Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Επειδή σε ορισμένα ιστολόγια αναρτήθηκαν στοιχεία με τις ακαθάριστες αποδοχές του Δημάρχου Αντιδημάρχων και Προεδρου του Δ.Σ.και για την αποφυγή δημιουργίας λανθασμένων παρερμηνειών και εντυπώσεων , γνωρίζω τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ
Άρθρο 92
Αντιμισθία αιρετών
1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν  αντιμισθία  η οποία καταβάλλεται από το δήμο.
2. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών.
3. Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτής.
4. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
5. Σε περίπτωση που η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1 του άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
6. Αν οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν τεθεί σε αργία, την   αντιμισθία τους λαμβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιδήμαρχος λαμβάνει αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα.
7. Δήμαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνουν το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας. Το υπόλοιπο ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει αντιδήμαρχος για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμβάνει το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας που δικαιούται.
8. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις  απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς.
Άρθρο 93
Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα
1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών  συμβουλίων  όλων  των  δήμων,  καθώς  και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.
2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.
3. Οι εισφορές επί των αποδοχών της θέσης των αιρετών της παραγράφου 1 που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο αιρετό, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. το σύνολο των εισφορών τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται, η διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
5. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου

Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 5981,40 €.
Ο ακαθάριστος μισθός λοιπόν του Δημάρχου στο Δήμο Ερμιονίδας που έχει πληθυσμό κάτω από 20 000 κατοίκους θα είναι 5981,40 *60=3588,84

Στην δική μου περίπτωση δηλαδή θα ήταν κατώτερος από τον μισθό που ελάμβανα ως ιατρός  διευθυντής Παθολογίας  από το Ε.Σ.Υ. μέχρι τον μήνα Ιανουάριο του 2011, οπότε και διακόπηκε η μισθοδοσία μου από το Κ.Υ. Κρανιδίου. Αυτό όμως ,σε εφαρμογή της παραγράφου 5 του πάρα πάνω άρθρου 92 του νόμου  "Καλλικράτη"δεν επιτρέπεται γι αυτό θα λαμβάνω ως Δήμαρχος τις ακαθάριστες αποδοχές που ελάμβανα ως γιατρός Διευθυντής του Ε.Σ.Υ. στο Κ.Υ. Κρανιδίου από το οποίο έχει διακοπεί η μισθοδοσία μου από τον Ιανουάριο του 2011 και οι οποίες ήταν οι εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΠΛΗΡ. Ρουμπέκα Μαργαρίτα ΤΗΛ:2752-361186,2752-361185 FAX: 27520-22272
Ναύπλιο, 3 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ 1404


ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τμήμα Μισθοδοσίας

ΘΕΜΑ : « Μισθολογικά Στοιχεία του κ. Καμιζή Δημητρίου »
Σχετ.: Με το αριθμ. 1801/23.2.11 έγγραφο σας.

Σας ενημερώνουμε ότι, η μισθοδοσία του κ. Καμιζής Δημήτριος για το μήνα Ιανουάριο 2011 είναι η εξής:

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ]

Βασικός μισθός
2054,00
Μ.Τ.Π.Υ
144,01
Χρονοεπίδομα
1232,40
Τ. Π.Δ. Υ
104,91
Επίδομα βιβλιοθήκης
274,45
Τ.Ε.Α.Δ.Υ
63,82
Επίδομα συζύγου
35,00
Φ.M.Y.
491,56
Επίδομα τέκνων
18,00
Τ.Σ.Α.Υ. Ασφ.
188,30
Επίδομα επικ. Εργασ.

Τ.Σ.Α.Υ Πρόνοιας
2,93
Κίνητρο Απόδοσης

Τ.Σ.Α.Υ. Εισφοράς
2,00
Επίδομα Νοσοκομειακό
364,32
Υγ. Περίθαλψης
101,44
Επίδομα υπευθ. Θέσης

Τ.Σ.Α.Υ. Εργ.
222,08
Εργοδοτικές εισφορές
272,06
Ι.Κ.Α.

Επίδομα Μεταπτυχιακού

Δημοσίου
228,59
Οδοιπορικά Εξόδων

Αρωγής Εργοδ.
49,98


Δάνειο Μ.Τ.Π.Υ.
176,95


Δάνειο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.Δάνειο Ταχ.Ταμ.Δάνειο Τ.Π.Κ.Δ.ΕξαγοράΣύλλογοι

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
4250,23
ΣΥΝ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
1.776,57

Οι κρατήσεις του εν λόγω Ιατρού υπολογίζονται ως εξής:
        ΤΣΑΥ ΤΑΚΤΙΚΗ: κράτηση ασφαλισμένου 188,30€ και κράτηση εργοδότη υπολογίζεται με το ΜΚ 1ου Ν3205, 1666 επί 13,33%
        ΤΣΑΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ:2,00€
        ΤΣΑΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 2,93€
        ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: υπολογίζεται με τη σχέση (Βασικός+ χρονοεπίδομα ) επί 6,67% + 6,67% *140,8=9,39€
        ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: υπολογίζεται με το σύνολο υποδοχών επί 2,55% δηλ. (βασικός+ χρονοεπίδομα+ οικογενειακά+ βιβλιοθήκης+ νοσοκομεία κό)*2,55% 
        ΜΤΠΥ: υπολογίζεται με κράτηση 4% στον ασφαλισμένο στις συντάξιμες αποδοχές (βασικός +χρονοεπίδομα) και 1% στα λοιπά επιδόματα και 4%*140,8=5,63€
        ΤΕΑΔΥ: για κράτηση 3% ασφαλισμένου και 3% επι MK 1ou Ν3205 και 2% ασφ. στα λοιπά επιδόματα δηλ. 1666*3% +(βιβλιοθήκης+ νοσοκομειακό +οικογενειακά)*2% και γ<α τον εργοδότη 1666*3%
        ΤΠΔΥ: υπολογίζεται με το ανώτατο όριο του ταμείου που για το 2011 είναι 2.622,76€ επί 4%
        ΜΤΠΥ: υπολογίζεται με κράτηση 4% στον ασφαλισμένο στις συντάξιμες αποδοχές (βασικός +χρονοεπίδομα) και 1% στα λοιπά επιδόματα και 4%*140,8=5,63€Ο ι καθαρές αποδοχές λοιπόν πού θα λαμβάνω, όταν τις λάβω θα είναι 4250-1776=2474 Ευ
        ΤΕΑΔΥ: για κράτηση 3% ασφαλισμένου και 3% επι MKlou Ν3205 και 2% ασφ. στα λοιπά επιδόματα δηλ. 1666*3% +(βιβλιοθήκης+ νοσοκομειακό +οικογενειακά)*2% και γ<α τον εργοδότη 1666*3%
        ΤΠΔΥ: υπολογίζεται με το ανώτατο όριο του ταμείου που για το 2011 είναι 2.622,76€ επί 4%

Οι καθαρές λοιπόν αποδοχές μου θα είναι , οταν τις λάβω, :4250-1776=2474 ευρώ.

Ενημερωτικά , γνωρίζω επίσης ότι οι συνολικές μου αποδοχές θα είναι κατά 1400 περίπου ευρώ χαμηλότερες από αυτές που είχα ως γιατρός του Κ.Υ.,αφού δεν θα λαμβάνω το αντίστοιχο ποσό των εφημεριών παρ ότι τις εκτελώ εθελοντικά χωρίς να υποχρεούμαι και χωρίς να αμείβομαι πλέον γι αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου