Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Ο Δήμος Ερμιονίδας έχει ξεκάθαρες θέσεις και για την διαχείριση των απορριμμάτων και για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο «Σταυρό Διδύμων»Επειδή τελευταία έγινε «πολύς λόγος» για την κατάσταση στο Σταυρό Διδύμων προς ενημέρωση των πολιτών παραθέτουμε:

1.    Τα συμπεράσματα της γνωστής εκδήλωσης των ΠΑ.ΠΟ.ΕΡ. και «Παρατηρητηρίου» που έγινε στο Λύκειο Κρανιδίου. 

Από το blog «Ιχνηλάτες»

Το Παρατηρήτηριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη(CISD) .Οι προτάσεις που κατατε΄θηκαν στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής. 

Σε συνέχεια πρόσκλησης κατάθεσης απόψεων από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει στις 22/1/2013 με στόχο να διερευνήσει την σκοπιμότητα Κωδικοποίησης του Δικαίου Περιβάλλοντος της χώρας, το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD – Citizens’ Inspectorate for Sustainable Development) κατέθεσε σήμερα εγγράφως τις προτάσεις του.
Επισημάνθηκε, καταρχήν, η σημασία της ιδιαίτερα θετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής, ειδικά στην περίοδο κρίσης που διάγουμε στη χώρα μας, όπου πλήττονται κυρίως οι “ασθενέστεροι”.
Το περιβάλλον που εξακολουθεί να είναι ο “ασθενέστερος” από τους συντελεστές της ανάπτυξης αποτελεί, προφανώς, το πρώτο και πλέον εύκολο από τα θύματα της κρίσης.
Επισημάνθηκε η ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι η προστασία του Περιβάλλοντος επηρεάζει θετικά  τους υπόλοιπους συντελεστές της ανάπτυξης, δηλαδή την οικονομία και την κοινωνία και ότι όλα είναι θέμα ολοκληρωμένης θεώρησης, συνεξέτασης και ιεράρχησης αναγκών και προτεραιοτήτων.
Στη λογική αυτή, δηλαδή του «ομοούσιου και αδιαίρετου» της ανάπτυξης μας εισάγει η φιλοσοφία της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Αναγνωρίστηκαν οι δυσκολίες για την ορθή εφαρμογή του Δικαίου του Περιβάλλοντος στην χώρα μας, που οφείλονται στην μη έγκαιρη και ουσιαστική ενσωμάτωση του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου, στην έλλειψη ισχυρής, συνεκτικής και σταθερής πολιτικής βούλησης, στην έλλειψη πληροφόρησης, στην πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων, αλλά και στην αύξηση των φαινομένων διαφθοράς.

Τονίστηκε ότι καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα συσσωρεύονται και διεθνοποιούνται, η δημόσια διοίκηση εμφανίζεται ολοένα και πιο ανεπαρκής στην αντιμετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών κρίσεων, που όλο και πιο συχνά λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, ενώ οι ήδη, αδύναμοι μηχανισμοί ελέγχου όχι απλώς δεν επαρκούν, αλλά δίνουν προς τον επίδοξο περιβαλλοντικό εγκληματία την εικόνα ενός κράτους στο οποίο η παραβίαση των νόμων συμφέρει περισσότερο από την τήρησή τους.
Υπογραμμίστηκε τέλος, ότι η μόνη επιλογή πλέον, που μπορεί να εγγυηθεί πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η αειφόρος ανάπτυξη που πραγματώνεται μέσα από μια συνολική, ενιαία και από κοινού συνεξέταση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων της συγκεκριμένης κάθε φορά επιλογής, προσφέροντας προοπτική για βιώσιμη οικονομία, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος.
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν, αποτελούν προϋποθέσεις και εργαλεία για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του Δικαίου Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης:
1.     Ενιαία, συνεπής και συνεκτική εθνική περιβαλλοντική πολιτική, με ισχυρή πολιτική βούληση στο πλαίσιο ενός συνεκτικού εθνικού συστήματος περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.
2.     Ουσιαστική ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό μας δίκαιο, μετά από διαβούλευση, και θέσπιση μέσων και εργαλείων εφαρμογής
3.     Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ενοποίησή της σε ενιαία διάταξη των διάσπαρτων σήμερα ρυθμίσεων και ερμηνειών επί μέρους πτυχών
4.     Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων, όπως προκύπτουν από κοινοτικές οδηγίες, σε όλες τις θεματικές πολιτικές, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στην γεωργία και αλιεία, στην εσωτερική αγορά, κλπ.
5.     Συσχετισμός νομοθεσίας ανάμεσα στην πολιτική περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία, ως συνέπεια της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ρύπανσης του αέρα, του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων νερών,  που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες των πολιτών, με βασικό άξονα την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.
6.     Αποσαφήνιση των σχετικών εννοιών του ατομικού και συλλογικού «δικαιώματος» στην προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και του σεβασμού του δικαιώματος, αλλά και της ευθύνης των πολιτών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.
7.     Κατάργηση διατάξεων νόμων και νομοθετικών ρυθμίσεων που αντικρούονται μεταξύ τους, καθώς εκπορεύτηκαν από διαφορετικά υπουργεία, με αποτέλεσμα να καταστρατηγούνται ακόμη και βασικές έννοιες προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
8.     Ολοκλήρωση σε ψηφιακή μορφή όλων των επιστημονικών δεδομένων για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της ρύπανσης του αέρα, του εδάφους, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και της βιοποικιλότητας
9.     Θεσμοθέτηση Κεντρικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, ολοκλήρωση Κτηματολογίου και Δασολογίου.
10.  Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χωρίς εκπτώσεις στην ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, σε ένα και μόνο κοινό και ενιαίο νομοθέτημα, συνεκτικό και σαφές.
11.  Πλήρης συμμόρφωση έργων και δραστηριοτήτων με καθιέρωση τακτικών ελέγχων και της ουσιαστικής εφαρμογής του θεσμού της «Περιβαλλοντικής Ενημερότητας» όλων των υφιστάμενων εξ αυτών και την απαίτηση «Περιβαλλοντικής Ασφάλισης» όλων των νέων εγκαταστάσεων πριν από την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πριν την ανανέωση ή/και τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων των υφιστάμενων εξ αυτών.
12.  Ενδυνάμωση υφιστάμενων διοικητικών μηχανισμών περιβαλλοντικού ελέγχου,
12.1.    αφενός σε κεντρικό επίπεδο με ταυτόχρονη διατήρηση και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και του θεσμικού ρόλου της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
12.2.    αφετέρου σε περιφερειακό επίπεδο με την ενίσχυση των Δ/νσεων Περιβάλλοντος, με την επαρκή στελέχωση αυτών από εξειδικευμένο και συνεχώς επιμορφωμένο προσωπικό και με την επαρκή διάθεση κατάλληλων μέσων, εργαλείων, αλλά και επαρκών κινήτρων.
13.  Δημιουργία Υπουργείου Αειφόρου Ανάπτυξης ή ενός Ανώτατου Συντονιστικού Οργάνου με σκοπό την ενσωμάτωση των δεσμεύσεων που απορρέουν από την σχετική Στρατηγική της ΕΕ σε όλες τις θεματικές πολιτικές.
14.   Εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων μέσω της ουσιαστικής δυνατότητας πρόσβασης του δικαιώματος (φυσικού ή νομικού προσώπου) στον δικαστή (access to the judge) και την εξασφάλιση αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας (effective judicial protection).
15.  Καταπολέμηση της διαφθοράς, της έλλειψης διαφάνειας και της ελλιπούς στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών.

2.    Την άποψη του δημότη μας κ.Βασίλη Γκάτσου, ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα φιλικός προς την Παράταξή μας και επανειλημμένα μας έχει ασκήσει κριτική, και γι’ αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία η άποψή του στο συγκεκριμένο θέμα.

Από το blog «Εικονοσκόπιο»

''Νέα έκθεση ιδεών''

Η σειρά της ΠΑΠΟΕΡ

Μια συζήτηση μεταξύ 60 ατόμων με πρωτοβουλία της ΠΑΠΟΕΡ έτεκε νέα έκθεση ιδεών περί συνέχισης της δεματοποιημένης βλακείας, όχι δεσμευτική για τους 60 που την αποφάσισαν (;), την συνέταξαν (;) την υπέγραψαν (;), αλλά για να την στείλουν στον Δήμο και στην Περιφέρεια να την μελετήσουν και να την κάνουν δεσμευτική για τον Δήμο (για όλους δηλαδή τους δημότες Ερμιονίδας) και για την Περιφέρεια. Κρίμα το χαρτί.
Κατά τα άλλα το ζήτημα είναι πάρα
πολύ απλό. Να πάρει όλα τα χύδην απορρίμματα και τα δέματα η Περιφέρεια και να τα πάει στον Δήμο Φυλής όπου και ο ΧΥΤΥ = χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, όμως των απορριμμάτων του πολύπαθου κλεινού άστεως. Αυτή είναι ιδέα της αριστεροειδούς αφασίας. Και γιατί η Περιφέρεια Αττικής να μην λύσει το πρόβλημα του κλεινού άστεως μεταφέροντας τα απορρίμματά της στον εν Σταυρώ χώρο της δεματοποιημένης βλακείας; Και γιατί οι Κοινότητες Διδύμων, Λουκαϊτίου, να μην πάρουν τα απορρίμματα του Σταυρού και να τα πετάξουν πίσω στα σπίτια σας κατά την αρχή « ο ρυπαίνων πληρώνει»;
Αγαπητή ΠΑΠΟΕΡ πόσα από τα μέλη σου είναι περίοικοι του νέου ΧΑΔΑ του Σταυρού; Απ’ ό,τι καταλαβαίνω είσαστε του πεδινού τοπίου, του τουριστικού και των βιλών. Αν θέλετε να δώσετε το καλό παράδειγμα, να σταματήσουν αμέσως τα μέλη σου να βγάζουν απορρίμματα στους δημοτικούς κάδους με φυσικό προορισμό τον Σταυρό. Είναι πάρα πολύ απλό. Είσαστε 100 μέλη; Το πιο δραστήριο ας παραχωρήσει ένα αγροτεμάχιο ενός στρέμματος ή μέρος της αυλής του εξοχικού του (αν έχει τέτοιο). Να φτιάξετε ένα κοτέτσι με 20 κότες. Να βάλετε και ένα γουρουνάκι (γκότσε) να αλωνίζει. Δεν θα σας περισσέψει κανένα οργανικό απόβλητο, ούτε χρειάζεστε κομποστοποίηση. ΕΤΣΙ ΖΟΥΣΑΜΕ ΟΛΟΙ κάποτε στην Ερμιονίδα. Στις γκουλούμες δεν πήγαινε ποτέ κανένα υπόλειμμα τροφίμου, καμιά καρπουζοπεπονοκουνουπιδοκαροτοπατατόφλουδα. Καινοτόμοι και πρακτικοί ήταν οι παππούδες σας, εσείς εκθεσιολόγοι. Είναι αντιπεριβαλλοντικό το κοτέτσι και το γουρουνάκι; Στην Ολλανδία χιλιάδες νέοι αρμέγουν, ταΐζουν αγελάδες και γουρούνια, τσαλαβουτάνε μέσα στη βρώμα τους και μετά το πέρας της εργασίας τους ντύνονται και πάνε για καφέ. Εμάς μας ενοχλεί το κοτέτσι, το κουνέλι, το γουρούνι, τα κατ’ εξοχήν χρήσιμα ζώα που τρέφονται με φλούδες και αποφάγια. Ποιο αγρόκτημα παλιά έριχνε τα αποφάγια του στο κάρο της κοινότητας και ποιο νοικοκυριό;
Το γουρούνι τρώει τα πάντα, όχι μόνον τα φρέσκα αλλά και αυτά που έχουν γίνει σκουληκιασμένος πολτός. Και αν δεν θέλετε να το σφάξετε να το φάτε, αφήστε το να γεράσει και να ψοφήσει ευτυχισμένο. Θα το θάψετε με μια οικολογική τελετή και θα το παρασημοφορήσετε, γιατί στη ζωή του θα έχει φάει 5 τόνους αποφάγια. Η καλύτερη συσκευή μετατροπής αποφαγιών σε χρήσιμη κοπριά και όχι κομπόστ. Χοίρος ο περιβαλλοντικός, χοίρος ο σκουπιδοφάγος.
Και σε μια άκρη, κάτω από μία στρέγκα να αφήνετε τις χρωματιστές σας σακούλες με τα τακτοποιημένα ανακυκλώσιμά σας και όταν φτάσουν ένα φορτίο να το πουλήσετε.
Αυτό είναι παρέμβαση στην πράξη, παρέμβαση δια του παραδείγματος, αυτό είναι δέσμευση.

Σημείωση: Τα παρακάτω από τους Ιχνηλάτες

700.000 ευρώ ,Ηλεκτρικός κινητήρας(για την ακρίβεια 4 'ενας σε κάθε τροχό), 0-100  3,8 " .Αθόρυβο,αλλα για τους αμετανόητους με δυνατότητα αναπαραγωγής του ήχου του αντίστοιχου βενζινοκίνητου απο ειδικά ηχεία...
Ανεμος...

Η βίλλα Αμαλίας και οι βίλλες της Αμαρτίας
Εϊναι ο κοινωνικός χώρος που έχει την υψηλότερη κοινωνική ετοιμότητα στην πρωτεύουσα που είναι έτοιμη να εκραγεί απο οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός που αργα η γρήγορα μάλλον θα προκύψει.

Είναι επίσης ο μοναδικός χώρος που μπορεί να βγάλει ομάδες ένοπλης πάλης και να απειλήσει
την ζωή των πολιτικών αλλά και των αυλικών τους ,και αυτο τους φοβίζει περισσότερα  περισσότερο από όλα.

Άντε με χίλια να φυσήξει νέος Άνεμος στο Ερμιονιδιστάν, γιατί και πολιτικούς έχουμε (όλοι οι αιρετοί είναι πολιτικά πρόσωπα) και πλήθος αυλικών έχουμε, και τη βίλα της Έλλης έχουμε, γιατί πρέπει να είναι φυσικά παλαιά, ιστορική και κάποιου ρυθμού. Άντε και καλέ καρέκλε! Άντε και καλή έκρηξη από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός στο Ερμιονιδιστάν. Ας λείπουν τα όπλα, αφού υπάρχει τεχνολογία αναπαραγωγής ήχου μάχης, το γνωστό από τους παππούδες μας φεντόφωνο. Και μετά όλοι με έναν Άνεμο των 3.8 sec.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος

3.    Την θέση της Παράταξής μας, για όσα διαμειφθήκαν και «αποφασίστηκαν» σε αυτή την εκδήλωση

1)   Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε κάθετα αντίθετοι στην λειτουργία του δεματοποιητή σύμμεικτων απορριμμάτων, την οποία έχουμε καταγγείλει πριν ακόμα αρχίσει. Δεν αποδεχόμαστε λογικές του «μη χείρον βέλτιστον» και προτάσεις που προσπαθούν να εξωραΐσουν το «έγκλημα» του Σταυρού Διδύμων, όπως αυτές που διατυπώνονται στο καταληκτικό κείμενο της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
2)   Έχοντας βαθιά δημοκρατική συνείδηση δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υποκαταστήσει και να φθείρει τους ΟΤΑ και τους θεσμούς που οργανώνουν και εκφράζουν τους πολίτες, με συγκεντρώσεις ολιγομελείς που έχουν σαν στόχο να παραπλανήσουν και να συσκοτίσουν ξεκάθαρες πολιτικές και θέσεις  των δημοτικών οργάνων και του Δήμαρχού μας.Είναι αδιανόητο και άκρως αντιδημοκρατικό συγκεντρώσεις των 50 και 60 ατόμων να θέλουν να δεσμεύσουν τον Δήμαρχο και τις σχεδόν ομόφωνες απόφασεις του Δημοτικού Συμβουλίου που εκφράζουν περίπου 15.000 πολίτες.
3)   Έχουμε επανειλημμένα αποτανθεί σε όλες τις αρμόδιες αρχές (δικαστικές και μη) να εξετάσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Σταυρό Διδύμων και να αποδώσουν ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση.
4)   Δεσμευτικό πλαίσιο για την διαχείριση των απορριμμάτων για τον Δήμο και  την Παράταξή μας, αποτελούν οι σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου, οι κοινοτικές οδηγίες και οι κυρώσεις τους από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής πολιτείας που διέπουν το θέμα. Αυτό είναι στάση δημοκρατίας και υπεράσπισης της νομιμότητας και της ύπαρξης των ΟΤΑ που τόσο βάλλονται σήμερα.
5)   Για την παρουσία, τις θέσεις και τις αναφορές του «Παρατηρητηρίου» και της κας Καραβασίλη προσωπικά, θέλουμε να εκφράσουμε την απορία μας τουλάχιστον για την απουσία τους 3 χρόνια τώρα που υπάρχει το πρόβλημα και την απάθεια και σιωπή τους σε σοβαρές ενέργειες και παραστάσεις (έως και παραιτήσεις) του Δημάρχου μας Δημήτρη Καμιζή και Συμβούλων της πλειοψηφίας.

Όσο για το εν γένει ύφος και ήθος που εμφάνισαν, θα τονίσουμε ότι όφειλαν να είναι τουλάχιστον πιο ευγενικοί, καθότι ευρέθησαν σε μια περιοχή με κουλτούρα και αγώνες και ένα τόπο που έχει αναδείξει ιστορικά πολιτικούς άνδρες και αγωνιστές μεγάλου βεληνεκούς και διαμετρήματος.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου