυτή: ακριβώς για να προετοιμαστούν. Τα ζητήματα που θίγουμε είναι σοβαρά , αφορούν το παρόν και το μέλλον του τόπου μας και δεν μας κατέχει η αντίληψη να παλεύουμε με τον αντίπαλό μας για να τον ρίξουμε κάτω. Είμαστε υπέρ ενός συγκροτημένου διαλόγου με προετοιμασία και επιχειρήματα που θα αποκαλύπτει τα ψεύδη και θα φανερώνει την αλήθεια.

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΡΟΔΡΟΜΟΥ

Κάθε χρόνο το Κρανίδι στις 29 Αυγούστου τιμά τον Πολιούχο και προστάτη του, τον Τίμιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί συρρέουν στο Μητροπολιτικό Ναό του Άγιου – Γιάννη, για να ασπασθούν τη θαυματουργή εικόνα που αποτελεί «Ιερό Προσκήνυμα» όλου του Κρανιδιού και της Ερμιονίδας και ένα από τα σημαντικότερα Προσκυνήματα του Νομού μας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και τάξης ενώνονται για να τιμήσουν τον Άγιο και προστάτη τους. Κάθε χρόνο η εκάστοτε Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει να οργανώσει αυτή την τελετή, που ολοκληρώνεται με την περιφορά της θαυματουργής εικόνας στους δρόμους της πόλης, συνοδευόμενη από τις αρχές της Πολιτείας, του Τόπου και από τους χιλιάδες πιστούς. Και βεβαίως σε κάθε σωστά οργανωμένο τόπο και δημοκρατικά αυτοδιοικούμενο, σε τέτοιες υψηλές και σημαντικές εκδηλώσεις τιμάς το λαό δια των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων του. Και κυρίως λειτουργείς ως Δήμαρχος, ως ο πρώτος πολίτης του Δήμου και όχι ως αρχηγός παράταξης, όπως μικρόψυχα λειτουργήσατε κ. Σφυρή στον πρόσφατο εορτασμό του Πολιούχου Αγίου μας. Διότι πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν προσφέρονται όλες οι εκδηλώσεις για αντιπαράθεση και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Η εορτή του Πολιούχου πρέπει να ενώνει και να συνθέτει. Και να εκφράζει το αίσθημα του απλού αλλά πολύ φιλόξενου Κρανιδιώτη, χωρίς να αφήνει χώρο για «αρχοντοχωριατισμούς» και μικροψυχίες. Συγκεκριμένα :
* Κάθε χρόνο η εικόνα συνοδευόταν από στρατιωτικό άγημα που απέδιδε τιμές στον Τίμιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τα τρία τελευταία χρόνια καταργήθηκε αυτό από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Προφανώς ο Άγιος χόρτασε… τιμές από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και από την παρούσα δεν θέλει άλλες.
* Μετά το πέρας της περιφοράς, συνηθίζεται ο Δήμαρχος, ως άρχων της πόλης και του Δήμου, να δεξιώνεται τους καλεσμένους του: τις Αρχές του τόπου, τους Διευθυντές των Υπηρεσιών και των Σχολείων της πόλης. Όλα αυτά συνέβαιναν χρόνια τώρα, από όλες τις Δημοτικές Αρχές που πέρασαν, μέχρι που ανέλαβε το Δήμο ο κ. Σφυρής. Αποκορύφωμα αποτέλεσε η φετινή χρονιά, όπου ο κ. Σφυρής δεξιώθηκε επιλεκτικά ορισμένους εκ των Δημοτικών Συμβούλων και τους καλεσμένους του, με πρόφαση τη λιτότητα. Όμως άλλο πράγμα η λιτότητα, με την οποία κι εμείς συμφωνούμε και άλλο πράγμα η «γυφτιά». Δεν επιτρέπεται κ. Σφυρή να υποτιμάτε και να περιφρονείτε το λαό του Κρανιδιού διαχωρίζοντας τους αντιπροσώπους του σε «δικούς μας» και σε «μαύρα πρόβατα». Και βεβαίως αν ήσασταν σωστός και Δημοκρατικός Δήμαρχος θα έπρεπε να ανεχόσασταν τόσο τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης που δυστυχώς για σας και ευτυχώς για το Κρανίδι, υπάρχουν, όσο και τους πρώην εκπροσώπους από το συνδυασμό σας που σας κάνουν κριτική. Αυτά κελεύει η Δημοκρατία.
Ο κ. Σφυρής στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται μπέρδεψε την εορτή του Αγίου με την προσωπική του εορτή και έδειξε για μια ακόμα φορά το πόσο τιμά το Κρανίδι και τους κατοίκους του. Φαίνεται δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι στην έδρα του Δήμου ήρθε τρίτος και καταϊδρωμένος και το γεγονός αυτό τον επηρεάζει στις επιλογές του και τον οδηγεί σε γκάφες.
Πρέπει να ξέρετε κ. Σφυρή κι αν δεν το ξέρετε ως μη Κρανιδιώτης, πρέπει κάποια στιγμή να το μάθετε, ότι οι κάτοικοι του Κρανιδιού μπορεί την ημέρα αυτή να μη στρώνουν τραπέζι στο σπίτι τους, είναι όμως πολύ περήφανοι και φιλόξενοι και νιώθουν ντροπή όταν η φιλαρμονική που συνόδεψε και παιάνισε την εικόνα του Αγίου τους, έφυγε νηστική και απότιστη. Νιώθουν ντροπή όταν στους Αστυνομικούς που κοπίασαν όλη μέρα για να βοηθήσουν ώστε να υπάρχει τάξη, δεν προσφέρατε ούτε ένα ποτήρι νερό. Νιώθουν ντροπή και οργή όταν υποβαθμίζετε και παραγκωνίζετε ηθελημένα τους αντιπροσώπους τους και δεν τιμάτε τους προκατόχους σας Δημάρχους που αυτοί για μια ή περισσότερες θητείες τους εξέλεξαν, θέση στην οποία κι εσείς θα βρεθείτε και καλό για τον τόπο είναι να βρεθείτε σύντομα.
Καλό θα είναι λοιπόν, στις επόμενες εκλογές να επιλέξετε κάποιον άλλο τόπο για να εκλεγείτε Δήμαρχος, γιατί το Κρανίδι δεν τα σηκώνει αυτά.

Μανόλης Φλωρής
Γιάννης Τσαμαδός
Δημήτρης Μίζης
Τάσος Λάμπρου
Παναγιώτης Μπάζος

ΠΕΡΙ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ

Απο το ιστολόγιο της Οικολογικής Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας Ερμιονίδας

Τα ψευτικα τα λογια τα μεγαλα κ Αβραμοπουλε.Ηταν ωραια η δεξιωση ;
Αυγούστου 31, 2009 in Ρεπορτάζ Leave a comment
Αντιγραφω απο γειτονικο ιστολογιο που εξακολουθει ναναι επιλεκτικα αποδεκτης των δελτιων τυπου του Δημου Κρανιδιου μιας και λογω ανικανοτητας ο Δημος δεν μπορει να λειτουργησει με συνεχεια και συνεπεια την ιστοσελίδα του εδω και χρονια.
Αυτο το κειμενο θα σηκωνω καθε φορα απο εδω και περα ,που θα δημοσιοποιω τα δελτια τυπου του Δημου Κρανιδιου/2
Και κατι ακομα.Τα δελτια του Δημου σχολιαζονται απο οσους τα δημοσιευουν;
Κρινονται ; Θετικα η αρνητικα αδιαφορο.
Η μηπως βασικη προυποθεση για να σταλουν ειναι η μη κριτικη σταση του μεσου που δημοσιευονται. Γιατι αν ισχυει το δευτερο, αν δηλαδη υπαρχει σιωπη και δεν εκφερεται γνωμη και αποψη καλα που δεν μου τα στελνουν εμενα.
Υποθετω πως οι αναγνωστες θελουν να διαβασουν την ανακοινωση του Δημου αλλα και την τοποθετηση του ιστοτοπου που την δημοσιευει σε σχεση με την δημοσιευση. Αλλιως ο ιστοτοπος παυει να εχει γνωμη και φυσιογνωμια , δεν διαφερει απο ενα πινακα αναρτησεων.
Και τα ιστολογια ειναι χωρος προσωπικης εκφρασης και επικονωνιας κατα κυριο λογο.Νομιζω.Τα στοιχεια που αναρτουμε ειναι βοηθητικα για να εκφρασουμε και τεκμηριωσουμε την αποψη μας , δεν ειναι αυτοσκοπος.
Δελτιο τυπου του Δημου Κρανιδιου
Ερχονται εκλογες και μας ταζουν οτι θελουμε.
Το ενα χερι νιβει τ αλλο και τα δυο μαζι την Νεα Δημοκρατια.
Αληθεια ο Διευθυντης του κεντρου υγειας που ειναι στη φωτογραφια;
Η μηπως δεν τον αφορα το θεμα;
Μηπως δεν εχει προτασεις σχετικα με το Κεντρο υγειας και για αυτο δεν τον καλεσαν.
Λεω τωρα εγω….
Λογια ειναι ,
κουβεντουλες με αφορμη την επισκεψη στο Κρανιδι του κ Αβραμoπουλου
για την τοπικη γιορτη που κι αυτη εγινε
μιας και ηρθε για τους γαμους των φιλων στο Θυνι
ξερετε τωρα κουμπαριες και τετοια http://paratiritis-news.blogspot.com/2009/08/blog-post_4153.html
δεν πετιομαστε και μεχρι το γειτονικο χωριο που εχει πανηγυρι να τους ταξουμε νοσοκομεια να μαζεψουμε κανενα ψηφο….
Ντροπης πραγματα!
Περσι τετοια εποχη στον Ευαγγελισμο ,στερεωνανε τον ορο της χημειοθεραπειας με χαρτοταινια γιατι ο κ Αβραμοπουλος δεν εδινε λεφτα για λευκοπλαστ.
Ουτε για αιματολογους.
Αν τους ψηφισουμε βλεπουμε τι θα κανουν καποιια δικαιολογια θα βρουν φανταζομαι , αν οχι κακο του κεφαλιου μας που δεν τους ψηφισαμε ( θα μας πουνε).
Πρωτα να καλυψουν τις ελλειψεις του κεντρου υγειας ΣΗΜΕΡΑ, και μετα να ταζουν λαγους με πετραχηλια σε εμας τους ιθαγενεις.
Την άμεση κατασκευή του νέου Κ.Υ. Κρανιδίου εξήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Κος Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά από αίτημα του Δημάρχου Κρανιδίου Δημήτρη Σφυρή.
Ναι σας πιστεψαμε!

Μα ειναι σοβαρά πράγματα αυτά; Ποιός ζήτησε την κατασκευή νέου Κέντρου Υγείας στο Κρανίδι; Γκρεμίστηκε το υπάρχον ή πρόκειται να το γκρεμίσει κανείς και να το ξαναφτιάξει σαν το Ναό του Σολομώντα;
Επειδή σαν Διοικητικά και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κ.Υ. , τα τελευταία χρόνια ζω τα προβλήματα απο πρώτο χέρι και εχω συντάξει αλεπάλληλες αναφορές και διαβήματα ζητώντας την αντιμετώπιση τους,είμαι σε θέση να γνωρίζω καλυτερα απο κάθε αλλον , οτι αυτά έχουν σχέση με τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και όχι με το κτίριο !
Στό βωμό της μικροπολιτικής παραγοντίστικης αντίληψης και πρακτικής ας μην συμπαρασύρουν και εκθέτουν λοιπόν και τον Υπουργό της Υγείας!