Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ"

Χάθηκε  το έργο "Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου" το οποίο είχαμε εντάξει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής το2006, και αυτό παρά τις δικές μου έγκαιρες και έντονες προειδοποιήσεις μου προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι ολέθριοι οι χειρισμοί και η αδιαφορία της προηγούμενης δημοτικής αρχής θα γραφτούν με τα μελανότερα γράμματα στην ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας. Δεν έχει υπάρξει τέτοιο προηγούμενο.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Από την εξέταση προέκυψε ότι η πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μέχρι σήμερα είναι ελάχιστη αλλά και ασαφής, παρά to γεγονός ότι σης 14/4/2010 δόθηκε παράταση της τελικής ημερομηνίας εκλεξιμότητας δαπανών μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010· σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόοδου το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης του συνολικού έργου είναι 16.4% αλλά αν τελικά αφαιρεθούν τα τμήματα του έργου - που πρέπει να ανακατασκευαστούν εξ αρχής, σύμφωνα με την εκθεση του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ιίοιοτικού έλεγχου-ΕΣΠΕΛ-, το υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο φτάνει το 1.9%. Επιπλέον, ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού έλεγχου (ΕΣΠΕΛ) αφού κατέταξε το έργο αυτό στην κατηγορία iu σύμφωνα με την οποία τμήματα του έργου πρέπει να ανακατασκευαστούν εξ αρχής δεν έχει ακόμα διενεργήσει τον απαιτούμενο επανέλεγχο εξαιτίας του γεγονότος ότι μέχρι τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν τηρούν απαρεγκλίτως τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στα πλαίσια της ΚΥΑ 64517/ΕΥΣ/03(ΦΕΚ 1539/2003) και που αφορούν αποκατάσταση ελαττωμάτων, Επίσης οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν εντοπίσει και άλλες εκκρεμότητες εκ των οποίων οι σπουδαιότερες είναι ο επαναπροσδιορισμός της επίβλεψης του έργου και η πρόσληψη του συμβούλου διαχείρισης.
Συμφωνά με όλες τις ανωτέρω διαθέσιμες πληροφορίες και κυρίως ότι από το 2006 που εγκρίθηκε αυτό το έργο η υλοποίηση του είναι προβληματική, διαφαίνεται ότι το έργο δεν πληροί τους όρους σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση Ε(2006)6926 της 15/12/2006 όπως τροποποιήθηκε με την Ε(20Ι0) 2526 της 14/04/2010 και με το διορθωτικό Β(2010)4384 της 22/06/2010. Φαίνεται μάλιστα να υπάρχουν σοβαρέςπαρατυπίες όπως και ισχυρές αμφιβολίες για την ολοκλήρωση τουέργουέωςτην 31η Δεκεμβρίου 20 Π. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δεν θα προχωρήσουν στην ικανοποίηση του αιτήματος τροποποίησης και συνεπώς το παρόν αίτημα απορρίπτεται.
Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ξεχωριστή επιστολή θα κινήσει την διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης όπως αυτή προβλέπεται στο Αρθρο Η, παράγραφος 1 του παραρτήματος Κ του Κανονισμού (ΕΚ) 1164/94 του Συμβουλίου της 16 Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 1265/99 του Συμβουλίου της 26η! Ιουνίου 1999.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Είχα προειδοποιήσει όλους τούς αρμόδιους έγκαιρα αλλά δυστυχώς..........
Δημήτρης Καμιζής 24 Ιουλίου 2008
Δήμαρχος του Δήμου Κρανιδίου
1999-2006 Μητροπολίτη Φωστίνη 1 Τ.Κ.213 00 Κρανίδι

ΠΡΟΣ:

Το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου
Κο Νικόλαο Αγγελόπουλο Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 221 00 Τρίπολη


ΚΟΙΝ:
1. Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κο Γεώργιο Αλογοσκούφη
2. Υπουργό Εσωτερικών κο Προκοπή Παυλόπουλο
3. Νομάρχη Αργολίδας κο Βασίλειο Σωτηρόπουλο
4. Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής
5. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Πελοποννήσου
ΘΕΜΑ : Υλοποίηση του έργου: «Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου» ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ.απόφαση CCI GR 16C ΡΕ 001 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Διετέλεσα Δήμαρχος Κρανιδίου από 1-1-1999 έως και 31-12-2006 και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου από της συστάσεως της (22-5-2000) έως και την 31-12-2006. Μετά την ανάληψη της Υπηρεσίας του νέου Δημάρχου κου Δημητρίου Σφυρή δεν είμαι πλέον μέλος του Δημοτικού συμβουλίου του δήμου Κρανιδίου για τους λόγους που αναφέρω στο υπ' αριθμ πρωτ. 11437/14-12-2006 έγγραφο μου προς την Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου κα Αγγέλα Αβούρη αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτω (αναγκαστική παραίτηση σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω θητείας μου εργάστηκα για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του νεοσύστατου Καποδιστριακού Δήμου Κρανιδίου, ένα εκ των οποίων, το μεγαλύτερο ίσως, ήταν η αποχέτευση της πόλεως του Κρανιδίου και των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου. Όλως περιληπτικά σας αναφέρω, πράγματα που ίσως γνωρίζετε, ότι κατασκευάσαμε με τη συνδρομή τηί Περιφέρειας επί γραμματέως αειμνήστου Αντώνη Ματσίγκου τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό στην πόλη του Κρανιδίου, το συνδετήριο αγωγό μεταφοράς λυμάτων, πραγματοποιήσαμε την επισκευή του εργοστασίου του Βιολογικού Καθαρισμού και το θέσαμε σε λειτουργία με τη χρησιμοποίηση του παλαιού παντορροϊκού δικτύου, την επέκταση του εσωτερικού δικτύου Κρανιδίου, την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου του δ.δ. Κοιλάδας προχωρήσαμε στην επικαιροποίηση και εκπόνηση νέων μελετών και το σπουδαιότερο συγκροτήσαμε άρτιο φάκελο με τις εγκεκριμένες μελέτες και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις τον οποίο υποβάλαμε προς την περιφέρεια Πελοποννήσου στις 29-9-2004 και δΓ αυτής και του Υπουργείου οικονομίας και Οικονομικών προς το Ευρωπαϊκό ταμείο Συνοχής.
Μετά την επιτυχή εκπλήρωση όλων των προβλεπομένων διαδικασιών και με την αμέριστη συμπαράσταση της προκατόχου σας κας Αβούρη καθώς και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας του Νομάρχου Αργολίδας κου Σωτηρόπουλου και την πολιτική βούληση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και την τεχνική βοήθεια των αρμοδίων Υπηρεσιών του, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την υπ' αριθμ. CCI 2006 GR 16C ΡΕ001 απόφαση της, της 15-12-2006 αποφάσισε τη συγχρηματοδότηση του έργου «Αποχέτευση του Δήμου Κρανιδίου» στην Ελλάδα με προϋπολογισμό 11.035.000,00 € (συνδρομή του Ταμείου Συνοχής 8.276.250,00€).

Κύριε Γενικέ
Επειδή εξακολουθώ να διακατέχομαι από το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια αγωνία για τον τόπο μας και τα προβλήματα του και επειδή έχει παρέλθει πολύτιμος χρόνος 20 μηνών από την έκδοση της απόφασης χωρίς ο Δήμος Κρανιδίου και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ως φορέας υλοποίησης του έργου να μπορέσουν έγκυρα και έγκαιρα να δημοπρατήσουν αυτό το χρηματοδοτημένο μεγάλο έργο αλλά και επειδή σε σημερινά δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου τα οποία σας επισυνάπτω ο σημερινός Δήμαρχος δια των ερωτημάτων που θέτει φαίνεται να αγνοεί ακόμα και τις στοιχειώδεις διαδικασίες έγκρισης αλλά και κυρίως υλοποίησης ενός τέτοιου έργου σας παρακαλώ κύριε Γενικέ καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες σας να αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε να μη χαθεί τελικά αυτό το κρίσιμο και χρήσιμο έργο για τον τόπο μας. Η πιθανή απώλεια της χρηματοδότησης θα σημάνει πιθανότατα και την οριστική ματαίωση του, αλλά συγχρόνως όπως καλύτερα από εμένα γνωρίζετε θα έχει δυσμενείς συνέπειες σχετικά με την αξιοπιστία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού με αυτό τον τρόπο θα καταδειχθεί ότι δεν είμεθα σε θέση να υλοποιούμε μεγάλα έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους έργα και η υλοποίηση τους δεν προσφέρονται ούτε για επίλυση εσωπαραταξιακών αντιπαραθέσεων, ούτε για πολιτική αντιπαράθεση και εκμετάλλευση. Παρακαλώ να δεχθείτε το ειλικρινές μου ενδιαφέρον για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου» και ζητώντας τη δική σας συνδρομή προς αυτή την κατεύθυνση παρακαλώ να συμβουλεύεσετε τα δέοντα και να παρακολουθήσετε προσωπικά την εξέλιξη αυτού του έργου ώστε να το επαναφέρετε σε πορεία υλοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου