Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

187 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ- ΑΡΣΕΝΗ


Το έτος 2000 καθιερώσαμε να γίνεται ετήσιο Μνημόσυνο σε αιώνια μνήμη Του , κάθε 28 Νοέμβρη ,ημέρα θανάτου του τ01822, για τον Κρανιδιώτη ήρωα της επανάστασης ΠΑΠΑ-ΑΡΣΕΝΗ ΚΡΕΣΤΑ. Την πρώτη δε μετά Κυριακή καθιερώσαμε ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ στον Αγιο Σώστη Κορινθίας στον τάφο του όπου και έπεσε ηρωικά μαχόμενος για την ελευθερία της πατρίδας. Εύγε στίς εθελόντριες γυναίκες του Λαογραφικού Κέντρου που συνεχίζουν την παράδοση και τιμούν την ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΑπο το βιβλίο του Μακαριστού ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Κ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ "ΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ"ΚΡΕΣΤΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ "Η Π ΑΠ ΑΡΣΕΝΗΣ
Ό Αρσένης Κρέστης ή Κρέστας γνωστός στό Κρανίδι σαν Παπα - Αρσένης, γεννήθηκε -στό Κρανίδι τό 1779. Τό κοσμικό δνομά του ήταν Αλέξανδρος. Τό επώνυμο Κρέστας πού υπάρχει μέχρι σήμερα στό Κρανίδι, είναι αλβανική παραφθορά του Χρή­στος ή Χρήστου. "Οταν ήρθε ο Αλέξανδρος σέ ηλικία γιά χει­ροτονία, χειροτονήθηκε διάκος καϊ πήρε τό όνομα Αρσένιος. Πού χειροτονήθηκε δεν είναι γνωστό. "Ισως στ* Άνάπλι, ίσως στην Κωνσταντινούπολη. Πάντως μετά τήν χειροτονία του αργότερα άφού εγινε και παπάς διωρίστηκε ηγούμενος της Μονής Ζωοδό­χου Πηγής Κορωνίδας (Κοιλάδας) . Ηταν πολύ ευσεβής, πολύ προσηλωμένος στα θεία καί γενναιότατο παληκάρι, φυσικά, όπως οι γνήσιοι Κρανιδιώτες. Έσπούδασε σαν Ιερωμένος στήν περίφημη τότε Σχολή τής Δημητσάνας, μέ δαπάνες των Μονών Άγ. Άναργύρων και Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας. "Εγκαιρα μυήθηκε στή Φιλική Εταιρεία καί έγινε έτσι Φιλικός. Κατά τήν επανά­σταση του 1821 ώνομάστηκε αρχηγός οχι μόνο τών Κρανιδιωτών άλλα ολης τής Έρμιονίδας καϊ τής Επιδαύρου, τούτο δέ, φυσικά, λόγω τής μόρφωσης του γιατί ασχολήθηκε έκτος από τά Εκκλη­σιαστικά και μέ νομικά θέματα, στό Οίκουμενικό Πατριαρχείο, όπου τοποθετήθηκε γιά διάστημα σέ υπηρεσία γιά τίς εξωτερικές υποθέσεις. Ό διορισμός σαν άρχηγού Έρμιονίδας κλπ. πού δημο­σιεύεται στό Β' μέρος μαζί μέ τά αλλα Κρανιδιώτικα έ'γγραφα λέει τά έξης:
«Σήμερον τήν 25 Μαρτίου 1821 διορίζομεν γενναίον άρχηγόν τών στρατιωτικών δυνάμεων Αργολίδος (εννοεί όπως φαίνε­ται τήν Έρμιονίδα) τόν Άρσένιον Α. Κρέσταν καί τούς οπαδούς αυτού οπλαρχηγούς, Άναστάσιον Ν. Μονοχάρτζην, Νικόλαον Α. Κρέσταν, Άναγνώστην Κ. Ζέρβαν, ώς εφόρους καί τούς έξης: Ι­ερομόναχο ν Διονύσιον Π. Βούλγαρην, ήγούμενον τής Μονής Αύγοΰ, τον ήγούμενον της Μονής Ζωοδόχου Πηγής Ίωάσαφ Οικο­νόμου ή Τζερεμέν, κατά διαταγή ν ημών νά διοικούν νά διατάσ­σουν τους οπαδούς των υπέρ της κοινής ελευθερίας και σωτηρίας του Ελληνικού Γένους. Έν "Υδρα τή 25 Μαρτίου 1821». Την διαταγή την υπογράφουν οι
Αναστάσιος Μπότασης
Ιωάννης Όρλάνδος
I. Μέξης
Γ. Κουντουριώτης
Λ. Κουντουριώτης
Γκίκας Μπότασης.
"Οταν στις 4 Απριλίου 1821 οι Κάτω Ναχαγιώτες, μετά τον όρκο στο Γκοΰρι - Βιτόρεσε στο Γραμματικό, έκαναν τον γενι­κό δρκο στο Μοναστήρι τής Κοιλάδας, ό Παπαρσένης είπε α­κριβώς; «Όρκίζομαι έν ονόματι τών τετιμημένων οστών τών παναρχαιοτάτων προπατόρων ημών Ελλήνων» και μετά άφού έπαλάμισε τό άγιον Ευαγγέλιο είπε: «Ελευθερία ή θάνατος α­δελφοί».
Στό σχετικό κείμενο πού δημοσιεύεται πάρα κάτω στό Β' μέρος τών εγγράφων μέ τά έγγραφα αναφέρονται τά έξης:
«Εις τον δρόμον τής Κοιλάδος επί του λίθου τούτου τό 1821 τή 4η Απριλίου όταν οί προπάτορές μας έξ ε στράτευσαν κατά τών βαρβάρων τής Εθνικής όποδουλώσεως, όπου διέτρεχον τόν εσχατον τών κινδύνων, ζωή, τιμή και περιουσία, έδωσαν χείρας και κατόπιν έγένετο ό αγιασμός καϊ έξεβρόντησαν, (έκαναν δμο-βροντία όπλων, σημ. ιδ.) γονατιστοί άνδρες και γυναίκες, στόν λεγόμενο άλβανιστί «Γκούρι βιτόρεσε».
Άπό τά άλλα κείμενα και έγγραφα προκύπτει ότι ή Επα­νάσταση στό Κρανίδι κηρύχτηκε μέ παρόρμηση του Γκίκα Μπό­ταση, Κρανιδαϊο - Σπετσιώτη στις 27 Μάρτη 1821 και άφου α­κολούθησε ή επιστράτευση, δόθηκε ο όρκος στις 4 Απρίλη 1821 στό «Γκούρι Βιτόρεσε».
Ό Παπα - Αρσένης ήταν ατρόμητος και ακαταμάχητος α­γωνιστής, ιδεολόγος δέ και αγνότατος πατριώτης και στρατιώ­της. Διακρίθηκε σέ πολλές μάχες μέχρι τό θάνατο του και άντίκρυσε μέ πολύ παληκαριά πολλές παγίδες. Διακρίθηκε κατά τήν πο­λιορκία του Φρουρίου του "Αργούς τόν Απρίλιο του 1821 όταν τό πολιορκούσε ο Κεχαγιάς του Χουρσίτ. Δέν έλειψε άπό τήν αρ­χή άπ' τήν πολιορκία του Άναπλιου, όπου Εδειξε μέγιστο ήρωϊ-
σμό, καί στη συνέχεια της πολιορκίας, λόγο αργότερα, ανέλαβε μέ τους Κρανιδιώτες την πολιορκία της ανατολικής πλευράς του Φρουρίου του Άναπλιού. "Οταν ό Κεχαγιάμπεης (Μουσταφά Κε­χαγιάς) εισέβαλε από την Κορινθία στην Αργολίδα ό Παπα -Αρσένης θέλησε να τόν αναχαίτιση στο φράγμα του πόταμου Ξε­ριά. Άλλα τό φράγμα πού δεν ήταν ταμπούρι, άλλα κατασκεύα­σμα για την εμπόδιση των νερών του χειμάρρου δέν άντεξε στην ορμή του ξεκούραστου καί ορμητικού ίππικου των Τουρκαλβανών του Κεχαγιάμπεη καθώς καί του πεζικού του. "Ετσι όταν άρ­χισε νά κυκλώνεται το φράγμα, οι "Ελληνες αναγκάστηκαν νά υποχωρήσουν, για πολλούς δέ ή υποχώρηση μετατράπηκε σέ ά­τακτη φυγή. Άπό τούς φυγάδες τούς όποιους καταδίωκαν πιά oι Τούρκοι, μερικοί μέ 600 γυναικόπαιδα, κατάφυγαν στό παλαιό Φρούριο του "Αργους οπου ήταν τό Μοναστήρι της Κατακεκρυμμένης και άλλοι, οί πιο άοπλοι μέ άλλα γυναικόπαιδα, κατέφυγαν στους Αφεντικούς Μύλους.
Ό · Παπαρσένης ήταν στην Κατακεκρυμμένη. Ή θέση του καί τών παληκαριών του ήταν πολύ δύσκολη καί τήν έκανε α­κόμη πιό δύσκολη ή ύπαρξη έκεί τών γυναικόπαιδων πού άρχι­σαν νά υποφέρουν άπό έλλειψη τροφών καί νερού. Ό Κεχαγιάς πληροφορήθηκε ότι μέσα στο Φρούριο - Μοναστήρι ήταν καί ό ήρωας της πολιορκίας του Άναπλιου Παπά - Αρσένης, ενίσχυσε την πολιορκία, καί κάλεσε τόν Παπαρσένη νά παραδοθή. Ό Πα­πά - Αρσένης έδωσε τήν άδεια στα γυναικόπαιδα νά παραδοθούν. "Οταν δέ αυτοί του είπαν «εσύ τί θά κάνης παπούλη;» εκείνος α­πάντησε: «'Εσείς κάνετε δτι σας παραγγέλνει ό Πασάς. Έγώ τί θά κάνω είναι δουλειά δική μου». Τήν ίδια νύχτα ο Παπά - Αρ­σένης έκανε ηρωική έξοδο μέ τα σπαθιά στά χέρια καί έσώθηκε καί αυτός καί τά παληκάρια του άπό τήν βέβαιη καταστροφή τους, άπό τόν Κεχαγιά. "Οταν τόν πρωτοείδαν μετά τήν ήρωϊκή έξοδο του άπό τήν Κατακεκρυμμένη, φίλοι του καί πολεμιστές φιλέλληνες καί τόν ερώτησαν πώς έτόλμησε μια τόσο επικίνδυνη έξοδο τόσων λίγων πολεμιστών μέσα άπό τέτοιο εχθρικό καί μαι­νόμενο στρατόπεδο, απήντησε. «Έγώ τόκανα γιατί είμαι Κρανι­διώτης μέ δυό τρύπες στή μύτη». (Ού γιάμ Κρανιδιότ μέ ντί βερε ντε χούντε) . Αυτό τό τελευταίο «δυό τρύπες στή μύτη» στά αρβα­νίτικα είναι δηλωτικό τής παληκαριας καί της αφοβίας. Λίγο αργότερα ρωτούσε τόν Παπά - Αρσένη ένα φιλέλληνας γιά τό ήρωϊκό του αυτό εγχείρημα της Κατακεκρυμμένης, εκείνος δέ του απάντησε μέ λίγα λόγια: «'Άκου δώ σιορε αυτό άν έχης καρκαλέτσι τό κάνεις, άν δέν έχεις καρκαλέτσι δέν τό κάνεις». Καρκαλέτσι στά αρβανίτικα είναι ή ακρίδα, εδώ δέ ακρίδα έννοούσε ο Παπα - Αρσένης τήν εσωτερική ψυχική παρόρμηση. Ή πάρα πάνω αρβανίτικη έκφραση σώζεται ακόμα μέχρι σήμερα. ''·._, Τό 1822 έξεστράτευσε μαζί μέ τον Νικηταρά στήν Ανατολι­κή Ελλάδα. Τον Ιούνη τοϋ 1822 άπασχολήθηκε στήν πολιορ­κία του Άναπλιού καί έγραψε πρός τόν Υπουργό της Θρησκείας Έπίισκοπο Άδρούσης Ιωσήφ τό πάρα κάτω γράμμα για νά διοριστή ηγούμενος τοΰ Μοναστηρίου του Αύγου, ό Ιερομόναχος Άνανίας. Γιά τόν διορισμό αυτό ήσαν σύμφωνοι καί ο πολύ γέρος ηγούμενος "Ανθιμος του Αύγού, καί όλη ή αδελφότητα, όπως φαί­νεται από γράμμα πρός τόν Άνδρούσης Ιωσήφ της 25 Ιούνη 1822 του ηγουμένου Ανθίμου καί τής αδελφότητας τοΰ Αύγου. Ό Παπα - Αρσένης παρά τό δτι ασχολείται μέ τήν πολιορκία τ' Άναπλιού ενδιαφέρεται καί γιά τήν ευημερία του Μοναστηρίου του Άι. Δημήτρη Αύγού. Τό έγγραφο είναι τό πάρα κάτω: «Τω Πανσεβάστω καί Θεοφρουρήτω Μινίστρω τής Θρη­σκείας κυρίω Ιωσήφ Άνδρούσης, προσκυνητής! Εις "Αργος. Πανσέβαστε. Μετά τάς υίϊκάς μου προσκυνήσεις αναφέρω τή πανσεβάστω μοι Πανιερότητι, δτι δ έπιφέρων τό ταπεινόν μου Πανοσιολογιώτατος κύριος Άνανίας, φιλήσυχος ών, πρό ήμερων μοί έζήτησεν ίνα άπέλθη εις ενα Μοναστήρων τ' Αύγού, σεμνυνόμενον 'έπ' ονόματι του Αγίου Δημητρίου όπου νά μονάση' διό πηγαινάμενος μέ γράμμα του δούλου Σας τόν έδέχθησαν οι εκεί ενα­σχολούμενοι πατέρες μέ τάς άγκάλας άνοικτάς γράφοντες πρός μέ πολλάς ευχαριστίας όπου τούς έπροξένευσα τέτοιον σεβάσμιον άνδρα δια Ήγούμενόν τους. Διό παρακαλώ τήν Σεβασμιότητά Της, νά τόν δεχθήτε, όστις φέρει μεθ' έαυτου καί ενα μοναχόν του αγίου Μοναστηρίου, καί νά τόν θρονιάσετε δια Χειροθεσίας, νά ήγουμενεύση κανονικώς καί ελπίζω διά των Θεοφρουρήτων Σας ευ­χών, νά ευδοκίμηση, νά γίνη καί παράδειγμα πρός τήν συνοδείαν του, εις τό νά εύαρεστήσουν τόν Θεόν. Ταύτα μεν έν τοσούτω καί προσκυνώντας Σας μένω. Τή 26η Ιουνίου 1822. Έκ πολιορκίας Ναυπλίου. Ό ύποκλινής δούλος Σας Αρσένιος Κρέστης». Έκεί όμως πού τάχτηκε φρουρός καί έπεσε ηρωικά μαχόμε­νος ο Παπά - Αρσένης ήταν ο Άγιος Σωστής στά Δερβενάκια πού στάθηκε τό σημείο τής τέλειας καταστροφής του Δράμαλη. Οι Τούρκοι ήθελαν νά ενισχύσουν με τρόφιμα τ' Άνάπλι πού κινδύνευε νά πέση από πείνα. "Εστειλαν 150 Τούρκους στρατιώ­τες στήν Κόρινθο άπό τ' Άνάπλι. Οι στρατιώτες αυτοί πέρασαν,γιατί ήξεραν ελληνικά καί διέλαθαν και πέρασαν στα Δερβενά­κια και ήλθαν στην Κόρινθο σαν δήθεν χωριάτες "Ελληνες. "Ε­τσι ήρθε είδηση και 150 άντρες στους Τούρκους στην Κόρινθο από τ' Άνάπλι, για τόν κίνδυνο του Άναπλιου και του Παλαμηδιου. Μέ τους ίδιους αυτούς τους μεταμφιεσμένους Τούρκους πέ­ρασαν λίγα φορτώματα τρόφιμα για τ' Άνάπλι, άλλα τό γεγονός ανακαλύφτηκε κα'ι σταμάτησε ό ανεφοδιασμός.
Στο Β' μέρος όπου δημοσιεύονται τά κείμενα σχολιασμένα όσα ήταν αναγκαία, δημοσιεύεται και ενα έγγραφο τοΰ Δράμαλη πού στις 20 Τούλη 1822 έκανε στους επαναστατημένους "Ελλη­νες πρόταση παράδοσης αυτών και παράδοση των δπλων τους.
Τότε οί Τοϋρκοι ανάθεσαν στόν Δελήμπασα Δελη Αχμέτ νά άνεφοδιάση τ' Άνάπλι. Στις 27 Νοέμβρη, λοιπόν, του 1822 ό Δε-λή Αχμέτ μέ 8.000 Δελήδες (καβαλλάρηδες) καί μέ χίλια φορ­τία έφυγε από τήν Κόρινθο γιά τ' Άνάπλι. Στην Κουρτέσσα δη­λαδή στόν κάμπο των Κλεωνών έφθασε ό Δελήμπασης, άλλά ατά στενά Άγιονορίου, Δερβενακίων μέχρι τή Νεμέα καί τήν Στι-μάγκα τους περίμεναν οί "Ελληνες. Ό θ. Κολοκοτρώνης έδωσε διαταγή στό Νικηταρά νά πάη ο Άγιοπετρίτης Ζαχαρίας νά καταλάβη -καί νά προστατέψη τή δίοδο από τόν Άγ. Βασίλη μέχρι τόν Άγ. Σώστη των Δερβενακίων. Άλλά δυστυχώς ο Ζαχαριάς δέν επήγε στήν διαταγμένη θέση. "Ετσι ο Παπα - Αρσένης καί ο Νικηταράς βρέθηκαν κυκλωμένοι από Τούρκους πού ήξεραν Ελληνικά καί πού πέρασαν από τό αφύλακτο μέρος καί τούς κτύ­πησαν από πίσω. Ό Νικηταράς σώθηκε γιατί είχε, τις παραμο­νές, φτιάξει ένα ψηλό πρόχωμα άπό ξερολίθι. Άλλά ο Παπά -Αρσένης έπεσε. Ήταν συννεφιά τό βράδυ εκείνο καί οί "Ελλη­νες έτρωγαν γιά βράδυ. Μαζί έτρωγαν ο Νικηταράς, ό Γενναίος Κολοκοτρώνης καί ό Παπά - Αρσένης. Ό Γενναίος, βλέποντας τόν Παπα - Κρέστα νά τρώη άργά είπε: «Νά τρώμε γρήγορα. Οί στιγμές είναι σοβαρές. Οί Τούρκοι -είναι στά πόδια μας». Ό Παπά - Αρσένης απάντησε: «Φέρτε νά πιούμε. Αύριο θά πάρη τούς Τούρκους ή κατάρα». "Υστερα άπό λίγο σηκώθηκαν νά πάνε στις θέσεις τους. Τότε ο Παπά - Αρσένης γυρίζοντας πρός τόν φίλο του Νικηταρά του είπε: «Αύριο τό κεφάλι μου θά πέση έδω, άλλά σπειρί στάρι δέν θά φτάση στ' Άνάπλι».
"υστερα άπό λίγο είπε στους στρατιώτες στόν "Αγιο Σώστη: «Άν οί Τούρκοι εφοδιάσουν τό Άνάπλι, ή Ελλάδα τά χάνει όλα" ποιος ξεύρει τί μεταβολή θά έχη ή τύχη του πολέμου. Πριν ολίγοτά ενθάρρυναν τούς στρατιώτες πού πήραν απόφαση νά πεθάνουν έκεΐ, άλλα οι Τοΰρκοι νά μή περάσουν στ' 'Ανάπλι- τ6 πρωί οί "Ελληνες δέν τούς διέκριναν τούς Τούρκους, γιατί είχε δμίχλη, καί δπως είπαμε, μιλούσαν ελληνικά και δεν τούς έδωσαν ση­μασία. Μόλις όμως τό κύριο σώμα των Τούρκων συγκρούστηκε μέ τούς "Ελληνες, οι λίγοι εκείνοι της εμπροσθοφυλακής έπιτεθήκανε από τα πίσω καί προξένησαν σύγχυση καί μεγάλη ζημιά.
Ό Παπα - Αρσένης καί είκοσι Κρανιδιώτες γύρω του επεσον, οπως είπαμε πάρα πάνω. "Επεσε πιο πέρα καί ό φταίχτης γιά τή συμφορά Καπετάν Ζαχαρίας. Ό Νικηταράς μόλις κατώρθωσε νά σωθη γιατί είχε προβλέψει καί είχε φτιάξει ένα ταμπούρι, δπως είπαμε, άπό ξερολίθι. Ή μάχη έξελείχτηκε καί τελικά ή νίκη στεφάνωσε τά Ελληνικά δπλα. Πριν πώ έδώ τί έγραψε ό υπασπι­στής του Κολοκοτρώνη Φώτης Χρυσανθόπουλος ή Φωτακος γιά τον ήρωϊκό θάνατο του Παπα - Αρσένη, θέλω νά προτάξω αυτό πού γράφει ο Θ. Κολοκοτρώνης μέ τό χέρι του Γ. Τερτσέτη: «δυ­ναμωθήκαμε είς τον "Αγιο Σώστη. την άλλην ήμερα τοΰ Αγίου Ανδρέου έλεγα του Αρσένη: Λάκα θά τό κάνουμε εδώ; Ό Αρ­σένης μέ είπε: τό κεφάλι μου θά μείνη έδώ, άλλα σπειρί στάρι δεν θά πανε τούτοι στ' 'Ανάπλι. Τό ασκέρι μου έτσάκισε άπό τά ταμ­πούρια. Έσκοτώθηκε ο Αρσένιος. Τόν πήρε ενα βόλι στό κεφά­λι καθώς έλεγε τό βράδυ».
"Οταν καταδίωκαν εκεί οί "Ελληνες τούς Τούρκους, μετά τήν στροφή της μάχης πρός τό μέρος τών Ελλήνων, ο Δελήμπασης ο επικεφαλής τών Τούρκων έγύρισε γιά τήν Κόρινθο γιατί απέ­τυχε νά περάση εφόδια καί δυνάμεις, στ' 'Ανάπλι. Μερικοί Τοΰρκοι είχαν αποκοπεί άπό τό κύριο σώμα τοΰυΔελήμπαση. "Εναν άπό αυτούς τόν κυνήγησε ο Φωτακος κατά δέ τό κυνηγητό αυτό σέ μια στιγμή ήλθαν καί οι δυό στά χέρια. Τότε ο Τοΰρκος γιά νά ξεφύγη άπό τόν Φωτάκο, πέταγε ενα - ένα ότι κρατοΰσε καί γιά νά ελευθερώνεται καί γιά νά άπασχολή τό διώκτη του. Μετα­ξύ τών πραγμάτων πού πέταγε καί πού μάζευε ο Φωτακος, ήταν καί ενα μεγαλύτερο βαρύ δέμα. Ό Φωτακος τό άνοιξε καί βρή­κε μέσα τό κεφάλι του Παπα - Αρσένη, καί του Σπανου του Χρυσίνα, δεμένα μέ τά μαλλιά τους. Ό Φωτακος τόσο λυπήθηκε καί ταράχτηκε άπό τό θέαμα ώστε εγκατέλειψε τό κυνηγητό τοΰ Τούρκου. Τότε ένας άλλος Τούρκος, όπως τόν είδε σαστισμένο τόν πλησίασε καί επεχείρησε νά τόν σκοτώση. Άλλά ο Φωτάκος σώ­θηκε τήν στιγμή αυτή άπό τήν άμεση επέμβαση του Λιάκου Κοσμόπουλου, του Κώτσου Βούλγαρη καί του Σπύρου Σπηλιοτόπουλου. Τήν άλλη μέρα έγινε ενταφιασμός του Παπα - Αρσένη καί του Χρυσίνα, μέ τά σώματα καί τά κεφάλια καθώς καί τώνάλλων Κρανιδιωτών ηρώων, άπό Θόδωρο Κολοκοτρώνη καί τους άλλους καπεταναίους δίπλα στο Εκκλησάκι του "Αγιου Σώστη. Άπο οικογενειακή γνώση και παράδοση γνωρίζουμε ότι ο πατέρας της μητέρας της .μητέρας μου Κωνσταντής Τσιγκιλιέρης, βιολιτζής, είχε τραυματισθή στην ωμοπλάτη κατά τη μάχη των Δερβενακίων, πιθανώτατα πολεμήσας μέ τήν ομάδα Παπα -Αρσένη.
Γιά τον Παπα - Αρσένη Κρέστα, παρ' οτι τον είχε προκα­λέσει άλλοτε στους Μύλους ο Κολοκοτρώνης και τον είχε προσ­βάλει καί είχανε βαρεία φιλονικήσει, είπε ο Γέρος τουΜωρία: «Ή Ελλάδα μας εχασεν ενα εξαίρετο πολεμιστή και ένα ενάρετο κληρικό. Ό Παπα - Αρσένης άφησε μεγάλο κενό στόν αγώνα τοΰ Γένους, πού ακολούθησε μέ το χαμό του». Οί Κρανιδιώτες καί οί πολεμιστές καί όλοι στην Έρμιονίδα δέν μπόρεσαν ποτέ να χω­νέψουν τον τόσο πρόωρο χαμό του ήρωα συμπατριώτη και αρχη­γού τους Άρχιμ. Αρσένη Κρέστα. Γιαυτο αίτιώνται τούς Κολοκοτρωναίους. Έμεις θέλουμε νά πιστεύουμε υπερβολή τήν πλη­ροφορία πού προέρχεται άπό τά κείμενα πού έσωσε ο Α. Μποΰζος. Ό πρόωρος χαμός τοΰ πολέμαρχου Παπα - Κρέστα, οφείλε­ται βέβαια στην αμέλεια του Ζαχαρία, πού άφησε ακάλυπτη τήν περιοχή μεταξύ του "Αγ. Βασίλη καί "Αγ. Σώστη καί κτύπησαν τούς Κρανιδιώτες οί Τούρκοι πού προσπέρασαν πισώπλατα. Έ­τσι δικαιολογούνται οί βαρείες υποψίες των Κρανιδιωτών, δτι τον Αρσένη τον σκότωσαν οπως ο Δαυίδ τον Ουρία, άλλα άπο τον Ζαχαρία, μέχρι τήν απόδοση ευθύνης στον Κολοκοτρώνη, υπάρχει μεγάλη απόσταση, έκτος εάν καί άλλες γερές ή παράλληλες ι­στορικές πηγές αποδείξουν κάποτε το βάσιμο τών υποψιών. "Αλ­λως τε καί ο Ζαχαρίας σκοτώθηκε τότε. Ούτε νομίζουμε πώς στήν προκειμένη δυσκολώτατη στιγμή επαιξε κάποιο εκδικητικό ρόλο, ή διαμάχη πού πάντοτε σοβουσε μεταξύ Κολοκοτρωναίων και Υδραίων στήν οποία οί Κρανιδιώτες, έκτος άπ' τούς Μερεμεταιους, Μανιάτες στήν καταγωγή, ήσαν πάντοτε μέ το μέρος τών Υδραίων.
Τέλος ο Φωτακος, υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, στο βι­βλίο του «Βίοι Πελοποννησίων Ανδρών», γράφει πολλά αληθι­νά εγκωμιαστικά γιά το καύχημα του Κρανιδου, τον πολέμαρχο ήρωϊκό Ιερομόναχο, τον Παπα - Αρσένη Κρέστα.


Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

ΝΕΟΙ ΑΘΛΟΙ ΑΘΛΙΩΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΩΝ

Από πρόσφατα δημοσιευμένα σχόλια σε τοπική αργολική εφημερίδα :


Λάμπρου
Το οργισμένο ύφος της επιστολής του Τάσου Λάμπρου .Δημοτικού συμβούλου Κρανιδίου μας ξάφνιασε αφού ούτε στην ηλικία του ταιριάζει η φρασεολογία της επιστολής αλλά ούτε και το νέο που υποτίθεται ότι εκφράζει .Ας αφήσει λοιπόν αυτό το ξεπερασμένο καταγγελτικό στυλ στους παλαιότερους που ήδη έχουν καεί πολιτικά και αποτελούν παρελθόν .Αυτός έτσι και αλλιώς έχει δρόμο ακόμα μπροστά του .Μια
ματιά να ρίξει στον πολιτικό λόγο το Δημήτρη Σίδερη θα καταλάβει την διαφορά .

Πολίτης


Πήγε λέει ο Κος Λάμπρου να ζητήσει τον φάκελο της αποχέτευσης ο Δημήτρης Καμιζής και δεν του τον έδωσαν .Καλά έκαναν και δεν του τον έδωσαν .0 Δημήτρης Καμιζής μπορεί να είναι ο αρχηγός του Τάσου Λάμπρου αλλά την θέση του Δημοτικού συμβούλου δεν την κατέχει .Ούτε στην ορκωμοσία πάτησε .Ετσι δεν είναι Τάσο;;
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Απο την Εγκυκλοπαίδεια ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΖΩΗ


Γκέμπελς Γιόζεφ Πάουλ Ναζι­στής ηγέτης (1897 -1945). Γεννήθηκε στο Ράιτ της Ρηνανίας. Από τους πιο ικανούς αρχηγούς του Γ' Ράιχ, έξυπνος, μορφωμένος καί φανατι­κός υποστηριχτής του Εθνικοσοσιαλισμου Προσχώρησε στο Ναζιστικό Κόμμα το 1920 και το 1927 εξέδωσε την εφημερίδα «Έφοδος», κύριο προπαγανδιστικό όργανο του κόμματος Με την άνοδο του Γ' Ράιχ στην εξουσία έγινε υπουργός Λαϊκής Διαφώτισης και Προπαγάν­δας. Σ' αυτόν αποδίδεται η φράση: «Συκοφαν­τείτε, συκοφαντείτε, κάτι μένει», που δείχνει την αντίληψη του για την προπαγάνδα. Παρά­μεινε πιστός στο Χίτλερ ώς το τέλος. Αυτοκτόνησε στο Βερολίνο το 1945.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Έκτοτε στήν ιστορία εμφανίστηκαν και εμφανίζονται χιλιάδες μικροί γκεμπελίσκοι διακατεχόμενοι απο παρόμοιες ιδέες και χρησιμοποιούντες τίς ίδιες μεθόδους και τακτικές όπως ο ανώνυμος γκεμπελίσκος ,συντάκτης η εμπνευστής των πάρα πάνω σχολίων που ζηλεύει φαίνεται τη δόξα του μεγάλου Γκέμπελς.

Στο πρώτο σχόλιο φαίνεται οτι ο γκεμπελίσκος ενοχλήθηκε πολύ(ξυνίστηκε) από το άρθρο του κ Λάμπρου πού στιγμάτισε και αποκάλυψε ΄τα ψέμματα της δήθεν συνέντευξης του κ Σφυρή για την αποχέτευση του Δήμου Κρανιδιου. Δεν του άρεσε λέει η φρασεολογία του Λάμπρου, κατά τα άλλα φαινεται θα συμφωνεί, και να έτσι του ήρθε να τον συγκρίνει και να τον ανακατέψει με τόν κ Σίδερη γνωρίζοντας οτι και οι δύο είναι μέλη της παράταξης μας ενεργά και δραστήρια! Και μάλιστα όλα αυτά για το καλό του μέλλοντος του Λάμπρου!!! Ο σκοπός του συντάκτη προφανής:Να δημιουργήσει ο αφελής ρήγματα και προβλήματα στην παράταξη μας! Η σαλαμοποίηση κομμάτων και παρατάξεων είναι πολύ παλιά και γνωστή προβοκατόρικη μέθοδος και εδώ στο Κρανίδι έχουμε πικρές εμπειρίες.Ο λαός έχει και μνήμη και κρίση.
Στο δεύτερο σχόλιο ο γκεμπελίσκος πιά δεν κρατιέται,τα δίνει όλα, βγάζει όλον του το φασισμό. Καλά έκαναν λοιπόν και δεν έδωσαν τον φακελλο της αποχέτευσης στον Καμιζή πρώην δήμαρχο για 8 χρόνια, ιδρυτή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ,αυτόν που έβαλε το έργο στο Ευρωπαικό Ταμείο Συνοχής ,αυτόν που έφερε τα 11οοοοοο ευρώ για το έργο, αλλά κυρίως στον Καμιζή τον απλό δημότη ,που το έργο προορίζοταν γι αυτόν και έπρεπε να είχε τελειώσει, στον απλό δημότη που τουλάχιστον δικαιούται να μάθει γιατί κάποιοι παίζουν με τη ζώη του κάθε μέρα στούς ανασκαμμένους δρόμους .!!! μπράβο φασισταρά μου εσύ! Πού σ έχουνε κρυμμένο;

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

ΑΘΛΟΙ ΑΘΛΙΩΝ

Απίστευτοι οι τύποι και δεν εννοώ βέβαια τους δημοσιογράφους , αυτοί τη δουλειά τους κάνουν, εκτός βέβαια αν συμμετέχουν και αυτοί στα χαλκεία που κατασκευάζουν τέτοιες προπαγανδιστικές αθλιότητες για να συγκαλύψουν την αλήθεια και να ζημιώσουν τελικά το τόπο.

Βρε πανάθλιοι ψεύτες , κοινοί συκοφάντες, λασπολόγοι,ιντριγκαδόροι και πως αλλιώς να σας αποκαλέσω, που βρήκατε στήν επιστολή μου και στην απαντητική επιστολή της κυρίας Παπαδημητρίου τα "Ελσα μου"και Δημήτρη μου";;; Μήπως κινούμενοι από τις δικές σας εμπειρίες και συνήθειες;Πως το νιώσατε το <<μούδιασμα>>του ΠΑΣΟΚ;Μήπως νιώσατε προσωπικά στο σώμα σας εσείς οι ίδιοι κανένα <<μούδιασμα>> ή κανένα σύγκρυο ή κανένα τρέμουλο;Δεν πιστεύω να φοβηθήκατε κιόλας, υποκριτές και φαρισαίοι,μήπως προσχωρήσει η κ.Έλσα Παπαδημητρίου στην παράταξή μου ή ακόμα και στο ΠΑΣΟΚ και εγώ στη Νέα Δημοκρατία;

Ανθρωπάκια που πέρα από τα προσωπικά συμφέροντά σας δεν βλέπετε ούτε τη μύτη σας πρέπει να μάθετε κάποτε τουλάχιστον να σέβεστε όσους νοιάζονται και αγωνίζονται για τα συμφέροντα του τόπου τους ακόμα και για τα δικά σας.

Αναρτώ πάλι τις επστολές για να διευκολυνθούν οι αναγνώστες στα συμπεράσματά τους.


------------------------------------------------------------------------------------------------
Δημήτρης Καμιζής Κρανίδι 2 Νοεμβρίου2009


Ιατρός


Δήμαρχος Κρανιδίου1999-2006


Μητροπολίτη Φωστίνη 1Κρανίδι Τ.Κ.21300

Προςκ.Έλσα ΠαπαδημητρίουΒουλευτή ΑργολίδαςΒουλή των Ελλήνων


Αθήνα


Θέμα:Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου


Αξιότιμη κυρία Παπαδημητρίου,


απευθύνομαι με την επιστολή μου αυτή σε εσάς για ένα πολύ σοβαρό θέμα, αυτό του έργου της αποχέτευσης του Δήμου Κρανιδίου για το οποίον παλαιότερα ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ είχατε ενεργήσει για τη χρηματοδότηση και δημιουργία των εργοστασίων βιολογικού καθαρισμού στην Ερμιονίδα αλλά και αργότερα όταν εγώ ήμουν Δήμαρχος Κρανιδίου είχατε και εσείς συμβάλλει στην προώθηση του φακέλου για την χρηματοδότηση του έργου της αποχέτευσης από το Ευρωπαικό Ταμείο Συνοχής, ως βουλευτής τότε της κυβερνώσας παράταξής σας. Αυτή σας τη συμβολή έχω αναγνωρίσει κατά επανάληψιν δημόσια.Τελικά όπως πολύ καλά γνωρίζετε μετά την αίτησή μας προς το Ευρωπαικό Ταμείο Συνοχής και με συντονισμένες ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, η Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων με απόφασή της στις 15/12/06 ενέκρινε την ένταξη και χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου έργου με το ποσό των 11.035.000 ευρώ.Δυστυχώς η νέα δημοτική αρχή που ανέλαβε μετά από εμάς την 1/1/07 αδιαφόρησε πλήρως το να προωθήσει τις διαδικασίες για την δημοπράτηση, ανάθεση και υλοποίηση των σχετικών εργασιών με αποτέλεσμα, αυτό το μεγαλύτερο έργο που χρηματοδοτήθηκε ποτέ στην περιοχή μας, να μπει σε μεγάλες περιπέτειες και να κινδυνεύει να απολεσθεί.Μετά από συνεχείς καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας κατά καιρούς, δικές μου προσωπικά αλλά και της δημοτικής ομάδας της παράταξής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Κρανιδίου, αλλά και μετά την έκληση που απεύθυνα με επιστολή μου στις 24/07/08 προς τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Νικόλαο Αγγελόπουλο και τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη, Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο, το Νομάρχη Αργολίδας και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το έργο δημοπρατήθηκε, όπως δημοπρατήθηκε, και οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2009.Οι εργασίες μάλιστα ξεκίνησαν με την κατασκευή των αγωγών μεταφοράς στους επαρχιακούς δρόμους Κρανιδίου – Κοιλάδας και Κρανιδίου-Πορτοχελίου και με την κατασκευή ενός τμήματος εσωτερικού δικτύου στο Πορτοχέλι.Οι εργασίες αυτές που ξεκίνησαν στους επαρχιακούς δρόμους μετά από τόση σημαντική καθυστέρηση στην καρδιά της τουριστικής κίνησης της περιοχής μας χωρίς καν να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη πινακίδα, αλλά αντί αυτής πανώ με έμμεσο διαφημιστικό περιεχόμενο για τον Δήμαρχο κ. Σφυρή, διεκόπησαν αιφνιδιαστικά στις αρχές Σεπτέμβρη χωρίς μέχρι σήμερα ούτε η ΔΕ.Υ.ΑΚ Κρανιδίου ούτε ο Δήμος Κρανιδίου ούτε η Περιφέρεια Πελοποννήσου να δώσουν καμία εξήγηση. Μάλιστα στις 3 Σεπτεμβρίου με αίτησή μου που κατέθεσα στην ΔΕ.Υ.ΑΚ ζητούσα να μου χορηγηθούν αντίγραφα των εγγράφων που έχουν σχέση με το έργο αλλά μάταια ακόμα αναμένω κατά παράβαση της Δημοκρατικής τάξης και της νομιμότητας. Τα παραπάνω κατήγγειλα δημόσια και σε ομιλία μου σε συγκέντρωση στην πλατεία Κρανιδίου στις 24/10/09.Εν τω μεταξύ το εγκαταλελειμμένο έργο και λόγω των τελευταίων ισχυρών βροχοπτώσεων δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους για την κυκλοφορία των οχημάτων στους παραπάνω επαρχειακούς δρόμους δημιουργώντας συγχρόνως μια τραγική εικόνα εγκαταλελειμμένου τόπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό κ. Παπαδημητρίου, το έργο για το οποίο αγωνιστήκαμε όλοι από κοινού για την χρηματοδότηση και υλοποίησή του, κινδυνεύει να χαθεί λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων συνεπεία των τραγικών παραλήψεων και των λαθεμένων χειρισμών της παρούσας Δημοτικής Αρχής και της ΔΕ.Υ.ΑΚ Κρανιδίου. Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι ως χρονικό όριο για τις επιλέξιμες δαπάνες αυτού του έργου έχει οριστεί από την εγκριτική απόφαση της Ευρωπαικής Επιτροπής η 31η Δεκεμβρίου 2009. χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από την πλευρά αυτών που την οφείλουν. Κυκλοφορούν εν τω μεταξύ, διάφορες φήμες για σοβαρές κακοτεχνίες, αφόρητες πιέσεις, παραιτήσεις, σοβαρές καταγγελίες των εμπλεκομένων στο έργο και άλλα.


Αξιότιμη κ. Παπαδημητρίου επειδή είστε σε θέση να αντιληφθείτε τους σοβαρούς κινδύνους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την διακοπή και απώλεια της χρηματοδότησης του έργου, επειδή το εγκαταλελειμμένο έργο δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους για την οδική ασφάλεια και επειδή κάθε ώρα που περνάει είναι σε βάρος του έργου, του τόπου μας και των κατοίκων, σας καλώ και σας παρακαλώ να παρέμβετε υπέρ του έργου προς τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου έως ότου τουλάχιστον αναλάβει καθήκοντα ο νέος Γενικός Γραμματέας ο οποίος εύχομαι και ελπίζω να θέσει το θέμα αυτό ως υψίστης προτεραιότητας στον πίνακα των ενεργειών του .Τέλος σας παρακαλώ εάν έχετε κάποια ενημέρωση για την τύχη του έργου παρακαλώ να με ενημερώσετε και εμένα ως κατεχόμενο από μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη αγωνία για την υλοποίησή του.Κοινοποίηση δύο έγγραφα


Με τιμή


Δημήτρης Καμιζής
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒουλευτής Αργολίδος- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝαύπλιο, 13 Νοεμβρίου 2009


Προςκ. Δημ. ΚαμιζήΙατρό, Δ/ντη Κέντρου Υγείας


Μητροπολίτη Φωστίνη 1Κρανίδι, Τ.Κ. 21300


Αγαπητέ κ. Καμιζή,


Έλαβα τις επιστολές σας προς εμένα και τις κοινοποιήσεις των εγγράφων σας προς τον τέως Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Με αδικήσατε –τηλεφωνικά- λέγοντας ότι επειδή δεν σας απήντησα άμεσα, ίσως να μην ασχολήθηκα με την πορεία του έργου.Γνωρίζετε, όπως και τώρα και στο παρελθόν έχετε παραδεχθεί, ότι για μένα η υποχρέωσή μου να συμβάλλω στην προώθηση των έργων του νομού δεν επηρεάζεται από την κομματική ή και την ανθρώπινη σχέση μου με τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό ισχύει πάντοτε αλλά, ας μου συγχωρηθεί να έχω και αυξημένο ενδιαφέρον για τα έργα που έχουν και την δική μου σφραγίδα. Και αυτό το Έργο, για το οποίο, κύριε Καμιζή, ποτέ δεν είχα την μικροψυχία να ακυρώσω την θεμελιακή συμβολή σας, ως άλλοτε Δημάρχου Κρανιδίου, έχει και την δική μου μικρή σφραγίδα για την οποία εξάλλου και προς τιμήν σας, με τιμήσατε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την ένταξή του (με αρ. 1) στην Εθνική λίστα.Δεν θα αγγίξω τις καταγγελίες, τις υποψίες, τις διχογνωμίες και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ των εμπλεκομένων που παρατηρώ με θλίψη και που μόνο ζημιά στο έργο μπορεί να επιφέρουν…Ό,τι έγινε, έγινε (για τώρα!). Υπάρχει χρόνος για αναζήτηση ευθυνών. Η προσωπική μου γνώμη –μετά από επαρκή πληροφόρηση και ό,τι στοιχείο μπόρεσα να έχω – κατασταλάζει ότι η μέγιστη των ευθυνών είναι η αδυναμία κάποιων για συνεργασία και βέβαια η ανεπάρκεια των υπευθύνων σε πολλές πτυχές και επίπεδα.Ας δούμε όμως το διακύβευμα:Εδώ που είμαστε σήμερα (ένα μήνα προ της νόμιμης ημερομηνίας για παράδοση αποπερατωμένου έργου) μπορεί να πάρουμε παράταση ενός έτους αρκεί να αποδείξουμε ότι θα αξιοποιηθεί σωστά ο χρόνος και το χρήμα.Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από πρόσφατη συμμετοχή μου σε σύσκεψη στα γραφεία της υπεύθυνης του Ταμείου Συνοχής, με την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου, της Περιφέρειας, της ΔΕΥΑΚ, του Δήμου και των Συμβούλων, φάνηκε ότι μπορεί να διευθετηθούν οι τεταμένες σχέσεις (για τις οποίες εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα), αλλά φάνηκε κυρίως, ότι οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι για την παρουσίαση του Εθνικού Αιτήματος για «διάσωση» του Έργου, στις Βρυξέλλες, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, θα ξεπεράσουν τον εαυτό τους προς αυτή την κατεύθυνση. Ας πω επίσης, απλά προς το παρόν, ότι και στις Βρυξέλλες το κλίμα είναι Καλό. Αυτονόητο είναι ότι εγώ θα κάνω ότι μπορώ.Ας πέσουν λοιπόν οι τόνοι. Το Έργο είναι το κοινό μας Μέλλον και για μερικούς από εμάς και η δικαίωση του χθες και του σήμερα.Δεν είναι αυτά τα δύο, δυο εξαιρετικοί λόγοι για να παραβλέψουμε τα μικρά και τα ασήμαντα;


Φιλικότατα


Έλσα Παπαδημητρίου -------------------------------------------------------------------------------------------------AΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ...ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΦΥΡΗ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ

Έντρομος και πανικόβλητος ο κύριος Σφυρής, την Κυριακή το μεσημέρι 22 Νοεμβρίου έδωσε συνέντευξη τύπου, προκειμένου να καθυστερήσει και να αποφύγει τις αποκαλύψεις σχετικά με την περιπέτεια του έργου της αποχέτευσης του Δήμου Κρανιδίου και συγχρόνως να συγκαλύψει τις βαρύτατες ευθύνες του ιδίου και των συνεργατών του.
Αποφεύγοντας για μία φορά ακόμη να δώσει εξηγήσεις και να μας ενημερώσει για τη διακοπή των εργασιών του έργου της αποχέτευσης, κατέφυγε πάλι στην προσφιλή για αυτόν τακτική της ψευδολογίας, της συσκότισης και της κατασυκοφάντισης όλων όσων ενδιαφέρονται γνήσια για αυτόν τον τόπο και τα προβλήματά του, όλων όσων αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους, όλων όσων απαιτούν ενημέρωση, διαφάνεια και αλήθεια.
Αντί να απαντήσει συγκεκριμένα στο ερώτημα γιατί εδώ και δύο μήνες έχουν διακοπεί οι εργασίες, υποστήριξε πως το έργο προχωράει κανονικά! Αντί να δώσει στη δημοσιότητα, όπως του ζητήσαμε και όπως είχε υποχρέωση, όλα εκείνα τα έγγραφα και την σχετική αλληλογραφία για την πορεία του έργου, φαντασιώνεται γύρω του συνομωσίες, στις οποίες μάλιστα συμμετέχουν και όσοι τον ανέδειξαν ως Δήμαρχο. Αντί να συναισθανθεί την ανεπάρκειά του και τις σοβαρές του ευθύνες για τη μεγάλη καθυστέρηση και τους κινδύνους που διατρέχει το έργο, μεταφέρει τις δικές του ευθύνες σε άλλους. Όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από αυτόν.
Φαίνεται ότι ζει ένα πρωτοφανή και παράδοξο διχασμό...αυτός να είναι Δήμαρχος και εγώ να ευθύνομαι για τις πράξεις και τις παραλείψεις του!!!Εκτός αν εννοεί ότι εγώ όταν ήμουν Δήμαρχος δεν έπρεπε να είχα ασχοληθεί όπως ασχολήθηκα και με τα άλλα θέματα με το θέμα της αποχέτευσης, ούτε έπρεπε να είχα εξασφαλίσει την έγκριση για την χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου έργου, ώστε να μην έχει σήμερα ο κύριος Σφυρής σκοτούρες στο κεφάλι του.
Δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ μαζί του προσωπικά, έχω όμως υποχρέωση ως πρώην Δήμαρχος επί 8 χρόνια, ως επικεφαλής της παράταξής μας, αλλά και ως απλός δημότης να ζητώ ενημέρωση, να κάνω κριτική, αλλά και να βοηθώ όπου μου ζητείται. Δεν πρόκειται λοιπόν να σταματήσω να ενδιαφέρομαι για το μεγάλο αυτό έργο της αποχέτευσης και όπως έχω επανηλειμμένα δηλώσει δεν πρόκειται να επιτρέψω να χαθεί αυτό το έργο. Κάνω και θα κάνω τα πάντα για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί με συνθήκες διαφάνειας και καλής εκτέλεσης. Ούτε με τρομάζουν, ούτε πρόκειται να με απομακρύνουν από τους στόχους μου οι συκοφαντίες, τα ψέμματα και οι προβοκατόρικες μέθοδοι και τακτικές με τις οποίες κάποιοι είναι εθισμένοι.
Ας αφήσουν λοιπόν τα υπονοούμενα, τις δήθεν ταυτίσεις και τα γνωστά προπαγανδιστικά κόλπα και ας κοιτάξουν να κάνουν καλό σε αυτόν τον τόπο έστω και προεκλογικά.
Είχα δηλώσει και όταν ήμουν Δήμαρχος αλλά και το είχα δείξει με κάθε τρόπο στους δημότες μας ότι από την στιγμή που ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση, πάνω από όλα με ενδιαφέρει το καλό του τόπου μας και τα συμφέροντα των δημοτών μας και προκειμένου να υπηρετήσω αυτό τον σκοπό δεν έχω καμία προκατάληψη να συνεργάζομαι με ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα ή παρατάξεις. Αυτό το υπηρέτησα και το απέδειξα έμπρακτα. Μεγάλα έργα στον τόπο μας όσο εγώ ήμουν Δήμαρχος έγιναν και με το ΠΑ.ΣΟ.Κ και με την Νέα Δημοκρατία στην Κυβέρνηση.
Με αυτές τις θέσεις και με αυτές τις αντιλήψεις που με διακατέχουν έχω επίσης δηλώσει και δείξει επανειλημμένα ότι φίλοι μου είναι όσοι είναι φίλοι του τόπου μου και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων του και προωθούν την ανάπτυξή του. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί "ξινίστηκε" ο κύριος Σφυρής και η συνοδεία του από το γεγονός ότι απευθύνθηκα και στη Βουλευτή Αργολίδας κ. Έλσα Παπαδημητρίου προκειμένου να ζητήσω τη βοήθειά της για να λάβω ενημέρωση, αφού ο κ. Σφυρής και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δε μου αναγνώρισαν το "έννομο συμφέρον" να μάθω και εγώ επιτέλους και να μάθουμε όλοι τι γίνεται με αυτό το έργο. Το ίδιο βέβαια είναι αυτονόητο ότι έχω κάνει με τον κ. Γιάννη Μανιάτη Βουλευτή Αργολίδας και Υφυπουργό Περιβάλλοντος. Το ίδιο έκανα και με τον άλλο Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Αδριανό όταν τον συνάντησα για λίγο στην Ερμιόνη. Το ίδιο έκανα με τον πρόσφατα παραιτηθέντα Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγελόπουλο, το ίδιο θα κάνω και με τον νέο Γενικό Γραμματέα μόλις διοριστεί.
Οι οβιδιακές μεταμορφώσεις και ο προσανατολισμός "κατά πού φυσάει ο άνεμος" δεν είναι ούτε του χαρακτήρα μου, ούτε της πολιτικής μου ιστορίας - αλλονών είναι συνήθεια και τακτική, αλλά ας μην παριστάνουν και τους τιμητές. Έλεος!
Και βέβαια θα υπάρχει συνέχεια...

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ.

Αντί Στεφάνου για την Επέτειο του Πολυτεχνείου
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πάει καιρός που πήρα την απόφαση να κρατηθώ έξω από τα πολιτικά του τόπου. Προσπάθησα άλλοτε να το εξηγήσω. Αυτό δε σημαίνει διόλου πως μου είναι αδιάφορη η πολιτική ζωή μας. Έτσι, από τα χρόνια εκείνα, ως τώρα τελευταία, έπαψα κατά κανόνα να αγγίζω τέτοια θέματα. εξάλλου τα όσα δημοσίεψα ως τις αρχές του 1967 και η κατοπινή στάση μου - δεν έχω δημοσιέψει τίποτα στην Ελλάδα από τότε που φιμώθηκε η ελευθερία - έδειχναν, μου φαίνεται, αρκετά καθαρά τη σκέψη μου.Μολαταύτα, μήνες τώρα, αισθάνομαι μέσα μου και γύρω μου, ολοένα πιο επιτακτικά, το χρέος να πω ένα λόγο για τη σημερινή κατάστασή μας. Με όλη τη δυνατή συντομία, να τι θα έλεγα: Κλείνουν δυο χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς ολωσδιόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε κι αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκούμενα νερά. Δε θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δε λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους.
Δυστυχώς δεν πρόκειται μόνον γι' αυτό τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει, συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλαιους χορούς του Αισχύλου. `Όσο μένει η ανωμαλία, τόσο προχωρεί το κακό.Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανένα απολύτως πολιτικό δεσμό και, μπορώ να το πω, μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανωμαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μη με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω.
28-3-1969
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

<Όλοι διαπιστώσαμε ότι μετά από λίγο οι εργασίες σταμάτησαν χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία εξήγηση παρά τις δικές μας οχλήσεις και αιτήσεις – ακόμη δεν έχουν απαντήσει. Από προχθές την Πέμπτη, δύο μέρες τώρα, τρέχουν πανικόβλητοι εν όψει της σημερινής συγκέντρωσης και ομιλίας και της δικής σας κατακραυγής να κάνουν κάτι για να σκεπάσουν τα ορύγματα και να κουκουλώσουν τις τεράστιες ευθύνες τους

.Έχω δηλώσει και έχω δεσμευτεί δημοσίως πως αν και δεν είμαι εγώ Δήμαρχος, δεν πρόκειται να επιτρέψω να χαθεί αυτό το έργο για το οποίο μόχθησα και αφιέρωσα ένα μέρος από τη ζωή μου. Όπως έκανα μέχρι τώρα, θα χρησιμοποιήσω κάθε τρόπο για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί. Και αυτή εδώ η συγκέντρωσή μας είναι ένας μοχλός πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση.>

Αυτά μεταξύ άλλων είχα αναφέρει στην ομιλία μου στην πάνω πλατεία Κρανιδίου στις 24 Οκτώβρη για το σοβαρό θέμα της αποχέτευσης. Στα πλαίσια αυτής της στάσης μου, στις 2 Νοεμβρίου απέστειλα επιστολή στη βουλευτή Αργολίδας κ Έλσα Παπαδημητρίου, η οποία στο παρελθόν ασφαλώς είχε αναγνωρισμένη συμμετοχή τόσο στη δημιουργία και κατασκευή του Εργοστασίου Βιολογικού Καθαρισμού στο Κρανίδι όσο και αργότερα στην προώθηση του φακέλου του έργου της αποχέτευσης προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, μετά από δικό μου αίτημα όταν ήμουν Δήμαρχος .Με την επιστολή μου αυτή της ζήτησα να παρέμβει εκ νέου υπερ του έργου προς τον αποχωρούντα Γ.Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέχρις ότου τουλάχιστον η νέα Κυβέρνηση τοποθετήσει τον νέο Γ.Γ στη θέση του.

Χθες 13 Νοε.2009 έλαβα απαντητική επιστολή της κ. Παπαδημητρίου , καθ όλα αποκαλυπτική, αν και με πολύ συγκρατημένο τρόπο,των όσων έχουν συμβεί γι αυτό το πολύπαθο έργο το οποίο σήμερα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί.

Επειδή τίποτα από όσα αφορούν στη ζωή όλων μας δεν "είναι ιδιωτικού δικαίου" όπως ισχυρίζονται κάποιοι, δημοσιοποιώ και τις δύο επιστολές προκειμένου να λάβουν γνώση οι δημότες μας αφού οι κατ εξοχήν και καθ ύλην αρμόδιοι αποφεύγουν να το πράξουν.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Δημήτρης Καμιζής Κρανίδι 2 Νοεμβρίου2009
Ιατρός
Δήμαρχος Κρανιδίου
1999-2006
Μητροπολίτη Φωστίνη 1
Κρανίδι Τ.Κ.21300 Προς
κ.Έλσα Παπαδημητρίου
Βουλευτή Αργολίδας
Βουλή των Ελλήνων
ΑθήναΘέμα:Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου


Αξιότιμη κυρία Παπαδημητρίου,
απευθύνομαι με την επιστολή μου αυτή σε εσάς για ένα πολύ σοβαρό θέμα, αυτό του έργου της αποχέτευσης του Δήμου Κρανιδίου για το οποίον παλαιότερα ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ είχατε ενεργήσει για τη χρηματοδότηση και δημιουργία των εργοστασίων βιολογικού καθαρισμού στην Ερμιονίδα αλλά και αργότερα όταν εγώ ήμουν Δήμαρχος Κρανιδίου είχατε και εσείς συμβάλλει στην προώθηση του φακέλου για την χρηματοδότηση του έργου της αποχέτευσης από το Ευρωπαικό Ταμείο Συνοχής, ως βουλευτής τότε της κυβερνώσας παράταξής σας. Αυτή σας τη συμβολή έχω αναγνωρίσει κατά επανάληψιν δημόσια.
Τελικά όπως πολύ καλά γνωρίζετε μετά την αίτησή μας προς το Ευρωπαικό Ταμείο Συνοχής και με συντονισμένες ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, η Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων με απόφασή της στις 15/12/06 ενέκρινε την ένταξη και χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου έργου με το ποσό των 11.035.000 ευρώ.
Δυστυχώς η νέα δημοτική αρχή που ανέλαβε μετά από εμάς την 1/1/07 αδιαφόρησε πλήρως το να προωθήσει τις διαδικασίες για την δημοπράτηση, ανάθεση και υλοποίηση των σχετικών εργασιών με αποτέλεσμα, αυτό το μεγαλύτερο έργο που χρηματοδοτήθηκε ποτέ στην περιοχή μας, να μπει σε μεγάλες περιπέτειες και να κινδυνεύει να απολεσθεί.
Μετά από συνεχείς καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας κατά καιρούς, δικές μου προσωπικά αλλά και της δημοτικής ομάδας της παράταξής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Κρανιδίου, αλλά και μετά την έκληση που απεύθυνα με επιστολή μου στις 24/07/08 προς τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Νικόλαο Αγγελόπουλο και τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη, Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο, το Νομάρχη Αργολίδας και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το έργο δημοπρατήθηκε, όπως δημοπρατήθηκε, και οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2009.Οι εργασίες μάλιστα ξεκίνησαν με την κατασκευή των αγωγών μεταφοράς στους επαρχιακούς δρόμους Κρανιδίου – Κοιλάδας και Κρανιδίου-Πορτοχελίου και με την κατασκευή ενός τμήματος εσωτερικού δικτύου στο Πορτοχέλι.Οι εργασίες αυτές που ξεκίνησαν στους επαρχιακούς δρόμους μετά από τόση σημαντική καθυστέρηση στην καρδιά της τουριστικής κίνησης της περιοχής μας χωρίς καν να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη πινακίδα, αλλά αντί αυτής πανώ με έμμεσο διαφημιστικό περιεχόμενο για τον Δήμαρχο κ. Σφυρή, διεκόπησαν αιφνιδιαστικά στις αρχές Σεπτέμβρη χωρίς μέχρι σήμερα ούτε η ΔΕ.Υ.ΑΚ Κρανιδίου ούτε ο Δήμος Κρανιδίου ούτε η Περιφέρεια Πελοποννήσου να δώσουν καμία εξήγηση. Μάλιστα στις 3 Σεπτεμβρίου με αίτησή μου που κατέθεσα στην ΔΕ.Υ.ΑΚ ζητούσα να μου χορηγηθούν αντίγραφα των εγγράφων που έχουν σχέση με το έργο αλλά μάταια ακόμα αναμένω κατά παράβαση της Δημοκρατικής τάξης και της νομιμότητας. Τα παραπάνω κατήγγειλα δημόσια και σε ομιλία μου σε συγκέντρωση στην πλατεία Κρανιδίου στις 24/10/09.
Εν τω μεταξύ το εγκαταλελειμμένο έργο και λόγω των τελευταίων ισχυρών βροχοπτώσεων δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους για την κυκλοφορία των οχημάτων στους παραπάνω επαρχειακούς δρόμους δημιουργώντας συγχρόνως μια τραγική εικόνα εγκαταλελειμμένου τόπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό κ. Παπαδημητρίου, το έργο για το οποίο αγωνιστήκαμε όλοι από κοινού για την χρηματοδότηση και υλοποίησή του, κινδυνεύει να χαθεί λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων συνεπεία των τραγικών παραλήψεων και των λαθεμένων χειρισμών της παρούσας Δημοτικής Αρχής και της ΔΕ.Υ.ΑΚ Κρανιδίου. Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι ως χρονικό όριο για τις επιλέξιμες δαπάνες αυτού του έργου έχει οριστεί από την εγκριτική απόφαση της Ευρωπαικής Επιτροπής η 31η Δεκεμβρίου 2009. χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από την πλευρά αυτών που την οφείλουν. Κυκλοφορούν εν τω μεταξύ, διάφορες φήμες για σοβαρές κακοτεχνίες, αφόρητες πιέσεις, παραιτήσεις, σοβαρές καταγγελίες των εμπλεκομένων στο έργο και άλλα.
Αξιότιμη κ. Παπαδημητρίου επειδή είστε σε θέση να αντιληφθείτε τους σοβαρούς κινδύνους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την διακοπή και απώλεια της χρηματοδότησης του έργου, επειδή το εγκαταλελειμμένο έργο δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους για την οδική ασφάλεια και επειδή κάθε ώρα που περνάει είναι σε βάρος του έργου, του τόπου μας και των κατοίκων, σας καλώ και σας παρακαλώ να παρέμβετε υπέρ του έργου προς τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου έως ότου τουλάχιστον αναλάβει καθήκοντα ο νέος Γενικός Γραμματέας ο οποίος εύχομαι και ελπίζω να θέσει το θέμα αυτό ως υψίστης προτεραιότητας στον πίνακα των ενεργειών του .Τέλος σας παρακαλώ εάν έχετε κάποια ενημέρωση για την τύχη του έργου παρακαλώ να με ενημερώσετε και εμένα ως κατεχόμενο από μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη αγωνία για την υλοποίησή του.


Κοινοποίηση δύο έγγραφα

Με τιμή

Δημήτρης Καμιζής

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Βουλευτής Αργολίδος- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Ναύπλιο, 13 Νοεμβρίου 2009Προς
κ. Δημ. Καμιζή
Ιατρό, Δ/ντη Κέντρου Υγείας
Μητροπολίτη Φωστίνη 1
Κρανίδι, Τ.Κ. 21300


Αγαπητέ κ. Καμιζή,

Έλαβα τις επιστολές σας προς εμένα και τις κοινοποιήσεις των εγγράφων σας προς τον τέως Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Με αδικήσατε –τηλεφωνικά- λέγοντας ότι επειδή δεν σας απήντησα άμεσα, ίσως να μην ασχολήθηκα με την πορεία του έργου.

Γνωρίζετε, όπως και τώρα και στο παρελθόν έχετε παραδεχθεί, ότι για μένα η υποχρέωσή μου να συμβάλλω στην προώθηση των έργων του νομού δεν επηρεάζεται από την κομματική ή και την ανθρώπινη σχέση μου με τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό ισχύει πάντοτε αλλά, ας μου συγχωρηθεί να έχω και αυξημένο ενδιαφέρον για τα έργα που έχουν και την δική μου σφραγίδα. Και αυτό το Έργο, για το οποίο, κύριε Καμιζή, ποτέ δεν είχα την μικροψυχία να ακυρώσω την θεμελιακή συμβολή σας, ως άλλοτε Δημάρχου Κρανιδίου, έχει και την δική μου μικρή σφραγίδα για την οποία εξάλλου και προς τιμήν σας, με τιμήσατε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την ένταξή του (με αρ. 1) στην Εθνική λίστα.

Δεν θα αγγίξω τις καταγγελίες, τις υποψίες, τις διχογνωμίες και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ των εμπλεκομένων που παρατηρώ με θλίψη και που μόνο ζημιά στο έργο μπορεί να επιφέρουν…Ό,τι έγινε, έγινε (για τώρα!). Υπάρχει χρόνος για αναζήτηση ευθυνών. Η προσωπική μου γνώμη –μετά από επαρκή πληροφόρηση και ό,τι στοιχείο μπόρεσα να έχω – κατασταλάζει ότι η μέγιστη των ευθυνών είναι η αδυναμία κάποιων για συνεργασία και βέβαια η ανεπάρκεια των υπευθύνων σε πολλές πτυχές και επίπεδα.

Ας δούμε όμως το διακύβευμα:
Εδώ που είμαστε σήμερα (ένα μήνα προ της νόμιμης ημερομηνίας για παράδοση αποπερατωμένου έργου) μπορεί να πάρουμε παράταση ενός έτους αρκεί να αποδείξουμε ότι θα αξιοποιηθεί σωστά ο χρόνος και το χρήμα.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από πρόσφατη συμμετοχή μου σε σύσκεψη στα γραφεία της υπεύθυνης του Ταμείου Συνοχής, με την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου, της Περιφέρειας, της ΔΕΥΑΚ, του Δήμου και των Συμβούλων, φάνηκε ότι μπορεί να διευθετηθούν οι τεταμένες σχέσεις (για τις οποίες εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα), αλλά φάνηκε κυρίως, ότι οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι για την παρουσίαση του Εθνικού Αιτήματος για «διάσωση» του Έργου, στις Βρυξέλλες, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, θα ξεπεράσουν τον εαυτό τους προς αυτή την κατεύθυνση. Ας πω επίσης, απλά προς το παρόν, ότι και στις Βρυξέλλες το κλίμα είναι Καλό. Αυτονόητο είναι ότι εγώ θα κάνω ότι μπορώ.

Ας πέσουν λοιπόν οι τόνοι. Το Έργο είναι το κοινό μας Μέλλον και για μερικούς από εμάς και η δικαίωση του χθες και του σήμερα.

Δεν είναι αυτά τα δύο, δυο εξαιρετικοί λόγοι για να παραβλέψουμε τα μικρά και τα ασήμαντα;Φιλικότατα

Έλσα Παπαδημητρίου

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Δικά μου σχόλια:

1.Ευχαριστώ την βουλευτή κ Έλσα Παπαδημητρίου για την απάντησή της και για την ενημέρωση της με το λίγο έστω φως που ρίχνει,καθώς και για το συνεχές ενδιαφέρον της γι αυτή την υπόθεση.

2.Είναι απίστευτο τι γίνεται πίσω από την πλάτη μας.

3.Διερωτώμαι τι έχουν να χωρίσουν οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου , του Δήμου Κρανιδίου , της Δ.Ε.Υ.Α Κρανιδίου , των συμβούλων διαχείρισης του έργου , ώστε να έχουν τεταμένες μεταξύ τους σχέσεις κι αυτό φυσικά να αποβαίνει σε βάρος του έργου;

4. Από την πλευρά μου οι τόνοι θα πέσουν τότε και μόνο όταν το έργο της αποχέτευσης του Δήμου Κρανιδίου επανέλθει σε τροχιά υλοποίησης και ολοκλήρωσης.

5. Εύχομαι στο πρώτο κρίσιμο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου ,που από ότι κατάλαβα "παίζεται" η τύχη του έργου στις Βρυξέλλες , οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων να έχουν ομονοήσει και με τη συνδρομή του νέου Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που πιστεύω να έχει τοποθετηθεί μέχρι τότε , αλλά και της κυρίας Έλσας Παπαδημητρίου , βουλευτή Αργολίδας, και του επίσης βουλευτή Αργολίδας αλλά και Υπουργού κυρίου Γιάννη Μανιάτη, το έργο αυτό τελικά να διασωθεί προς όφελος του τόπου μας και των κατοίκων του.

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως

'Αρθρον 1

(όπως διαμορφώθηκε με την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α’ 196)

Αντικείμενον - φορείς - αρμοδιότητες

1. Δια την άσκησιν των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας, εξαιρέσει των πόλεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βόλου και των μειζόνων αυτών περιοχών, δύναται να συνιστώνται κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου εις έκαστον Δήμον ή Κοινότητα της Χώρας ή υπό πλειόνων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων ενιαίαι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Αι ανωτέρω Επιχειρήσεις αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόμενα υπό των κανόνων της Ιδιωτικής οικονομίας, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως υπό νόμου.
Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δύνανται να εφαρμόζωνται και εις περιπτώσεις μετατροπής εις επιχείρησιν συνεστημένων συνδέσμων, Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων.
Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος".

Τα παραπάνω αποτελούν το περιεχόμενο του άρθρου 1 του νόμου 1069/1980 που είναι και ο ιδρυτικός νόμος που διέπει τις Δ.Ε.Υ.Α όλης της χώρας.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κρανιδίου λοιπόν δεν είναι απλά επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου όπως την παρουσιάζει στην απόφασή του το Δ.Σ. της αλλά είναι και κοινοφελούς χαρακτήρος όπως επιμελώς το αποκρύπτει.Αφού κατά συνέπεια έχει κοινωνικό χαρακτήρα οποιοσδήποτε δημότης και πολίτης έχει δικαίωμα αλλά και έννομο συμφέρον να πληροφορείται και να ενημερώνεται για τα πάντα που τον αφορούν.
Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν παρεξηγήσει τόσο πολύ και παρερμηνεύσει τα πράγματα και τον ρόλο τους , ώστε να θεωρούν ότι μία Δημοτική Επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου,κοινοφελούς χαρακτήρα είναι ιδιωτική τους επιχείρηση και λογαριασμό δεν δίνουν πουθενά.
Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν, και όσο πιο σύντομα το καταλάβουν τόσο καλύτερο είναι και για τους ίδιους ,ότι η ΔΕ.ΥΑ. Κρανιδίου είναι επιχείρηση που διέπεται από τις Αρχές Ιδιωτικού Δικαίου ,αλλά ανήκει στο Δήμο Κρανιδίου και κατά συνέπεια ανήκει σε όλους τους δημότες του Δήμου, για λογαριασμό αυτών συνεστήθη ,από αυτούς, τους δημότες δηλαδή αμοίβονται όσοι αμοίβονται ,και αυτούς τους δημότες και μόνο πρέπει να εξυπηρετεί και σε αυτούς τους δημότες πρέπει να λογοδοτεί τολάχιστον όταν αυτοί το ζητούν.
Και επανερχόμενος ερωτώ γιατί όλες αυτές οι ανυπόστατες,αστήριχτες και αστείες δικαιολογίες;
Τι το τόσο πολύ σοβαρό θέλουν να αποκρύψουν;

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΙΔΥΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΥΣ , ΡΥΠΑΡΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ

Επειδή κάποιοι ισχυρίζονται ,ψευδόμενοι απο πρόθεση , ότι δήθεν εγω όταν ήμουν δήμαρχος ενήργησα ή συνήργησα στόν σχεδιασμό και στήν κατασκευή του παρακαμπτηρίου δρόμου Διδύμων θεωρώ υποχρέωση μου να γνωρίσω πρός όλλους τα εξής:
1. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του έργου αυτού ,έγινε αποκλειστικά και μόνον απο την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας και όχι απο τον Δήμο Κρανιδίου.
2.Το έργο ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε μετά την αποχώρηση μου απο τον Δήμο .
3.Υπήρξα ο πρώτος που αντέδρασα στήν κατασκευή αυτού του δρόμου και μάλιστα με αποδείξεις.
4.Οι δικές μου προτάσεις και ο σχεδιασμός του Δήμου Κρανιδίου ήταν άλλος και εντελώς διαφορέτικος. Ηταν η προσπέραση του Μεγαλοβουνίου με την κατασκευή σήραγγας .


-------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΓΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
Κρανίδι 6-6-2005 Αριθμ. Πρωτ : 3981

Ταχ. Διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 11 Ταχ. Κώδικας: 21300 Κρανίδι Πληροφορίες: Σάνα Καρανικόλα Πολιτικός Μηχανικός
Προς : Ν. Α . Αργολίδας
Α.Τ.Υ.
Κοιν : γρ. Νομάρχη

Τηλέφωνα: 27540-23668 Fax: 27540-22000
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με Παράκαμψη Διδύμων»

Επειδή από τις τοπικές εφημερίδες αλλά και κατά τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί σας πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα έργο οδοποιίας με τίτλο «Παράκαμψη Διδύμων» παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε το συντομότερο δυνατό μέρος της μελέτης και συγκεκριμένα οριζοντιογραφία του τμήματος του δρόμου που αφορά την παράκαμψη Διδύμων, ώστε να ενημερωθεί το Δημοτικό μας Συμβούλιο και οι Δημότες μας σχετικά.
.Σας γνωρίζουμε επίσης ότι για το συγκεκριμένο αυτό έργο «Παράκαμψη Διδύμων» ουδέποτε ερωτηθήκαμε ή συνεργαστήκαμε με τον μελετητή ,και αν πρόκειται για υλοποίηση μιας παλαιάς πρότασης κάποιων επιχειρηματικών φορέων της περιοχής, μας βρίσκει εντελώς αντίθετους διότι βρίσκεται έξω από το δικό μας σχεδιασμό τον οποίον είχαμε καταθέσει σε σύσκεψη στο γραφείο του κου Νομάρχη (κατάθεση προμελέτης του Δήμου Κρανιδίου για τη βελτίωση του Βορειοανατολικού άξονα Πελοποννήσου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ


Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

Στις 3 Σεπτέμβρη του 2009 υπέβαλα προς τη ΔΕΥΑΚ Κρανιδίου την με αριθμό πρωτοκόλλου 1377 αίτηση μου με την οποία ζητούσα αντίγραφα των εγγράφων και της αλληλογραφίας που αφορούν στο έργο αποχέτευσης του Δήμου Κρανιδίου.
Σήμερα 10 Νοεμβρίου 2009 έλαβα ταχυδρομικώς και με διαβιβαστικό που έχει ημερομηνία 02.11.2009 και αριθμό πρωτοκόλλου 1740 το παρακάτω ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ.
Αγαπητοί δημότες και δημότισες, αγαπητοί φίλοι του ιστολογίου μας, με κατέχει βαθιά θλίψη και συνάμα οργή και αγανάκτηση για τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας από τους διοικούντες σήμερα του Δήμου Κρανιδίου αλλά και από την αντίληψη και την νοοτροπία τους στη διαχείρηση των κοινών πραγμάτων. Δεν θα προχωρήσω σε κανέναν επιπλέον σχολιασμό. Παραθέτω μόνο το ακριβές αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ και παραδίδω τόσο το κείμενο όσο και αυτούς που το συνέταξαν και αποφάσισαν σχετικά, στη κρίση σας, διερωτώμενος ταυτόχρονα, τί είναι αυτό που θέλουν να αποκρύψουν όχι μόνο από εμένα αλλά και από όλους μας ως δημότες;
Αρνούνται την ενημέρωση σε εμένα που διετέλεσα με τη δική σας θέληση για δύο συνεχείς τετραετίες Δήμαρχος Κρανιδίου, σε εμένα που ίδρυσα την ΔΕΥΑΚ, σε εμένα που υπηρετώντας πιστά τον τόπο και τους δημότες εξασφάλισα την ένταξη του έργου της αποχέτευσης και την χρηματοδότηση του από το Ευρωπαικό Ταμείο Συνοχής. Το κυριότερο όμως αρνούνται σε εμένα ως απλό δημότη και σε όλους εμάς τους δημότες Κρανιδίου τη διαφάνεια και την ενημέρωση που έχουν ως πρώτιστο καθήκον οι ασχολούμενοι με τα κοινά. Να πράττουν και να λογοδοτούν για τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους στους πολίτες και στους δημότες.
Παραθέτω αυτολεξί την απάντηση που μου κοινοποιήθηκε στην αίτηση μου:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Εκ του Πρακτικού της υπ' αρ. 15ης/2009 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 5°: Σχετικά με αίτηση του κ. Καμιζή Δημητρίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 124/2009

Σήμερα την 12η του μηνός Οκτωβρίου, έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 1596/06-10-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2, του Ν.1069/80 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Σωτ. Κακουριώτης
Ο Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κρουμπούζος
Τα Μέλη: Μαρώσης Ιωάννης, Λούμης Νικόλαος, Κωνσταντίνος Σπανός, Χρήστος Παππάς.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ελένη Δημότση-ΛέκκαΣτη συνεδρίαση αυτή τα πρακτικά τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή.

Συνεδρίαση 15 η: Δευτέρα 12.10.2009
Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Α. Θέτω υπόψη σας αίτηση του κ. Δημητρίου Καμιζή, τέως Δημάρχου, τέως Προέδρου ΔΕΥΑ Κρανιδίου, με θέμα «Χορήγηση στοιχείων», με την οποία ζητά να του χορηγηθούν αντίγραφα: 1. Των προκηρύξεων, αναθέσεων, αποφάσεων, καθώς και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το εκτελούμενο έργο της αποχέτευσης του Δήμου Κρανιδίου που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Δημάρχου και Προέδρου της ΔΕΥΑΚ. 2. Όλων των εγγράφων αλληλογραφίας μεταξύ του Συμβούλου Διαχείρισης του έργου και της ΔΕΥΑΚ (και των κοινοποιηθέντων).
Η ΔΕΥΑΚ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και δεν υποχρεούται στο να εκδώσει φωτοτυπίες όλων των στοιχείων παρά μόνον εάν κάποια από αυτά ζητηθούν για έννομο συμφέρον του αιτούντος. Επειδή και ο όγκος των αντιγράφων που ζητά στην αίτηση του ο κ. Δημήτριος Καμιζής είναι πολύ μεγάλος, είναι αδύνατον από την υπηρεσία μας να φωτοτυπηθούν και να χορηγηθούν όλα αυτά τα έγγραφα, γι' αυτό προτείνεται η απόρριψη της αίτησης του κ. Καμιζή.
β. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Την απόρριψη της αίτησης του κ. Δημητρίου Καμιζή για τη χορήγηση στοιχείων από τα αρχεία της ΔΕΥΑΚ, λόγω του ότι ο όγκος των αιτουμένων στοιχείων είναι πολύ μεγάλος και δεν τεκμηριώνεται
στην αίτηση του λόγος εννόμου συμφέροντος για κάποια συγκεκριμένα στοιχεία.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 124/2009.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Σωτήριος Κακουριώτης
Ο Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κρουμπούζος
Τα Μέλη: Μαρώσης Ιωάννης, Λούμης Νικόλαος, Κωνσταντίνος Σπανός, Χρήστος
Παππάς.

Aκριβές Αντίγραφο
Συνεδρίαση 15 η: Δευτέρα 12.10.2009

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ


ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ Σ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ.

(κάνετε κλικ πάνω στις εικόνες)

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ


Μελετώντας την ιστορία του Δήμου μας, καθιερώσαμε κατ αρχήν άτυπα και στη συνέχεια με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,τον παραπάνω λογότυπο με τα γραφικά του ως έμβλημα του Δήμου Κρανιδίου από το έτος 2000. Το έμβλημα αυτό προέκυψε μετά από απλή γραφική επεξεργασία παλαιού ιστορικού εμβλήματος του Δήμου μας που είχε καθιερωθεί το έτος 1871 με Β.Δ. μετά από σχετική εισήγηση του αρχαιολόγου Π.Ευστρατιάδη.
Θεωρήσαμε ότι το έμβλημα αυτό συμβολίζει και αντιπροσωπεύει διαχρονικά ,πιστότερα την ιστορική και γεωγραφική και πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου μας και γι αυτό το λόγο το επαναφέραμε σε ισχύ μετά από τεχνική μόνον επεξεργασία.
Η μελέτη παλαιών σφραγίδων και εμβλημάτων προσφέρεται σε ορισμένες περιπτώσεις για ιστορική ανάγνωση πέρα από την πολιτιστική τους αξία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η σφραγίδα με την οποία έχει σφραγιστεί το παρακάτω έγγραφο το οποίο υπογράφουν δημογέροντες Κρανιδίου το έτος 1827 και το απευθύνουν προς τη διοίκηση του Ναυπλίου ζητώντας την απελευθέρωση κάποιου συμπατριώτη τους.
Η προσεκτική παρατήρηση της σφραγίδας αυτής αναγνωρίζει στο κέντρο της ως έμβλημα τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και στην περιφέρεια της το λογότυπο σφραγίς του χωρίου Κρανιδίου 1788.Αυτή φαίνεται να είναι και η χρονολογία καθιέρωσης αυτής της σφραγίδας και αβίαστα ο μελετητής βγάζει το συμπέρασμα ότι οι δημογέροντες τότε του Κρανιδίου σε εποχή τουρκοκρατίας, είχαν τη δυνατότητα και την ελευθερία να εκφράζονται γραπτά με το θρησκευτικό σύμβολο του Κρανιδίου που εικόνιζε και εικονίζει ακόμα τον πολιούχο Άγιο της πόλης.Αυτά τα στοιχεία και μόνο επιβεβαιώνουν άλλα ιστορικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το Κρανίδι επί τουρκοκρατίας πιθανότατα λόγω της ισχυρής ναυτικής τους παρουσίας στις θάλασσες τελούσε υπό καθεστώς σχετικής αυτονομίας.Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι οι Κρανιδιώτες κάτω από αυτές τις συνθήκες είχαν βρεί την ευκαιρία να προβάλλουν το θρησκευτικό τους χριστιανικό έμβλημα έναντι των Τούρκων μουσουλμάνων κατακτητών.


Το 1871 όμως όπως αναφέραμε αρχικά, κάτω από συνθήκες πλέον ελευθερίας, καθιέρωσαν στο έμβλημά τους οι Κρανιδιώτες σύμβολα των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων.Δηλαδή δελφίνια-θάλασσα-ναυτικά ταξίδια-κλαδί από ελιά και στο κέντρο σαν ανάμνηση της αρχαίας οικονομικής ακμής, την πορφύρα που αφθονούσε στις γύρω τότε παραλίες της αρχαίας πόλης των Αλιέων.


Ακόμα αργότερα στις αρχές του εικοστού αιώνα οπότε η ναυτική δραστηριότητα του Κρανιδίου που διέθετε πάνω από 120 <μπρίκια> και οι πλοιοκτήτες τους, ισχυροί οικονομικοί παράγοντες του τόπου, για διαφόρους λόγους περιέπεσαν σε παρακμή.Οι Κρανιδιώτες πλέον στρέφονται στη γεωργία με κύριες απασχολήσεις την καλλιέργεια της ελιάς,της αμπέλου και των σιτηρών.Είναι η εποχή που καθιερώνουν πλέον ως έμβλημά τους τη σφραγίδα όπως φαίνεται παραπάνω ,την κεφαλή της θεάς Δήμητρας προστάτιδα της γεωργίας, σύμφωνα με την αρχαία θρησκεία.

Όλα αυτά λογότυποι και συμβολισμοί δανεισμένοι από την αρχαία ιστορία,την αρχαία θρησκεία και τον χριστιανισμό,την γεωγραφία και την δραστηριότητα των ανθρώπων κάθε εποχής προσφέρονται για ανάγνωση αλλά και σύνθεση της ιστορίας.Θεωρήσαμε χρέος μας μέσα σε όλα τα άλλα σαν δημοτική αρχή από την ώρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας να αναψηλαφίσουμε και να αναδείξουμε την ιστορία του τόπου μας.
Υ.Γ. Με την ευκαιρία αυτής της αναφοράς μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοσμά Γαλανό υπάλληλο του Δήμου Κρανιδίου γιατί χάρη στην ευαισθησία του και το ενδιαφέρον του, διασώθηκαν έστω και ελάχιστα ιστορικά ντοκουμέντα που αφορούν στον τόπο μας καθώς επίσης και την καθηγήτρια φιλολογίας συμπατριώτισσα μας από την Ερμιόνη κυρία Ήρα Φραγκούλη, για την αμέριστη βοήθεια της και συνεργασία με την έρευνά της στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "VETO" ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1-11-2009

Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΝΙΔΗ
mpa panidis@ieveto.gr
Την κυριαρχία της στο οι­κονομικό πεδίο δείχνει αποφασισμένη να εδραιώσει η κυβέρνηση του κ. Γιώργου Παπαν­δρέου, που δεν διστάζει να συγκρουστεί ακόμη και με εξαιρε-τικά ισχυρά συμφέροντα από τις πρώτες κιόλας ημέρες του... βίου της. Το «μήνυμα» στέλνεται προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε ευκαιρία, με άμεσο και ορατό στόχο να ξεκαθαρί­σουν οι σχέσεις από την αρχή, χωρίς παλινδρομήσεις και συγχύσεις.
Αποδέκτες του κυβερνητικού μη­νύματος για απόλυτο έλεγχο των εξε­λίξεων στην οικονομία δεν μπορού­σαν παρά να είναι από τους πρώτους οι εργολάβοι, δηλαδή ο κατασκευα­στικός κλάδος στο σύνολο του.
Τόσο η υπουργός Περιβάλλοντος κυρία Τίνα Μπιρμπίλη όσο και ο υπουργός Υποδομών κ. Δημήτρης Ρέππας έβαλαν από νωρίς την «κόκ­κινη γραμμή», περιμένοντας οπωσ­δήποτε τις αντιδράσεις.
Στο στόχαστρο
Και μπορεί ο κ. Ρέππας να μένει προς το παρόν στο απυρόβλητο, αλλά η κυρία Μπιρμπίλη φαίνεται να μπήκε ήδη στο στόχαστρο συγκεκριμένων συμφερόντων, με αφορμή τις μονά­δες καύσης των απορριμμάτων αλλά και της ακύρωσης «ώριμων έργων», όπως οι οδικές επεκτάσεις της Αττι­κής Οδού.
Οσον αφορά την προώθηση της καύσης των απορριμμάτων, η προη­γούμενη κυβέρνηση είχε προκρίνει, παρά τις αντιδράσεις που είχαν εκδη­λωθεί, και προωθούσε τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η πρώτη χωροθέτη-ση έγινε σε περιοχή κοντά στη Θήβα και μάλιστα χωρίς σχετικό διαγωνι­σμό. Με δεδομένη την προσπάθεια

Είναι αποφασισμένη να επανεξετάσει όχι μόνο τον υφιστάμενο σχεδιασμό αλλά και τη νομιμότητα των συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί για τη διαχείριση των σκουπιδιών
ανάπτυξης ενός δικτύου μονάδων αποτέφρωσης σε άλλες πέντε περιο­χές της χώρας, με δεύτερη αυτή της Ρόδου, ισχυρά επιχειρηματικά συμ­φέροντα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το διεθνή χώρο άρχισαν να δι­αγκωνίζονται για την εξασφάλιση ισχυρής θέσης στους επικείμενους διαγωνισμούς.
Στο ίδιο διάστημα δεν έλειψαν και οι καταγγελίες ενδιαφερομένων για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ενώ υπήρχαν δείγματα για το μέγε­θος της σύγκρουσης που θα ακολου­θούσε. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι όλοι οι θεσμικοί φορείς (κυβέρ­νηση, Σύνδεσμος Δήμων και Κοινο­τήτων Νομού Αττικής, περιφέρεια, νομαρχίες, ΟΤΑ) υποστήριξαν τότε το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Τα κόμ­ματα της αντιπολίτευσης, όμως, και ιδιαίτερα οι Οικολόγοι Πράσινοι αντέδρασαν έντονα «στην προωθού­μενη κατασκευή βιομηχανικής εγκατάστασης καύσης αποβλήτων στη Θήβα που θα καίει 800.000 πε­ρίπου τόνους αποβλήτων το χρόνο».
Χωρίς διαφάνεια
Ειδικά, οι Οικολόγοι Πράσινοι ση­μείωναν ότι «πολλές από τις επιλο­γές στο θέμα των σκουπιδιών δεν γί­νονται με διαφάνεια, διάλογο και με βάση την υποχρεωτική ιεραρχία στις μεθόδους διαχείρισης τους, αλ­λά υπό την πίεση ισχυ­ρών οικονομικών λόμπι».
Παράλληλα, το θέμα -εκτός από πο­λιτική- απέκτησε και άλλη διάσταση, απο­λύτως περιβαλλοντική. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που διατύπωσαν με σοβαρό­τητα την άποψη ότι αυτού του τύπου η διαχείριση των σκου­πιδιών είναι ευθέως ανταγωνι­στική με την... ανακύκλωση, που κινείται σε εντελώς αντί­θετη κατεύθυνση.
Η βιομηχανική καύση των απορριμμάτων -λένε οι επι­κριτές- δεν προάγει τη συνο­λικότερη εφαρμογή μιας «πράσινης ιεραρχίας» δρά­σεων, που επιτάσσει την πρόληψη, την επαναχρη­σιμοποίηση κατά το δυ­νατόν και τέλος την ανα­κύκλωση όλων των υλι­κών. Την άποψη αυτή φαίνεται να υιοθετεί και η ίδια η υπουργός Περι­βάλλοντος, που φέρεται αποφασισμένη να επα­νεξετάσει όχι μόνο τον υφιστάμενο σχεδιασμό αλλά και τη νομιμότητα των συμβάσεων που έχουν ήδη συ­ναφθεί μεταξύ των ενδιαφερόμε­νων πλευρών.
Αυτό και μόνο ήταν ικανό να ενερ­γοποιήσει προειδοποιητικές βολές εναντίον της, προκειμένου να... πάρει το μήνυμα και «φοβισμένη» να αφή­σει τις εξελίξεις στο σχεδιασμό, που κάποιοι δρομολογούν.
Πρόκειται για πραγματικά δύσκο­λο τεστ, τόσο γ ια την υπουργό όσο και για τις προθέσεις της νέας κυβέρνη­σης απέναντι προς το περιβάλλον αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα, αποτελώντας δείγμα γραφής και πρόκριμα για το μέλλον.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Από τις πρώτες κοινωνικές πρωτοβουλίες που πήραμε, διαχειριζόμενοι τα δημοτικά μας πράγματα στο Δήμο Κρανιδίου, ήταν το κάλεσμα και η υποστήριξή μας στη δημιουργία ενός κινήματος εθελοντισμού, με την συμμετοχή κυρίως γυναικών από το Κρανίδι, αλλά και από τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα.

Τέτοιες κινήσεις είχαν υπάρξει και στο παρελθόν, με πρωτοβουλίες κυρίως Συλλόγων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, με αντικείμενο της εθελοντικής προσφοράς κυρίως τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και τη δασοπυρόσβεση. Η Εκκλησία επίσης με την καθοδήγηση κατά καιρούς κάποιων φωτισμένων ιερέων και μέσα από τις Ενοριακές Επιτροπές, είχε αναπτύξει και συνεχίζει ασφαλώς ακόμη φιλανθρωπική δραστηριότητα με εθελόντριες κυρίως γυναίκες. Δε θα πρέπει επίσης να αγνοηθεί και ο ρόλος μεμονωμένων ανθρώπων, που σιωπηρά και μόνοι τους δραστηριοποιούνται εθελοντικά, προσφέροντας έμπρακτα τη βοήθειά τους σε συνανθρώπους μας.

Το Μάιο του 1999 προσκάλεσα ανοικτά τις γυναίκες του Κρανιδίου σε μία συνάντηση στην αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (στο κτίριο Θούθουλα), όπου συζητήσαμε μαζί θέματα για την εθελοντική προσφορά και δράση και την πρότασή μου για τον καταμερισμό και την εξιδείκευση της εθελοντικής δράσης, όσων το επιθυμούσαν, ακόμη και για την στήριξη λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Δήμου Κρανιδίου, όπως αυτές της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, της δημιουργίας και λειτουργίας Λαογραφικού Κέντρου, της δημιουργίας και λειτουργίας Χορευτικού Τμήματος στα πλαίσια του Πνευματικού Κέντρου Κρανιδίου και της δημιουργίας και λειτουργίας Ομάδας Αλληλεγγύης με σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε κοινωνικά και οικονομικά αδύναμους συνανθρώπους μας.

Υποσχέθηκα ότι θα υπάρχει η πλήρης υποστήριξη από την πλευρά του Δήμου Κρανιδίου και πρότεινα η εθελοντική λειτουργία των ομάδων αυτών να έχει αυθόρμητο και αυτόνομο χαρακτήρα, χωρίς Διοικητικά Συμβούλια και παρέμβαση άλλων διοικητικών οργάνων.

Είναι γεγονός ότι η ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα υπήρξε άμεση, αυθόρμητη, συγκινητική και πάρα πολύ ωφέλιμη για την κοινωνία μας. Τα αποτελέσματα από αυτή την εθελοντική προσφορά και δράση είναι φανερά και σε όλους μας πια γνωστά. Πολλές από τις γυναίκες αυτές συνεχίζουν και σήμερα τη δράση τους, είτε ενταγμένες σε αυτές τις ομάδες, είτε σε άλλα σχήματα. είτε και μεμονωμένα. Το έργο που προσφέρουν δέκα χρόνια τώρα, πρωτόγνωρο ίσως για τον τόπο μας με αυτή τη μορφή, είναι μεγάλο, είναι σπουδαίο, είναι ευεργετικό για την κοινωνία μας αλλά και για τις ίδιες, γιατί η εθελοντική προσφορά και δράση δεν ευεργετεί μόνο εκείνον που λαμβάνει και αποδέχεται, αλλά και εκείνον που προσφέρει και δίνει, αρκεί αυτό να έχει σαν κίνητρο την αληθινή αγάπη προς τον συνάνθρωπο και τον τόπο και όχι την επίδειξη ή την προσδοκία αναγνώρισης.

Καταθέτοντας αυτή την σύντομη αναφορά μου για να τιμήσω μία φορά ακόμη αυτές τις σπουδαίες γυναίκες, αλλά και όλους τους κατά καιρούς και περιστάσεις εθελοντές και εθελόντριες, παραθέτω το παρακάτω κείμενο με τίτλο "Αρχές ΕΘελοντισμού" που συνοψίζει το βασικό περιεχόμενο του εθελοντισμού.

ΑΡΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Οι "Αρχές Εθελοντισμού" αποτελούν τις προτάσεις του Ινστι­τούτου Φιλανθρωπίας προς την Ομο­σπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σε συνέχεια σχετικής ανάθεσης έργου.
1. Ο Εθελοντισμός είναι η αυθόρμητη, εν­συνείδητη και ανιδιοτελής προσφορά της ανθρώπινης ενέργειας για τη θερα­πεία της ανάγκης του πλησίον.
2. Ο Εθελοντισμός αποτελεί την ανώτερη εκδήλωση του ατόμου, αφού εκτείνεται πέρα από το ατομικό συμφέρον για να στηρίξει την ολότητα.
3. Ο Εθελοντισμός είναι η ατομική έκφρα­ση της ανώτερης συλλογικής συνείδησης.
4. Ο Εθελοντής συνδυάζει τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελμα­τία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιότελεια του ανώτερου ανθρώπου.
5. Ο Εθελοντής δεν κερδίζει τίποτα, εξο­φλεί όμως το χρέος του προς τη Ζωή και γι' αυτό καθίσταται ελεύθερος.
6. Ο Εθελοντισμός είναι η απόδειξη του αληθούς προς τον εαυτό μας ενδιαφέ­ροντος.
7. Ο Εθελοντισμός είναι μία εφαρμογή του νόμου της Ζωής μέσα στην ολότητα.
8. Ο Εθελοντής οφείλει να κατέχει και να συνδυάζει την επιστήμη της αυτογνω­σίας και την τέχνη της επικοινωνίας. Η αυτογνωσία του εξασφαλίζει τη δύναμη να προσφέρει, γιατί με αυτή γνωρίζει τα όρια του. Η επικοινωνία του επιτρέπει να ανιχνεύει την πραγματική ανάγκη, γιατί με αυτήν η καρδιά του ανοίγεται και εκτείνεται για να συναντήσει τις άλ­λες καρδιές.
9. Ο Εθελοντής είναι δωρητής ελπίδας για ζωή και εγγυητής της πίστης προς τον άνθρωπο.
10. Ο Εθελοντής θα συναντήσει και την απόρριψη και την αναγνώριση των θεα­τών της ζωής. Ας μην βασίζεται εκεί, αλ­λά ας αντλεί από μέσα του τη γνώση και
την ικανότητα να βοηθά όπου χρειάζε­ται, όσο χρειάζεται και όταν χρειάζεται.
11. Ο Εθελοντισμός είναι η φυσική και πη­γαία θέληση της προσφοράς του ανθρώ­που προς τον άνθρωπο, που δεν στερεύ­ει παρά μόνο από τις δυστυχίες και από τον εγωισμό.
12 Ο Εθελοντής δεν αυτοπροβάλλεται γιατί δεν αντλεί την έμπνευση και τη δύναμη . του από την κοινή γνώμη. Το ίδιο του το έργο, του παρέχει τη γνώση και την ενέρ­γεια που χρειάζεται για να συνεχίσει.
13. Η αυτοπροβολή και η δόξα είναι οι συ­μπληγάδες που συντρίβουν τη γνησιό­τητα του Εθελοντισμού μέσα στον Εθε­λοντή.
14. Η Ελπίδα και η Πίστη στη Ζωή δεν αγοράζονται, ούτε και πουλιούνται. Χα­ρίζονται!
15. Ο Εθελοντής μιλά για το έργο του, και όχι για τον εαυτό του, μόνο όσο, όπως και όποτε χρειάζεται για να ξυπνήσει μέσα στους άλλους την ανάμνηση του υπέρτατου καθήκοντος της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων.
16. Ο Ερασιτέχνης ζει με τον έρωτά του, με το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του, και με αυτό τον τρόπο ικανοποιεί μια δική του ανάγκη. Ο Επαγγελματίας ζει με την συ­νέπεια της εργασίας του, χρήσιμης στους άλλους, και με αυτό τον τρόπο ικανοποιεί μια ανάγκη, δική του και των άλλων. Ο Εθελοντής ζει με τον έρωτα και την συνέ­πεια της προσφοράς του και με αυτό τον τρόπο υπηρετεί και ικανοποιεί μια ανώτε­ρη συλλογική ανάγκη, πέρα από κάθε ατομικό ενδιαφέρον ή συμφέρον.
17. Ο Εθελοντισμός είναι ο έρωτας για τη βοήθεια και τη στήριξη της ανάγκης των · άλλων.
18. Ο Εθελοντισμός είναι ο δείκτης του πο­λιτισμού μιας κοινωνίας.
19. Ο Εθελοντισμός είναι η κινητοποίηση των δυνάμεων της Ζωής και της συνο­χής μιας κοινωνίας, είναι ο δείκτης της υγείας και της ισορροπίας του κοινωνι­κού σώματος (της ολότητος).
20. Η απογοήτευση και ο ενθουσιασμός είναι οι δύο εχθροί του εθελοντή.
21. Ο Εθελοντισμός θεραπεύει κάθε πραγ­ματική ανάγκη, μεγάλη ή μικρή. Η με­γάλη ανάγκη είναι η μικρή ανάγκη, που μεγάλωσε μέσα στην εγκατάλειψη και την αδιαφορία.
22. Σαν το γάλα της μάνας, ο Εθελοντισμός ξεπηδάει όπου η ζωή καλεί σε βοήθεια.
23. Ο Εθελοντισμός είναι Δικαίωμα και Καθήκον κάθε ανθρώπου.
24. Η ανωνυμία είναι το όνομα του Εθελο­ντή, όνομα τρανό που τον κάνει ξακου­στό μέσα στο βασίλειο του Θεού.
25. Ο Εθελοντής είναι συνεργάτης της ζω­ής, γιατί ο πρώτος και μέγας Εθελοντής είναι η ίδια η Ζωή, που χαρίζεται χωρίς όρια και χωρίς διάκριση.
26. Ο Εθελοντής εξισορροπεί την ανάγκη με την ελευθερία, το σεβασμό με τη βοήθεια, τη σιωπή με τη φωνή.
27. Ο Εθελοντής δεν χρεώνει ούτε και υπο­χρεώνει ποτέ κανέναν.
28. Ο Εθελοντισμός, ως ελεύθερη απόφαση, είναι προσωπική υπόθεση, είναι τρόπος ζωής και ατομική πειθαρχία. Μια συμμα­χία, όμως, εθελοντών πολλαπλασιάζει τη δύναμή τους, τόσο, που μπορεί να αλλά­ξει ακόμα και τη μοίρα των ανθρώπων.
29. Εθελοντισμός σημαίνει: προστρέχω στην ανάγκη της Ζωής για να της δώσω πίσω κάτι από εκείνα που η Ίδια μου έδωσε, ακριβώς γι αυτή την περίπτωση!
30. Ο Εθελοντής δεν προσφέρει από το πε­ρίσσευμα, ούτε από το υστέρημα του. Γνωρίζει ότι τίποτε δεν είναι δικό του και, όταν κάτι χρειάζεται, σπεύδει να το βρεί για να το προσφέρει, είτε το έχει είτε δεν το έχει.
31. Είναι άλλο το να προσφέρεις ό,τι έχεις και άλλο το να προσφέρεις ό,τι είσαι. Το πρώτο, κάπου και κάποτε τελειώνει, το δεύτερο είναι πηγή ανεξάντλητη που μπορεί να γεννά, κάθε φορά, ό,τι χρειά­ζεται για να προσφέρει.